СТРУЧНА ПРАКСА – МОДУЛИ ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ГАСТРОНОМИЈА

Наставни планови и програми Департмана за географију, туризам и хотелијерство усклађени су са европским процесима у образовању, који студентима пружају савладавање теоријских и практичних знања и вештина. Замишљени су тако да развијају компетенције за обављање менаджерских и стручних послова у гастрономији и хотелијерству које су у функцији туризма.

Образовање будућих менаджера гастрономије и менаджера хотелијерства захтева стални напредак и усвајање иновација у гастрономској и хотелијерској пракси, а управо је програм извођења практичне наставе најзначајнија специфичност која је везана за квалитетну едукацију студената, који стицањем знања и искуства путем стручне праксе током студирања израстају у квалитетне кадрове.

Велики број наших студената хотелијерства и гастрономије који су дипломирали на Департману за географију, туризам и хотелијерство раде као успешни менаджери хотелских сектора, директори хотелских сектора у великим компанијама и хотелским ланцима, шефови кухиња, консултанти, професори, наставници практичне наставе, и представљају важну карику у компанијама у којима су запослени.

Студенти хотелијерства и гастрономије неколико су пута учествовали на међународним и Републичким такмичењима угоститељске и туристичке струке где су доказали да се могу успешно такмичити са много искуснијим и старијим колегама из привреде. Стога се од наших студената са правом очекује да  завршетком академских студија постану важан сегмент гастрономске и хотелијерске понуде наше земље.

 

ПРИПРЕМНА ПРАКСА

Према наставном плану и програму, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, предмет Стручна пракса је обавезан за све студенте, а састоји се из припремне стручне праксе и феријалне стручне праксе.

Припремна стручна пракса обавља се у наставним радионицама Факултета или угоститељским објектима у Новом Саду који испуњавају техничке и кадровске услове за извођење практичне наставе студената.

У оквиру припремне стручне праксе студенти су дужни да редовно и детаљно попуњавају Дневник припремне праксе према упутствима наставника вештина. Дневник припремне праксе представља део документације за испит из предмета Стручна пракса. Присуство и оцењивање обављају предметни наставници који изводе припремну праксу и лица задужена за рад студената у угоститељским објектима на начин и према Наставном плану и програму стручне праксе.

ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА

Према Наставном плану и програму, студенти модула Гастрономија и модула Хотелијерство своје предиспитне обавезе испуњавају и у оквиру феријалне стручне праксе, и то практичним радом у одговарајућем угоститељском објекту у трајању од 360 радних сати (1., 2., и 3. година студија) које треба завршити у периоду од 60 дана или 180 радних сати (4. година студија) у трајању од 30 дана.

 

Феријална стручна пракса обавља се у адекватним угоститељским објектима у земљи и иностранству са којима Факултет има потписан Уговор о сарадњи. У ванредним ситуацијама (свака ситуација због које није могуће обезбедити радно место за сваког редовног студента), студентима се може одобрити да организација феријалне стручне праксе у самосталној режији, односно да сами предложе угоститељски објекат у земљи или иностранству који мора бити одобрен од стране Наставних радионица, а на предлог наставника вештина. Предложени угоститељски објекат мора испуњавати минималне услове за адекватно обављања праксе.

Након потписаног Уговора о сарадњи између Факултета и угоститељског објекта, студенти су дужни пријавити почетак и завршетак рада, преузети од наставника вештина Упут за праксу, те се уредно јављати на позиве предметних наставника, пријављивати боловање и друге прекиде рада те и из других разлога одржавати контакте са канцеларијом за стручну праксу и редовно обавештавати наставника о радном времена. За време обављања праксе, студенти су обавезни да уредно попуњавају Практикум са дневником праксе из предмета Стручна пракса у којем записују своја запажања и новине које им могу бити од велике користи у даљем образовању.

 

НАСТАВНЕ РАДИОНИЦЕ

Наставне радионице су организациона јединица Департмана за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у оквиру којих се организује и предлаже изводјење практичне наставе за образовне профиле хотелијерство и гастрономија.

У склопу Департмана се налази савремено опремљена лабораторија за практичну наставу из области Гастрономије (сала 3) и кабинет за практичну наставу (кантина) за практичну наставу из области услуживања на 1.години студија.

Чланови наставних радионица се заједно договорају о начину извођења припремне и феријалне праксе и о избору објеката, где ће се пракса реализовати. Кадровску структуру наставних радионица чине професори и наставници са катедри за гастрономију и хотелијерство:

  1. Др Драган Тешановић, редовни професор – шеф Наставних радионица,
  2. Др Ивана Блешић, ванредни професор – заменик шефа Наставних радионица,
  3. МСц Милорад Тодоровић, наставник вештина,
  4. МСц Горан Радивојевић, наставник вештина,
  5. МСц Мелита Јосиповић, наставник вештина,
  6. Др Мирјана Пенић, стручни сарадник.