др Анђелија Ивков-Џигурски

andjelija.ivkov@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 16.03.1974. Зрењанин

Дипломирала је 1998, магистрирала 2001, а докторирала 2005. на Природно–математичком факултету у Новом Саду. У звање редовног професора изабрана 01.05.2015. Од јуна 2015. обавља функцију Шефа катедре за Друштвену географију. Руководилац студијског програма студијског програма Дипломирани професор географије од школске 2016/2017.

Биографија на енглеском


Контакт: 

Тел: +381 21 450 105; факс: +381 21 459 696
Email: andjelija.ivkov@dgt.uns.ac.rs
Email за студенте: ivkova@gmail.com

Консултације: среда 11.30-12.30ч

Scopus Author ID: 54997977400

Orcid ID https://orcid.org/0000-0001-5267-2384


Област научног истраживања

 • Методика наставе географије
 • Демографија
 • Етнологија
 • Анимација и логистика у туризму
 • Фолклорно наслеђе и етно туризам

Предмети:

 • На основним академским студијама држи наставу из предмета: Методика наставе географије, Иновације у настави географије, Географске основе опште етнологије, Географске основе посебне етнологије и Анимација и логистика у туризму.
 • На дипломским академским – мастер студијама држи наставу из предмета: Методика наставе географије 2 и Управљање специјалним догађајима .
 • На докторским студијама држи наставу из предмета: Популациона политика и планирање породице, Утицај демографских трендова на развој туризма, Организација слободног времена и догађаја у туризму, Географија у наставним плановима и програмима света и Србије, Одабрана поглавља методике наставе географије.

Остале важне информације

До сада ангажована на 34 пројекта.

Руководилац пројеката:

 1. „Фолклорно наслеђе у туризму Баната“ ПМФ, ДГТХ и Покрајински секретаријат за образовање и културу (451-02007/2006; 2006)
 2. „Фолклорно наслеђе у туризму Бачке“ ПМФ, ДГТХ и Покрајински секретаријат за образовање и културу (451-02007/2006; 2007)
 3. „Фолклорно наслеђе у туризму Срема“ ПМФ, ДГТХ и Покрајински секретаријат за образовање и културу (106-451-02206) (2008)
 4. „Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“; ПМФ, ДГТХ и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (114-451-01084). (2008-2009
 5. „Карактеристике фертилитета као фактор одрживости националних мањина у Војводини“ (Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност) (142-451-2705/2018-01)

Члан међународних пројекта:

 • „SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions“, South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE). South East Europe – Application ID: SEE/B/0017/4.3/X. Project duration: March 2011 – February 2014. Руководилац пројекта за Србију SEE др Јасмина Ђорђевић.
 • INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary – Serbia „Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia“ (WATERTOUR; HUSRB/1602/31/0204)
 • ERASMUS+ projekat „Learning through the Interdisciplinary Field Education“ (LIFEdu)

Један од аутора и реализатора десет акредитованих програма Завода за унапређивање образовања и васпитања за стручно усавршавање наставника географије.

У оквиру предмета Анимација и логистика у туризму, са студентима организовала 49 тематских хуманитарних догађаја.

Менторство у 113 дипломских радова, 34 мастер радова, 2 специјалистичка рада, 7 магистарских теза и 10 докторских дисертација. Члан комисије у преко 200 дипломских и мастер радова, као и 1 магистарске тезе и 10 докторских дисертација.

Укупно аутор 216 стручних и научних радова и 15 књига (1 уџбеник, 3 приручника и 11 монографија) и 1 туристички водич.

Удата, мајка двоје деце.

 • Током 2008. године била члан Одбора Удружења угоститељства и туризма, при Привредној комори Војводине. Од школске 2004/2005. до 2009/2010. је била руководилац Маркетинг тима Природно-математичког факултета и председник Дисциплинске комисије за студенте од школске 2004/2005. до 2009/2010.
 • При комисији за акредитацију и проверу квалитета, Министарства просвете и спорта, Р Србије, изабрана је за рецензента за акредитацију високошколских установа и студијских програма.
 • Члан комисије за добијање лиценце за наставнике географије, при Покрајинском секретаријату за образовање, АП Војводине.
 • Члан комисије за оцену уџбеника при ЗУОВ-у и члан експертске комисије при Националном просветном савету.
 • Члан Стручног већа за Друштвене науке и Члан стручног већа за Техничко-технолошке науке на Универзитету у Новом Саду.
 • Ангажована као рецензент при Центру ЕНИЦ-НАРИЦ Србија,
 • Агенције за квалификације Републике Србије.
 • Од 2007. до 2013. била председник Комисије за доношење стандарда из области Туризма и сродних услуга (ISO/TC 228, Tourism and related services), при Институту за стандардизацију Србије.
 • При Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, ангажована као рецензент задатака за Матурски испит (географија, за комбиновани тест) и Збирке задатака за предмет Географија за завршни испит у основном образовању и васпитању (2015.)
 • Ангажована као ренцензент преко 50 пута у домаћим и међународним часописима (међу којима су Еastern European Countryside (M23) i Journal of Marriage and Family (М21), Зборник радова института “Јован Цвијић” (М52), Geographica Pannonic (М24), као и уџбеника и приручника за наставу.
 • Године 2105. била рецензент међународног пројекта ангажована од стране Czech Science Foundation.
 • Члан уредништва часописа „Journal of Subject Didactics“(Србија), “Serbian Journal of Geosciences” (Србија) и “Revija za geografijo” (Словенија) и Universal Journal of Management (САД).
 • До сада била члан 13 комисија за изборе у звање.
 • Била укључена у израду Регионалног просторног плана АП Војводине и Мастер плана Фрушке Горе Извршног већа АП Војводине.
 • Члан научног одбора: 4. Конгрес географа БиХ, Сарајево (17-19.11.2016) ITHMC 2017, Београд (13-17.09.2017.) и члан академског одбора ИИ Дидактичка конференција Предметне дидактике, Београд 2016. (18.06.2016.)
 • Од 1996. године је члан Српског географског друштва, члан Географског друштва Војводине а од децембра 2009. била његов председник, од 2000. године је члан Друштва демографа Србије. Од 2004. године члан је МЕНСЕ Србије. Од 2014. члан је надзорног одбора Друштва предметних дидактичара Србије (The Serbian Society of Subject Didacticians) и руководилац предметне секције методике наставе географије у оквиру друштва.

Одабране референце

Учествовала на Међународним конференцијама – OSI Education Conference 2005: “Education and Open Society: A Critical Look at New Perspectives and Demands”, u Budimpešti, 14th International Conference of Historical Geographers. Graduate School of Letters, Kyoto University, Japan i IGU CGE Symposium-2010 in Istanbul, Turkey.

 1. Ђукицин Смиљана, Јелена Миланковић, Анђелија Ивков-Џигурски, Владимир Стојановић, 2012. The Analysis of the Diet of the Population in the Republic of Serbia. Journal of Food, Agriculture & Environment. WFL Publisher, Scandinavian science publisher. Vol.10 (1): 52-57. Pp. 52-57. ISSN:1459-0255 (M23) IF 0,435 http://world-food.net/category/journals/2012/issue-1/
 2. Ивков Џигурски Анђелија, Ведрана Бабић, Александра Драгин, Кристина Кошић, Ивана Блешић, 2012. The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia’. Eastern European Countryside. No Pp. 61-83. DOI 10.2478/v10130-012-0004-9. ISSN: 1232-8855 (M23) IF 0,045 http://www.degruyter.com/view/j/eec.2012.18.issue-1/v10130-012-0004-9/v10130-012-0004-9.xml
 3. Сњежана Марко Гагић, Драган Вељко Тешановић, Анђелија Чедомир Ивков-Џигурски, Татјана Драган Пивац анд Ана Ђорђе Јовичић, 2013. Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of Serbia. Journal of Food, Agriculture & Environment. WFL Publisher, Scandinavian science publisher. Vol.11 (1) Pp. 1055-1059. ISSN: 1459-0255 (M23) IF 0.435 http://world-food.net/category/journals/2013/issue-1-2013/
 4. Вања Драгићевић, Снежана Бесермењи, Татјана Пивац, Анђелија Ивков-Џигурски, Кристина Кошић (2013): Evaluation of tourist attractiveness and museum management in Sombor and Apatin (Serbia). Acta Geographica Slovenica. 53-2. pp. 403-413. DOI: 10.3986/AGS53405 ISSN: 1581-6613 (M23) IF 0.484 http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/631
 5. Херцег Мандић Вера, Ивков-Џигурски Анђелија, Effects of PBL Implementation on Teching of Geography in High School. The New Educational Review. Vol 33. No 3. Pp. 145- 156. ISSN: 1732-6729 (M23) IF 0.149 http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume33.htm .
 6. Александра Драгин, Бранислав С Ђурђев, Тања Арменски, Тамара С Јовановић, Драгослав Павић, Анђелија Ивков-Џигурски, Кристина Косић, Срећко Фавро, 2014. Analysis of the labor force composition on cruisers: the Danube through central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography. Volume 39. Pp. 62-72. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.06.013 ISSN:0966-6923 (M21) 4 IF 1.942
 7. Живковић Јелена, Тамара Лукић, Анђелија Ивков-Џигурски, Татјана Ђекић, 2017. Policy responses to low fertility in Serbia. The case of municipality of Bela Palanka. Transylvanian Review of Administrative Science. No 51E ISSN 2247 – 8310 DOI:10.24193/tras.51E.10 155-170 (M23) 4 IF 0,271
 8. Ђукичин Вучковић, С., Ивков-Џигурски, А., Ивановић Бибић, Љ., Миланковић Јованов, Ј., Стојшић, И. (2019). Teachers Views of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, 39 (4) – in press (M23)IF (0.740)
 9. Лукић Ацо, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов, Анђелија Ивков-Џигурски, Ева Конечни Котник Role of the homeroom teacher and geography teacher in the obligatory administration in elementary school. Journal of the geographical Institute “Jovan Cvijic”, SASA, Belgrade. Vol. 60. No 1, Pp. 69-86. ISSN 0350-7599 UDC 910(497.11) (M24)
 10. Стојшић, И., Ивков-Џигурски, А., & Маричић, O. (2019). Virtual reality as a learning tool: How and where to start with immersive teaching. In L. Daniela (Ed.), Didactics of smart pedagogy: Smart pedagogy for technology enhanced learning(pp. 353-369) Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01551-0_18 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01551-0_18 (M14)
 11. Стојшић Иван, Анђелија Ивков Џигурски, Оља Маричић (2019). The Readiness of Geography Teachers to use Mobile devices in the Context of Immersive Technologies Integration into the Teaching Process. Geographica Pannonica ISSN: 0354-8724. Vol 23. Issue 2. Faculty of Science, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad. 121-133. (M24)