Пракса за студенте туризма

 

ПРАКСА НА ТРЕЋОЈ ГОДИНИ

На ОАС Туризам предвиђена је стручна пракса на III години у трајању од 20 радних дана, која ће се реализовати у туристичким туристичким агенцијама/организаторима путовања са којима Факултет сваке школске годиен закључује уговоре о сарадњи. Стручну праксу студенти обављају у Републици Србији или на посебан захтев студента у иностранству (у случају нпр.одласка на размену студента и слично). Пракса у туристичким агенцијама подразумева да студенти посматрају, а потом и активно буду укључени у све пословне операције од формирања услужног програма туристичке агенције (нарочито креирање туристичких аранжмана и одређивање продајне цене), затим промоција,  продаја, букинг, припрема за извођење и само извођење туристичких аранжмана. Пракса подразумева и стицање и развијање вештина комуникације са клијентима и пословним партнерима, као и бављење питањима одговорности организатора путовања, заштите потрошача и решавање евентуалних жалби од стране клијената на рад туристичке агенције.

Студенти од Факултета добијају:

  • упут за стручну праксу у туристичкој агенцији,  који морају имати код себе за време обављања праксе,
  • потврду о обављеној пракси коју им оверава одговорно лице из туристичке агенција,
  • упутство о понашању за време обављања праксе – права и обавезе студената,
  • програм стручне праксе, према којем студенти пишу Дневник праксе, који представља део документације за испит.

Оцењивање практичне наставе ће се обављати по правилима која важе за све наставне предмете и према програму стручне праксе, при чему се вреднује оцена рада у туристичкој агенцији, оцена обрађених тема у дневнику праксе и усмени део испита. Оцењивање обављају лица одговорна за рад студената у туристичким агенцијама где студенти обављају праксу и др Вања Павлуковић, наставник задужен за предмет Стручна пракса 3т.

У случају болести или прекида рада из других разлога студенти морају благовремено обавестити др Вању Павлуковић, наставника задуженог за предмет Стручна пракса 3т, Марију Цимбаљевић, Мирјану Пенић и одговорно лице у туристичкој агенцији где студент обавља праксу.

ПРАКСА НА ЧЕТВРТОЈ ГОДИНИ

На ОАС Туризам предвиђена је стручна пракса на IV години у трајању од 20 радних дана, која ће се реализовати у туристичким организацијама/институцијама културе/предузећима за организовање манифестација са којима Факултет сваке школске године закључује уговоре о сарадњи или по избору студента. Стручну праксу студенти обављају у Републици Србији или на посебан захтев студента у иностранству (у случају нпр.одласка на размену студента и слично). Пракса у туристичким организацијама подразумева да студенти посматрају, а потом и активно буду укључени у све пословне операције од формирања услужног програма туристичке организације, затим промоција туристичких дестинација, припрема инфо матерјала за туристе као и спровођења манифестација, излета, сајмова итд. Пракса подразумева и стицање и развијање вештина комуникације са клијентима и пословним партнерима, као и бављење питањима одговорности менаџмента туристичких организација, институција културе и предузећа за организовање манифестација везано за промоцију туристичке
дестинације, културних вредности, умрежавања (вертикална и хоризонтална) са осталим стејкхолдерима на туристичком тржишту у циљу изградње бренда дестинације и што бољег позиционирања.

Студенти од Факултета добијају:

  • упут за стручну праксу, који морају имати код себе за време обављања праксе,
  • потврду о обављеној пракси коју им оверава одговорно лице из туристичке организације и коју доносе на испит заједно са дневником стручне праксе и индексом,
  • упутство о понашању за време обављања праксе – права и обавезе студената.

Оцењивање практичне наставе ће се обављати по правилима која важе за све наставне предмете и према програму стручне праксе, при чему се вреднује оцена рада у туристичкој организацији од стране послодавца, оцена обрађених тема у дневнику праксе и усмени део испита.

Оцењивање обављају лица одговорна за рад студената у туристичким организацијама где студенти обављају праксу и др Лукреција Ђери, професор задужен за предмет Стручна пракса 4т.

У случају болести или прекида рада из других разлога студенти морају благовремено обавестити др Лукрецију Ђери, професора задуженог за предмет Стручна пракса 4т, Марију Цимбаљевић, Мирјану Пенић и одговорно лице у туристичкој агенцији где студент обавља праксу.