Пријава завршног рада

 

Предложене теме за израду дипломских или мастер радова се налазе на сајту нашег департмана:

Студент се у сарадњи са ментором одлучује за једну од постављених тема или одлучује за неку другу тему, а затим пише молбу за пријаву теме завршног рада:

Студент пише и пројекат који садржи: предмет, задатак, циљ, методе и очекиване резултате; кратак садржај рада и списак литературе коју ће користити приликом писања рада. Након тога:

  • Попуњене формуларе потребно је завесту у Архиви ПМФа (приземље, кабинет 4)
  • Заведене и потписане формуларе предати у кабинету број 3, ИИ спрат

Теме за дипломске и мастер радове које су одобрене на већу Департмана за географију, туризам и хотелијерство важе док траје и статус студента. У случају прекида и обнове статуса студента, потребно је поновити процедуру пријаве исте или друге теме. На овој страници се налази списак одобрених тема за завршне радове:

У току саме израде, саветујемо да прочитате смернице за писање завршног рада, преузмете пример добро форматираног семинарског рада, као и пример кључне документације:

Од 1. јуна 2020. године дипломски радови се не штампају и не кориче, него предају у .пдф формату.

Процедура предаје дипломског/мастер рада и заказивање одбране:

  1. Студент од ментора добија потврду у којој дозвољава предају рада. Скенирану потврду (назив фајла: Име и презиме, потврда ментор) и завршну верзију рада у .пдф формату (Име и презиме, скраћени назив рада) шаље техничком секретару Департмана на адресу: info@dgt.uns.ac.rs
  2. Након што технички секретар утврди да назив рада и елементи из Кључне документације одговарају пријави теме, прослеђује рад Библиотеци ДГТХ (уколико не одговарају, враћа кандидату са упутством за измене).
  3. Библиотека мејлом обавештава кандидата о евентуалним исправкама у раду и шаље скенирану потврду да студент не дугује књиге. Након што студент добије скенирану потврду из библиотеке, на Е-порталу ПМФ-а поступа по приложеном упутству и поставља дипломски/завршни рад, потврду ментора и потврду из библиотеке (линк ка упутству)
  4. Након постављања докумената на Е-портал, студент добија оригинал потврде из Библиотеке ДГТХ и долази у канцеларију бр. 3 (2. спрат ДГХТ) да би предао документацију и заказио термин одбране. Обавезна документација за одбрану у папирној форми: