редовни професор

др Милана Пантелић

milanap@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 04.11.1981. Кикинда.
Дипломирала је 2005. магистрирала 2008. а 2012. године брани докторску дисертацију на тему Санација и заштита Великог бачког канала као услов одрживог коришћења његових развојних потенцијала.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2842
емаил: milanap@dgt.uns.ac.rs i milanapasic@yahoo.co.uk
Термини консултација: понедељак 13:00-14:00h/ уторак 09:00-11:00h


Звања:

 • 2007 – истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од маја 2009. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од децембра 2012. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од децембра 2017. – вандредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од децембра 2022. – редовни професор на на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Заштита животне средине
 • Геоекологија
 • Заштита и квалитет вода
 • Заштита природе
 • Туризам и одрживи развој

Предмети:

 • Географија животне средине (основне студије)
 • Заштита природе у Србији и ЈИ Европи
 • Управљање заштићеним природним добрима (основне студије)
 • Економска географија (основне студије)
 • Агроеколошки проблеми Војводине (основне студије)
 • Мониторинг животне средине (мастер студије)

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. члан центра за климатолошка и хидролошка истраживања ЦКХИ
 2. члан друштва младих истраживача „Бранислав Букуров“ (2002)
 3. члан Српског Географског Друштва

Projekti:

 1. Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2021 – 2024. Руководилац: др Стеван Савић
 2. Tourism destination competitiveness – evaluation model for Serbia – TOURCOMSERBIA. Фонда за науку Републике Србије, 2022 – 2024, број пројекта 7739076 ИДЕЈЕ. Руководилац: др Вања Павлуковић
 3. Резерват биосфере „Бачко Подунавље“: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2020. Руководилац:др Драган Милошевић
 4. IPA HUSRB пројекат: Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region – URBAN – PREX (ID: HUSRB/1602/11/0097) од 01.11.2017. до 31.10.2019. (члан)
 5. IPA HUSRB пројекат: Water shortage hazard and adaptive water management Strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID:HUSRB/1203/121/130) од 01.02.2013. до 31.07.2014. (члан).
 6. Назив пројекта: Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Период: 2010/11, 2011/12, 2012/2013, 2013/2013. Руководилац: др Бранислав Ђурђев
 7. Назив пројекта: Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја), финансиран од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. Период: 2010. Руководилац: др Владимир Стојановић
 8. Назив пројекта: Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Период: 2008/09, 2009/10. Руководилац: др Анђелија Ивков-Џигурски
 9. Назив пројекта: Лесне заравни у Србији, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Период: 2009/10. Руководилац: др Јован Ромелић

Остала релевантна запослења:

 1. Септембар – Октобар, 2004. године – Професор географије, Основна школа “Вук Караџић”, Кикинда.
 2. Март – Април, 2005. године – Професор географије, Основна школа “Вук Караџић”, Кикинда.
 3. Март – Септембар, 2006. године – Туристичка агенција “Перла Тоурс”, Нови Сад.
 4. Јануар – Септембар, 2007. године – Саветник за високошколце, Национална служба за запошљавање, Кикинда.

Одабране референце

 1. Pantelić M., Dolinaj D., Savić S., Milošević D., Obradović S., Leščešen I., Ogrin M., Ogrin D., Glojek K.,Trobec T. 2022. Physical-chemical water quality study of the Sava River in Serbia using the statistical and factor analysis. Water Resources 49 (6), 1048-1058. DOI 10.1134/S0097807822060136
 2. Pantelić M., Đurđev B., Stankov U., Dragićević V., Dolinaj D., 2012. Water Quality аs аn Indicator оf Local Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: A Case Study оf Settlements Along Veliki Bački Kanal, Vojvodina, Serbia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems,404 (09), 1-19.
 3. Pantelić M., Dolinaj D., Savić S., Stojanović V., Nađ I., 2012. Statistical Analysis оf Water Quality Parametres оf Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 4. Pantelić M., Dolinaj D., Leščešen I., Savić S., Milošević D., 2015. Water quality of the Pannonian Basin Rivers the Danube, the Sava and the Tisa (Serbia) and its correlation with air temperature. Thermal Science, 19:2, 477-485.
 5. Pantelić M., Dolinaj D., Savić S., Leščešen I., Stojanović V., 2016. Water Quality and Population Standpoints as Factors In uencing the Utilization for Agricultural Purposes of the Great Bačka Canal, Serbia. Journal of Environmental Science and Management, 19 (2), 8-14.
 6. Obradović S., Stojanović V., Tešin A., Šećerov I., Pantelić M., Dolinaj D. 2022. Memorable Tourist Experiences in National Parks: Impacts on Future Intentions and Environmentally Responsible Behavior. Sustainability, 15 (1), 547. doi.org/10.3390/su15010547
 7. Ogrin M., Ogrin D., Milošević D., Pantelić M., Dolinaj D., Trobec T., Glojek K., Savić S. 2022. Changes in daily air temperatures and precipitation across the Sava River Basin and their correlation with large-scale atmospheric circulations. Theoretical and Applied Climatology,  DOI 10.1007/s00704-022-04024-5
 8. Sojanović V., Pantelić M., Savić S. 2022. Environmental Issues in Serbia: Pollution and Nature Conservation. Chapter V. In: The Geography of Serbia – Nature, People, Economy. Springer, 263-277.
 9. Ðerčan B., Lukić T., Bubalo-Živković M., Ðurđev B., Stojsavljević R., Pantelić M., 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (3), 1516– 1527.
 10. Leščešen I., Pantelić M., Dolinaj D., Stojanović V., Milošević D., 2015. Statistical Analysis of Water Quality Parameters of Drina River (West Serbia) in the Period 2004-11. Polish Journal of Environmental Studies, 24: 2, 555-561.
 11. Leščešen I., Šraj M., Pantelić M., Dolinaj D. 2022. The impact of climate on flood frequency estimation: a case study of the Sava river at the Sremska Mitrovica station. Water Supply 22 (1), 195-207.  doi: 10.2166/ws.2021.277
 12. Milentijević N., Valjarević A., Bačević R.N., Ristić D., Kalkan K., Cimbaljević M., Dragojlović J., Savić S., Pantelić M. 2021. Assessment of observed and projected climate changes in Bačka (Serbia) using Mann-Kendall and BCC Model. IDOJARAS, 126 (1), 47-68.
 13. Milentijević N., Ostojić M., Fekete R., Kalkan K., Ristić D., Bačević N., Stevanović V., Pantelić M. 2021. Assessment of soil erosion rates using Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS in Bačka (Serbia). Polish Journal of Environmental Studies, 30 (6), 5175-5184.
 14. Obradović S., Stojanović V., Kovačić S., Jovanović T., Pantelić M., Vujičić M. 2021. Assessment of residents’ attitudes toward sustainable tourism development – A case study of Bačko Podunavlje Biosphere Reserve, Serbia. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 35, 100384.
 15. Bačević N., Milentijević N., Valjarević A., Gicić A., Kićović D., Radaković M., Nikolić M., Pantelić M. 2021. Spatio-temporal variability of air temperatures in Central Serbia from 1949 to 2018. IDOJARAS, 125 (2), 229-253.
 16. Obradović S., Pantelić M., Stojanović V., Tešin A., Dolinaj D. 2020. Danube water quality and assessment on ecotourism in the biosphere reserve ‘Bačko Podunavlje’ in Serbia. Water Supply, 20 (4), 1215–1228.  https://doi.org/10.2166/ws.2020.036.
 17. Leščešen I., Urošev M., Dolinaj D., Pantelić M., Telbisz T., Varga G., Savić S., Milošević D., 2020. Regional Flood Frequency Analysis Based on  L-Moment Approach (Case Study Tisza River Basin. Water Resources, 46 (6), 853-860.
 18. Savić S., Marković V., Šećerov I., Pavić D., Arsenović D., Milošević D., Dolinaj D., Nadj I., Pantelić M., 2018. Heat wave risk assessment and mapping in urban areas: case study for a midsized Central European city, Novi Sad (Serbia). Natural Hazards, 91(3), 891-911.
 19. Leščešen I., Dolinaj D., Pantelić M., Savić S., Milošević D. 2018. Statistical analysis of water quality parameters in seven major Serbian Rivers during 2004-2013 periods. Water Resources, 45(3), 418-426.
 20. Milošević, D., Savić, S., Stankov, U., Žiberna, I., Pantelić, M., Dolinaj, D., Leščešen, I. 2017. Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns. Geografie, 122, 1, 1-20.