МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

МОДУЛ

МАСТЕР ЕКОТУРИЗМА

 

Мастер академске студије Екотуризам и заштита природе (једна година, 60 ЕПСБ)
Звање након мастерирања: Мастер екотуризма

Мастер академске студије Екотуризам и заштита природе представљају интердисциплинарне студије, које заједнички реализују професори и асистенти Департмана за географију, туризам и хотелијерство и Департмана за биологију и екологију, на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Осмишљене су тако да посматрају, анализирају и тумаче заштиту природе, заштиту животне средине, туризам и екотуризам из угла природних и друштвених наука.

Циљ студијског програма мастер академских студија Екотуризам и заштита природе је образовање стручног кадра из области екотуризма. У том процесу неопходно је да студент стекне способност анализе и синтезе из области географије, биологије, туризма и екологије, с циљем примене стечених сазнања у планирању, организацији и управљању екотуризмом. Из овог основног циља проистичу и следећи циљеви студијског програма:

 • усвајање сазнања о сложености и суштини екотуризма, која се налази у оцени да је он истовремено облик туризма и принцип туристичког развоја усмерен на заштиту природе и животну средину;
 • стицање сазнања о комплексном утицају природних фактора туристичке дестинације на екотуризам и његову понуду (географски, биолошки и еколошки фактори);
 • формирање критичког мишљења о положају екотуризма у систему функција и циљева једног заштићеног подручја;
 • формирање критичког мишљења о значају екотуризма за одрживи развој заједница локалног становништва;
 • усвајање сазнања о мониторингу утицаја туристичких активности на природне вредности (индикатори одрживог туризма у заштићеним подручјима и еколошки осетљивим пределима).

Похађањем и савладавањем студијског програма Екотуризам и заштита природе студенти стичу следеће предметно-специфичне вештине и компетенције:

 • могућност практичне примене сазнања о принципима екотуризма у конкретном заштићеном подручју (или дестинацији са очуваним природним одликама);
 • способност одрживог управљања актуелним еко-туристичким дестинацијама, као и способност осмишљавања и креирања нових и неафирмисаних дестинација;
 • умеће пословне комуникације, која се одвија у распону од ауторитета заштите природе до актера туристичке привреде;
 • послове и задатке промоције, интерпретације и презентације еко-туристичких дестинација;
 • умеће комуникације са заједницама локалног становништва, која подстиче одрживи развој дестинације;
 • реализацију истраживања с циљем унапређења екотуризма.

На основу стечених сазнања и по завршетку студија, мастери екотуризма су компетентни за рад у следећим институцијама: специјализованим државним институцијама за заштиту природе (заводи за заштиту природе, општинска тела за развој туризма и заштиту природе), организацијама управљача заштићених подручја (нпр. националних паркова, паркова природе, специјалних резервата природе), туристичким организацијама градова и општина које су посвећене развоју екотуризма и туризма базираног на природи, развојним агенцијама које су посвећене развоју екотуризма и у удружењима грађана у чијем опису деловања су туризам, екотуризам и заштита природе.