КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

 


Чланови истраживачке групе:

Др Лазар Лазић, редован професор
Др Снежана Бесермењи, редовни професор
Др Јасмина Ђорђевић, редовни професор
Др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
Др Јасна Јованов, ванредни професор
Др Александра Драгин, редовни професор
Др Татјана Пивац, редовни професор
Др Кристина Кошић, редовни професор
Др Вук Гарача, ванредни професор
Др Игор Стаменковић, ванредни професор
Др Мирослав Вујичић, ванредни професор


Контакт особа:

др Снежана Бесермењи
atena21000@yahoo.com
тел: +381 21 485-28-39
фаx: +381 21 459-696


Историјат истраживања:

Културни туризам је једна од најважнијих форми туризма, а заснива се на културним добрима. Развој туризма у Србији може да се заснива на богатом и разноврсном културном наслеђу. Постојање културног туризма у Србији би допринело бржем развоју идентитета и имиџа Србије као туристичке дестинације. Зато је културни туризам Србије неопходно укључити у развојне планове на свим нивоима. У Србији културни туризам још није ушао у планове развоја туризма и још увек постоји погрешан став да је култура елемент производа масовног туризма. Тим који се бави истраживањем културног туризма спроводи истраживања која се заснивају на издвајању и проучавању фактора значајних за развој културног туризма у Србији:

 • Степен атрактивности који утиче на доношење одлуке туриста о избору дестинације;
 • Дистинктивност, која укључује више елемената као што су: аутентичност атракције и њихов локални идентитет, квалитет производа и услуга и прецизно циљање тржишних сегмената;
 • Груписање атракција веће и мање атрактивности;
 • Формирање бренда, који је један од веома важних фактора успешног развоја културног туризма;
 • Одрживост, која представља процену капацитета дестинације за пријем туриста, а на којој се

Пројекти:

 1. Могућност развоја културног туризма Војводине. Provincial project, Secretariat for science and technology development of Vojvodina, 2010-2012, project manager: проф. др Снежана Бесермењи.
 2. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, (2013): „Културни туризам Војводине у функцији очувања националног идентитета националних мањина“, 15. јул 2013 – 15. јул 2014, Решење број: 114-451-3767/2013-02, руководилац пројекта: проф. др Снежана Бесермењи.
 3. South East Europe (SEE) project – Transnational Cooperation Programme, IPA FLP 1, (01/03/2011-28/02/2014): “SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions”, (Application ID SEE/B/0017/4.3/X; Ref. No. 09SEE05/01/11/07; Contract number: 2011/274-864, Document reg.no: INTRA-5018416), Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, rukovodilac projekta: prof. dr Jasmina Đorđević. http://www.sycultour.eu/
 4. Компарација валоризације неразвијених подручја у Србији и Словенији (пројекат билатералне научне сарадње,

Руководилац Пројекта у Србији:  др. Јасмина Ђорђевић
Руководилац Пројекта у Словенији: др Јанез Наред
Време трајања: 2008-2009.


Одабране референце:

 1. Besermenji Snežana (2008): Cultural tourism in Europe. CAUTHE conference, Griffith university. Gold Coast Queensland, Australia.
 2. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Đorđević Jasmina, Stamenković, Igor, Janićević, Sava (2014): Cultural events as part of cultural tourism development. Case study: Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica Special issue – SyCULTour 2014, 54-2.
 3. Dragićević Vanja, Besermenji Snežana, Pivac Tatjana, Ivkov Džigurski Anđelija, Košić Kristina (2013). Evaluation of tourist attractiveness and museum management in Sombor and Apatin (Serbia), Acta geographica Slovenica 53(2), 403-413.
 4. Besermenji Snežana, Pivac Tatjana (2008): Turistički značaj Sirmijuma, Zbornik radova Geografskog fakulteta, Beograd.
 5. Beseremenji Snežana, Pivac Tatjana, Jurišin Ivica (2008): Turistički značaj galerije ’’Milan Konjović’’ u Somboru, Zbornik radova ’’Jovan Cvijić’’, Beograd.
 6. Besermenji Snežana, Pivac Tatjana, Vujičić Miroslav (2008): Tourism Significance of Archaeological Site Viminacium, International Tourism Conference 2008, 5-9. November 2008., Alanya, Turkey, 452-462.
 7. Besermenji Snežana, Pivac Tatjana, Valrabenštajn Ksenija (2008): Influence of the Authentic Ambience of the Petrovaradin Fortress on the Attractiveness of Exit festival, International Tourism Conference 2008, 5-9. November 2008., Alanya,Turkey, 714-727 page.
 8. Stamenković Igor, Vujičić Miroslav D. (2014): Tourism Assessment of Roman-Catholic Sacral Objects Using Analytical Hierarchy Process (Ahp) – Case Study of Novi Sad, Petrovaradin and Sremska Kamenica. International Scientific Journal – Turizam, 18 (4), p. 185-202.
 9. Stojanov Sanja, Besermenji Snežana, Vujičić Miroslav, Majstorović Vukica, Rastislav Stojsavljević (2013). Measuring Tourism Potential of Places of Interest and Memorial Objects Using Analytical Hierarchy Process (AHP) – Case Study City Of Nis, Serbia. European Researcher. 59/9-2, 2306-2315.
 10. Tatjana Pivac, Snežana Besermenji, Ivana Blešić, Miroslav Vujičić, Igor Stamenković (2014). The Culture of National Minorities as Part of Vojvodina Tourist Offer. Tourism Education Studies and Practice. 1/1, 31-40.
 11. Jovanov Jasna (2005): The Cosmic Expanse in “The Look Within” by Rastko Petrović, Serbian Studies, Vol, 19, No. 2, Chicago, 305-317 page.
 12. Jovanov Jasna (2007): Dragana Jovčić mesevilága, Art Limes, No.5, Tatabánia, 92- 98.
 13. Stamenković Igor (2007): Religious Tourism in the light of Orthodoxy as a great opportunity for the Serbian Tourist Market, IX International Conference “Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century”, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, 25-26. May 2007., Ohrid.
 14. Tatjana Pivac, Dušan Kovačević, Vuk Garača (2007): The role of the music festival Exit on the social and cultural life in the Balkanregion in the postwar period, The 8th International Joint World Cultural Tourism Conference 2007, Busan, S.Korea, 217-222.
 15. Ivkov-Džigurski Andjelija, Vedrana Babić, Aleksandra Dragin, Kristina Košić, Ivana Blešić (2012): The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia’. Eastern European Countryside. No 18, pp. 61-83.
 16. Vladimir Stojanović, Jasmina Đorđević, Lazar Lazić, Igor Stamenkovič, Vanja Dragićević 2014. The principles of sustainable development of turism in the Special Nature Reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities. Acta geographica Slovenica, 54-2. ZRC-SAZ, Geographical institute Anton Melik. Ljubljana.

Монографије:

 1. Олга Хаџић (2005): Културни туризам. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 2. Монографија као резултат ИПА програма прекограничне сарадње на пројекту ЦУЛТ-НАТ ХЕРИТ: Група аутора, (2013): “Откривање нашег заборављеног културног и природног наслеђа у Мађарско-Српском пограничном региону/Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in Hungarian-Serbian border region“, ISBN: 987-86-7031-312-5, UDC:316.722(497.1:439).
 3. Лазар Лазић и др. (2006): Сомбор на длану – стручна монографија. Депатман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Остало:

 1. Др Снежана Бесермењи је члан Надлежног комитета Светске асоцијације за културни туризам и члан Научног комитета Светске асоцијације за културни туризам.