редовни професор - шеф катедре

Драгослав Павић

dragoslav.pavic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 03.03.1972. године, Вуковар, Република Хрватска (СФРЈ). Дипломирао 1998. године, магистрирао 2002, а докторску дисертацију брани 2006. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.


Контакт: 

Тел: +381 21 485 2833 | емаил: dragoslav.pavic@dgt.uns.ac.rs или емаил: pavic.j.d@gmail.com

Термини консултација: уторак 11:00-13:00ч / среда 10:00-11:30ч


Звања:

 • Истраживач-приправник, 2000. година, Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Асистент-приправник, 2001. година, Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Асистент, 2004. година, Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Доцент, 2006. година, Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Ванредни професор, 2011. година, Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Редовни професор, 2016. година, Природно-математички факултет, Нови Сад

Област научног истраживања

 • Хидрологија
 • Климатологија
 • Геоморфологија
 • Природни хазарди
 • Природни ресурси у туризму

Предмети:

 • Основне академске судије: Хидрологија; Хидрогеологија; Потамологија и регулација речно-каналских система; Природне основе туризма; Наутички туризам
 • Мастер академске студије: Хидрологија (Мастер еколог)
 • Докторске студије: Глобалне климатске промене и водопривреда; Геотуризам

Остале важне информације

Страни језици: енглески, немачки
Чланство у стручним организацијама:

 • Српско географско друштво, Подружница Друштво географа Војводине
 • Центар за климатолошка и хидролошка истраживања, Природно-математички факултет, Нови Сад

Пројекти:

 • Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине) (бр. пројекта: 1270). Министарство науке и технологије Републике Србије, 2000–2005.
 • Заштићена природна добра и екотуризам Војводине (бр. пројекта: 913(497.113-751.2)(082)). Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој ИВ АП Војводине, 2003–2004.
 • Лесне заравни у Србији (бр. пројекта: 146019). Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, 2006–2010.
 • Квалитет пољопривредног земљишта, безбедност употребе пестицида и уклањање арсена из воде у циљу заштите животне средине (бр. пројекта: 114-451-010576/2007-03). Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2007.
 • Ритови Војводине – јуче, данас, сутра (бр. пројекта: 401-00-46/2007-03). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2005–2009.
 • Eco-status of the Tamis River (No. of Project: 06SER02/03/007-8). EU Neighbouring Programme Romania–Serbia, 2009–2010.
 • IPA projekat: MEasurement, monitoring, management and RIsk assessment of inland EXcess WAter in South-East Hungary and North Serbia (Using remotely sensed data and spatial data infrastructure) – MERIEXWA (ID: HUSRB/1002/121/088). IPA HUSRB program prekogranične saradnje, 15.01.2012. – 14.01.2014.
 • IPA projekat: Water shortage hazard and adaptive water management Strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID: HUSRB/1203/121/130). IPA HUSRB програм прекограничне сарадње, 01.02.2013. – 31.07.2014.
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (бр. пројекта: ИИИ43002). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011–2016.

Ангажовање на другим високошколским институцијама:

 • Од 2007. до 2013. године предавач на основним и мастер академским студијама на Природно-математичком факутету Универзитета у Тузли (Босна и Херцеговина).

Одабране референце

 • Dragićević, S., Nenadović, S., Jovanović, B., Milanović, M., Novković, I., Pavić, D. and Lješević, M. 2010. Degradation of Topciderska River Water Quality (Belgrade). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences5(2), 177–184.
 • Dragićević, S., Mészáros, M., Djurdjić, S., Pavić, D., Novković, I., and Tošić, R. 2013. Vulnerability of National Parks to Natural Hazards in the Serbian Danube region. Polish Journal of Environmental Studies, 22(4), 1053–1060.
 • Pavić, D., Jakovljević, D., Krajić, A. 2016. Local Reactions Concerning Serbia’s Obedska Bara Nature Reserve. Polish Journal of Environmental Studies25(1), 273–282.
 • Basarin, B., Lukić, T., Pavić, D., Wilby, R.L. 2016. Trends and multy-annual variability of water temperatures in the river Danube, Serbia. Hydrological Processes30(18), 3315–3329.
 • Dragin, A., Đurđev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavić, D., Ivkov-Džigurski, A., Košić, K., Favro, S. 2014. Analysis of the Labor Force Composition on Cruisers: the Danube Through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62–72.
 • Jovanovic, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavic, D. and Davidovic, N. 2013. What Demotivates the Tourist? Constraining Factors of Nautical Tourism. Journal of Travel and Tourism Marketing,30(8), 858–872.
 • Долинај, Д., Павић, Д., Савић, С. 2008. Хидролошке карактеристике и проблеми хидроакумулационог система Чалма. Гласник Српског географског друштва88(1), 125–137.
 • Стојановић, В., Павић, Д., Месарош, М. 2014. Ритови Бачке – географске карактеристике, исушивање, коришћење и заштита природе. Матица српска, Одељење за природне науке, Нови Сад, п112.
 • Pavić, D., Lazić, L., Bogdanović, Ž., Plavša, J. 2006. Water Regime and the Direction of Drainage of Phreatic Aquifer in the Bačka Loess Plateau. Geographica Pannonica, 10, 26–31.
 • Mesaroš, M., Pavić, D., Seferović, S. 2007. Monitoring mass movements and natural hazard in the northern parts of Srem loess plateau in Serbia. Geographica Pannonica, 11, 9–13.
 • Pavić, D. 2006. Vodni režim i pravci oticanja freatske izdani Bačke. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, p92.
 • Павић, Д., Долинај., Драгићевић., С. 2009. Термички режим воде и режим леда на реци Тиси у Србији. Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду, 57, 35–46.
 • Павић, Д., Месарош, М., Живковић, Н. 2010. Загађеност и квалитет воде реке Тисе у Србији. Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду, 58, 47–62.
 • Pavić, D., Mesaroš, M., Stojanović, V. 2012. Dewatering melioration measures as a factor of geographic landscape transformation of the Danube and Tisa alluvial planes in Bačka. Collection of Papers – Faculty of Geography at University of Belgrade, 60, 145–154.
 • Pavić, D., Mészáros, M., Ćurčić, G. 2012. Main Characteristics of Water Regime of the Phreatic Aquifer in Subotica Municipality (Vojvodina, Serbia). Geographica Pannonica, 16(4), 136–144.
 • Stojanović, V., Pavić, D., Mesaroš, M. 2008. The use of natural assets of reeds marshland in Vojvodina in view of sustainable development. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 115, 109–116.