ОДРЖИВИ И ЕКОТУРИЗАМ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА

 


Чланови истраживачке групе:

др Лазар Лазић, редовни професор
др Владимир Стојановић, редовни професор
др Јасмина Ђорђевић, редовни професор
др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
др Драгослав Павић, редовни професор
др Александра Драгин, редовни професор
др Татјана Пивац, редовни професор
др Кристина Кошић, редовни професор
др Игор Стаменковић, ванредни професор
др Милана Пантелић, редовни професор
др Ђорђије Васиљевић, ванредни професор
др Мирослав Вујичић, ванредни професор


Контакт особе:

др Лазар Лазић
lazar.lazic@dgt.uns.ac.rs
тел: +381 21 485 2833
фаx: +381 21 459 696
др Владимир Стојановић
vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
тел: +381 21 450 105
фаx: +381 21 459 696


Историјат истраживања:

Одрживи туризам се, као вид туристичког развоја који строго контролише утицај туризма на животну средину, истиче као важан развојни концепт у савременом свету. Неопходност баланса еколошке, економске и социо-културне компоненте туризма се зато све чешће истиче у плановима и стратегијама развоја туризма. Одрживи туризам је потребно развијати у заштићеним природним добрима. Као истовремено еколошки осетљиви и туристички атрактивни простори, заштићена природна добра, у која убрајамо и националне паркове, паркове природе, резервате, представљају све популарније туристичке дестинације. Екотуризам је облик туризма који се најчешће везује за заштиту природе и заштићена природна добра. Екотуризам је парадигма одрживог развоја. То је савремени облик туризма у коме се кроз едукацију, волонтерске активности, учење о природи, помаже очување и заштита природе.
Туристички развој се у заштићеним природним добрима мора прилагођавати чињеници о њиховој еколошкој осетљивости. То, пре свега, подразумева одређивање носећег капацитета и граница прихватљивих промена, еколошку процену утицаја, зонирање туризма и осмишљавање етичких кодекса који би помогли туристима да ускладе своје активности са карактеристикама животне средине и природним вредностима.
Циљ формирања ове истраживачке групе је популаризација туризма као важне делатности у управљању заштићеним природним добрима; туристичко-еколошка едукација; осмишљавање туристичких итинерера који неће нарушити природне вредности заштићених подручја, креирање планова и стратегија туристичког развоја на бази носећег капацитета и очувања вредности животне средине; као и подстицај у развоју природног, екотуризма и одрживог туризма у еколошки највреднијим пределима наше земље.


Активности:

 • Организовање научних семинара о заштитити и одрживом развоју (укључујући и туризам) заштићених природних добара,
 • Организовање едукативних семинара о могућностима одрживог коришћења заштићених природних добара,
 • Организовање панел дискусија,
 • Програми едукације локалног становништва и деце школског узраста о изворним природним вредностима заштићених природних добара и њиховом очувању,
 • Израда стратегија одрживог туристичког развоја заштићених природних добара и других дестинација у којима је активност одрживог туризма неопходна,
 • Израда научно-популарних и пропагандних публикација о заштићеним природним добрима и другим дестинацијама екотуризма,
 • Предлози и друге планске мере за туристичко уређење заштићеног природног добра по критеријумима одрживе дестинације.

Сарадња:

 • Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
 • Покрајински завод за заштиту природе
 • Светски фонд за природу (WWF)
 • Туристичка организација Војводине
 • Војводинашуме
 • Воде Војводине
 • Јавно предузеће за националне паркове Црне Горе

Пројекти:

 1. Заштићена природна добра и екотуризам Војводине
  Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП
  Војводине.
  Трајање пројекта: 2004; 2008.
  Руководиоци: др Павле Томић † (2004) и др Лазар Лазић (2008).
  Пројекат укључује комплексно проучавање свих релевантних карактеристика и функција заштићених природних добара у Војводини (национални парк, специјални резервати природе, паркови природе и предели изузетних одлика), које је објављено у монографији Заштићена природна добра и екотуризам Војводине. Свако заштићено природно добро је представљено кроз најважније природне
  карактеристике – рељеф, клима, хидрографија, биљни и животињски свет; деградацију и мере заштите и коначно, потенцијале за развој туризма.
 2. Идејни пројекат “Гудурица– дестинација еко-руралног туризма”
  Скупштина општине Вршац, сектор заштите животне средине.
  Трајање пројекта: 2006.
  Руководилац: др Владимир Стојановић.
  Идејни пројекат обухвата дефинисање и постављање основних постулата потенцијалне дестинације еко-руралног туризма у Гудурици и њеној околини. Пројекат укључује процену употребне вредности природних и културних ресурса, анализу развоја рецептивне основе, анализу конзервације и реконструкције објеката од значаја за вински туризам, разраду концепта разноврсне понуде, студију обједињавања туризма са преосталим привредним делатностима.
 3. Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја)
  Фонд за заштиту животне средине Републике Србије и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
  Трајање пројекта: 2010-2011.
  Руководилац: др Владимир Стојановић
  Студија анализира туристичке потенцијале Војводине од значаја за развој екотуризма у заштићеним природним добрима и њиховој околини (геодиверзитет, биодиверзитет, предео, културно-историјске вредности, туристичка рецептива), демографски потенцијал насељених места у окружењу заштићених природних добара, однос владиног и невладиног сектора према екотуризму и потенцијално тржиште. Закључна разматрања дају одговоре на важна питања о развоју екотуризма (однос управљача заштићених природних добара према екотуризму, стејкхолдери, екотуристи, конкуренција, промоција и организација екотуризма).
 4. Рамсарска подручја Војводине, Лабудово окно.
  Трајање пројекта: 2014.
  Координатор: Лазар Лазић
 5. Wетланд Цонсерватион Данубе-Драва-Мура Трансбоундарy Биоспхере Ресерве ДДМ
  WWФ Интернатионал Данубе-Царпатхиан Программе, Виенна, Аустриа
  Трајање пројекта: 2012-2013.
  Координатор: Владимир Стојановић
 6. Рамсарска подручја Војводине, Слано Копово.
  Трајање пројекта: 2012.
  Координатор: Лазар Лазић
 7. Еуропеан Цхартер фор Сустаинабле Тоурисм ин Протецтед ареас (Специал Натуре Ресерве Горње Подунавље – Стратегy фор Сустаинабле Тоурисм, Ацтион план, Апплицатион репорт)
  Трајање пројекта: 2013-2014.
  Координатор: Владимир Стојановић
 8. Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022.
  Трајање пројекта: 2010-2011.
  Координатор: Лазар Лазић
 9. Регионални просторни план АП Војводине до 2020. године (научна експертиза за област Животна средина, предели, природна добра)
  Трајање пројекта: 2010.
  Координатори: Милан Матавуљ и Владимир Стојановић
 10. Рамсарска подручја Војводине, Обедска бара.
  Трајање пројекта: 2010.
  Координатор: Лазар Лазић
 11. Студија о стању животне средине у АП Војводини 1998-2008.
  Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине.
  Трајање пројекта: 2009.
  Координатор: др Лазар Лазић
 12. Одрживо коришћење и презентација заштићених и потенцијално заштићених природних вредности у
  Војвођанском Подунављу
  Друштво младих истраживача „Бранислав Букуров“.
  Трајање пројекта: 2008/2009.
  Руководилац: др Владимир Стојановић
 13. Рамсарска подручја Војводине, Стари Бегеј-Царска бара.
  Трајање пројекта: 2008.
  Координатор: Лазар Лазић
 14. Establishing ecotourism as a tool for improving transboundary management of the Lower Drava and Danube River confluence in Croatia, Hungary and Serbia-Montenegro Blue Danube and WWF International – DCP
  Трајање пројекта: 2006.
  Координатор: др Владимир Стојановић
 15. Еколошко образовање и активна заштита природних вредности предела око тока Мостонге
  Трајање пројекта: 2005.
  Руководилац: др Владимир Стојановић

Одабране референце:

 1. Стојановић, В., Ђорђевић, Ј., Лазић, Л., Стаменковић, И., Драгићевић, В., (2014): The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities. Acta geographica Slovenica, 54 (2), 391-400.
 2. Пантелић М., Ђурђев Б., Станков У., Драгићевић В., Долинај Д., (2012): Water Quality аs аn Indicator оf Local Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: A Case Study оf Settlements Along Veliki Bački Kanal, Vojvodina, Serbia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 404 (09), 1-19.
 3. Васиљевић, Дј. А., Марковић, С.Б., Хосе, Т.А., Смаллеy, И., О’Хара-Дханд, К., Басарин, Б., Лукић, Т., Вујичић, М.Д., (2011): Loess towards (geo) tourism – proposed application on loess in Vojvodina region (north Serbia). Acta geographica Slovenica. 51 (3), 391-406.
 4. Хосе, Т. А., Васиљевић, Дј.А., (2012): Defining the Nature and Purpose of Modern Geotourism with Particular Reference to the United Kingdom and South-East Europe. Geoheritage 4/1-2, 25-43.
 5. Вујичић, М.Д., Васиљевић, Дј.А., Марковић, С.Б., Хосе, Т.А., Лукић, Т., Хаџић, О., Јанићевић, С., (2011): Preliminary geosite assessment model (GAM) and its application on Fruška Gora mountain, potential geotourism destination of Serbia. Acta geographica Slovenica. 51 (3), 361-376.
 6. Лазић, Л., Павић, Д., Стојановић, В., Томић, П., Ромелић, Ј., Пивац, Т., Кошић, К., Бесермањи, С., Кицошев, С., (2008): Заштићена природна добра и екотуризам Војводине. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 7. Стојановић, В., Мијовић, Д., (2008): Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement. Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, Srpska akademija nauka i umetnosti, 5-16,
 8. Стојановић, В., Павић, Д., Ристановић, Б., (2009): The Implementation of the Principle of Sustainable Development in the Special Nature Reserve „Stari Begej-Carska bara”. Geographica Pannonica, 13 (2),
 9. Стојановић, В., Савић, С., (2013): Management Challenges in Special Nature Reserve „Gornje Podunavlje“ and Preparations for its Proclamation of Biosphere Reserve. Geographica Pannonica, 17 (4), 98-105.
 10. Кицошев, В., Ромелић, Ј., Матавуљ, М., (2011): Analysis of local stakeholder surrouding the future protected areas of Vojvodina in the function of sutainable rural devalopment. Priroda, 151-166.
 11. Пашић М., Долинај Д., Стојановић В., (2008): The importance of preservation of autochthonous biotope of pannonian plane in the area of nature reserve „Pašnjaci velike droplje“ for education and ecotourism development. Turizam, 12 (1), 23-29.
 12. Стојановић, В., Павић, Д., Месарош, М., (2012): Ритови Бачке: географске карактеристике, исушивање, коришћење и заштита природе. Матица српска, Нови Сад.
 13. Стојановић, В., Стаменковић, И., (2008): Геотуризам у структури савремених туристичких кретања. Гласник српског географског друштва, LXXXVIII(4), 53-58.
 14. Стојановић, В., (2011): Туризам и одрживи развој. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 15. Стојановић, В., (2014): Географија животне средине. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.