редовни професор и шеф катедре

др Владимир Стојановић

vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 30.06.1973. Оџаци (Војводина), Србија
Стиче звање доктор географских наука 2004. године одбраном дисертације под називом: Примена концепта одрживог развоја у специјалним резерватима природе Војводине на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2834
Емаил: vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: у договору са професором.


Област научног истраживања

 • Географија животне средине
 • Одрживи развој
 • Економска географија
 • Одрживи и екотуризам

Предмети:

 • Основне студије – Географија животне средине, Општа привредна географија, Туризам и одрживи развој, Управљање заштићеним природним добрима;
 • Мастер – Геоеколошко пројектовање у заштити животне средине, Туризам као агенс трансформације простора;
 • Докторске – Животна средина, планирање и геоекологија, Аграрна географија и проблеми исхране становништва.

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Српско географско друштво
 2. Друштво географа Војводине
 3. Академско друштво за изучавање и заштиту природе Нови Сад.

Пројекти:

 1. Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, Министарство просвете науке и технологије Републике Србије, 2011-2015.
 2. Wetland Conservation Danube-Drava-Mura Transboundary Biosphere Reserve DDM, WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria, 2012-2013.
 3. European Charter for Sustainable Tourism in Protected areas (Special Nature Reserve Gornje Podunavlje – Strategy for Sustainable Tourism, Action plan, Application report), Vojvodinašuma, Novi Sad.
 4. SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilization of cultural potentials in less favoured rural regions, Transnational Cooperation Programme SEE, 2011-2014.
 5. Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022, Влада АП Војводине, 2010-2011.
 6. Регионални просторни план АП Војводине до 2020. године (научна експертиза за област животна средина, предели, природна добра), Влада АП Војводине, 2010.
 7. Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја), Фонд за заштиту животне средине Републике Србије и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, 2010-2011.
 8. Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 2011-2014.
 9. Ритови Војводине – јуче, данас, сутра, Матица српска, 2005-2009.
 10. Еколошко образовање и активна заштита природних вредности предела око тока Мостонге, Покрајински секретаријат за заштитиу животне средине и одрживи развој АП Војводине, 2005.

Запослење на другим департманима и факултетима:

 • Департман за биологију и екологију, ПМФ, Нови Сад, од 2006. године, предмет Географија животне средине
 • Висока пословна школа струковних студија (Виша пословна школа) од 2003. до 2008. године, предмет Туристичка географија
 • Одсек за географију, Природно-математички факултет, Универзитет у Тузли, Босна и Херцеговина, од 2007. године, предмети Геоеколошки системи и Геоеколошке неравнотеже

Одабране референце

 1. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V., (2013):The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica, 54 (2).
 2. Pantelić, M., Dolinaj, D., Savić, S., Stojanović, V., Nađ, I., (2012): Statistical Analysis оf Water Quality Parametres оf Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 3. Стојановић, В., Долинај, Д., Пантелић, М., (2011): Друштвеногеографска перспектива проучавања заштите животне средине, Зборник Матице српске за друштвене науке, 134, 113-119.
 4. Stojanović, V., Pantelić, M., Savić, S., Dolinaj, I., Leščešen, I., (2012): Influence of Sediment Remediation on Protection Aims and Landscape Characteristics of Special Nature Reserve Carska Bara, Geographica Pannonica, 16 (4), 145-154.
 5. Павић, Д., Месарош, М., Стојановић, В., (2012): Мелиорационе мере одводњавања као фактор географске трансформације предела у алувијалним равнима Дунава и Тисе у Бачкој, Зборник радова, Географски факултет у Београду, свеска ЛX, стр 131-154.
 6. Stojanović, V., Savić, S., (2013): Management Challenges in Special Nature Reserve „Gornje Podunavlje“ and Preparations for its Proclamation of Biosphere Reserve, Geographica Pannonica, 17 (4), 98-105.
 7. Stojanović, V., (2005): Degradation and Protection of Wetlands in Special Nature Reserves in Vojvodina, Geographica Pannonica, 9, 24-28.
 8. Stojanović, V., Mijović, D., (2008): Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, Srpska akademija nauka i umetnosti, 5-16.
 9. Стојановић, В., Стаменковић, И., (2008): Геотуризам у структури савремених туристичких кретања, Гласник Српског географског друштва, ЛXXXВИИИ (4), 53-58.
 10. Стојановић, В., (2005): Одрживи развој у специјалним резерватима природе Војводине, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.