редовни професор

др Татјана Пивац

tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 03.07.1976., Нови Сад
Дипломирала је 2000., а магистрирала 2004., а докторску тезу под називом ’Виноградарство и винарство у туристичкој понуди Војводине брани 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2835
емаилtatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs i tatjana_pivac@yahoo.com
Термини консултација: окачени на вратима кабинета бр. 6 и на канцеларији Продекана за наставу (у деканату)


Звања:

 • 2001 – 2005. – асистент приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2005 – 2009. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2009. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2015. – ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2020. – редовни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Културни туризам
 • Вински туризам
 • Менаџмент догађаја

Предмети

 • Културна добра у туризму (основне студије)
 • Селективни облици у туризму (основне студије)
 • Културни туризам (основне студије)
 • Вински туризам (основне студије)
 • Управљање културним догађајима  (мастер студије)
 • Управљање догађајима у културном туризму (мастер студије)
 • Менаџмент културног наслеђа и културног туризма (мастер студије)
 • Основи управљања догађајима (мастер студије)
 • Савремени облици туризма (докторске студије)
 • Менаџмент слободног времена у туризму (докторске студије)
 • Трендови у управљању догађајима (докторске студије)
 • Туризам, култура, креативне индустрије и динамика окружења (докторске студије)

Остале важне информације

Страни језици: енглески, руски


Чланство у организацијама:

 • Српско географско друштво
 • Сарадник програма школе за докторанте из Анжеа (Француска) „2H2S“

Пројекти:

 1. Пројекат Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине), Министарство за науку и технологију Србије (Руководилац др Павле Томић)
 2. Међународни пројекат Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion – geoeconomical space of sustainable development, West University of Timisoara, Univesity of Novi Sad, “Jozsef Atilla” University of Szeged, University of Tübingen.
 3. Заштићена природна добра и екотуризам Војводине. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Израда текста за књигу и израда компакт дискова. Пројекат трајао током 2003. године.
 4. Пројекат намењен изради публикације под називом Sustainable Tourism, sustainabily principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002.
 5. Учесник појекта Садржај и просторни концепт етно села и пратећег туристичког комплекса под покровитељством Министарства науке и технологије Републике Србије, Скупштине АП Војводине и Туристичке организације Војводине.
 6. Један од реализатора пројекта Серије предавања и радионица у оквиру пројеката Министарства за образовање и физичку културу, едукације наставника, за професоре географије – Активна настава географије, од новембра 2003, руководилац пројекта др Јован Ромелић
 7. Лесне заравни у Србији, Пројекат Министарства науке, 146019, носилац пројекта др Јован Ромелић
 8. Идејни пројекат Музеја уређења вода у Сремској Каменици, наручилац Воде Војводине, носилац пројекта др Владимир Стојановић, 2008
 9. Могућности развоја културног туризма у Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац пројекта др Снежана Бесермењи
 10. Social relations between Serbs and Croats, national identity and minority rights in relation to European integration, Project of the Ministry of Education and Science, 47024, project leader Saša Marković (2011-2021)
 11. Cultural tourism of Vojvodina in preserving the identity of national minorities, Provincial Secretariat for Science and Technological Development (grant 114-451-3767/2013-02), project leader Snežana Besermenji
 12. Study of attitudes of agricultural producers in the Srem administrative district on the possibility of putting domestic products on national tourism market, Provincial Secretariat for Agriculture, Water Management, and Forestry, 2014-2015, project leader Snežana Besermenji
 13. Vojvodina ethnic groups in the 21st century – the state and prospects of sustainability, No. 114-451-2539/2016-02 funded by the Provincial Secretariat for Science and Technological Development of the Vojvodina Province, Serbia, 2016-2019, project leader Tamara Lukić
 14. ERASMUS + KA2 “Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB: Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism”, 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019, project leader Tatjana Pivac
 15. Provincial Project for Higher Education and Scientific Research, No. 142-451-2550 / 2019-01: “Cultural Tourism in the Function of Preserving the National Identity of Vojvodina Croats”, project leader Snežana Besermenji
 16. Digitization and Culture for New Generations (DiCultYouth) – “Digitalization and Culture for New Generations” (Strategic Partnership in the Youth Sector) (2018-2020), project leader Miroslav Vujicic
 17. ERASMUS +KA2, SMART Tourism Skills Initiative-SMARTOUR, 2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555, 2021-2024, project leader Tatjana Pivac
 18. Contemporary problems and sustainability of urban settlements in Vojvodina, project of importance for the development of scientific research activities of AP Vojvodina for the project cycle 2021‒2024. year (project leader Ivana Blesic)
 19. Tourism destination competitiveness – evaluation model for Serbia, TOURCOMSERBIA, Program IDEAS (2022-2024), project leader Vanja Pavluković
 20. Promotion and adjustment of the content of cultural institutions in Vojvodina to sensitive social groups, project of importance for the development of scientific research activities of AP Vojvodina for the project cycle 2022‒2023. year (project leader Sanja Kovacic)
 21. COSME Programme, The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), COS-TOURINN-2020-3-04 “Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation – DIGITOUR”, 101038133.
 22. Erasmus+ KA220-SCH – “Cooperation Partnerships in School Education. Artificial Intelligence and Sustainable Educational Tools for the Prevention of Teenage Psychological Disorders (AI@Smile)” Budget: 400,000 EUR (lump sum): 01/09/2023 – 31/08/2026.
 23. COST Action CA18110 Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation, MC (2019-2023)
 24. COST Action  CA 21161 “A new ecosystem of early music studies” (EarlyMuse), MC, (2022-2026)
 25. COST Action CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue) (2023-2027)

Остала релевантна запослења и активности:

 • Од 2002. члан је Организационог одбора у оквиру међународног скупа “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији”, чији је организатор Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Од 2008. члан уређивачког одбора Међународног часописа “Туризам” који издаје Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Од 2007. члан Одбора за квалитет и самовредновање Природно-математичког факултета
 • Од фебруара 2011. године члан Скупштине Покрета горана Новог Сада
 • Од априла 2012. до октобра 2015. руководилац маркетинг тима Депармана за географију, туризам и хотелијерство
 • Од 2013. главни уредник међународног научног часописа “Туризам”
 • Од децембра 2015. Члан Извршног и надзорног одбора Покрета горана Војводине
 • предавач по позиву на Државној академији за физичку културу, спорт и туризам Волга области, Казањ (април 2015).
 • Од априла 2016. Члан Управног одбора Кластера путевима културе, а од 2022. председник Кластера путевима културе
 • Од 2015. до 2024. Продекан за наставу на Природно-математичком факултету

Одабране референце

 1. Pivac, T., Blešić, I., Kovačić, S., Besermenji, S., Lesjak, M. (2019): Visitors’ Satisfaction, Perceived Quality, and Behavioral Intentions: the Case Study of Exit Festival, Jounal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol 69, No 2, pp 123-134, https://doi.org/10.2298/IJGI1902123p
 2. Blešić, I., Pivac, T., Veselinović, J., Janićević, S. (2019): Serbian Citizens’ Awareness of Consumer Rights of Tourists in the EU, Geographica Pannonica 23/2, 101-111, DOI: 10.5937/gp23-20129, ISSN 1820-7138 (online)
 3. Vujičić, M., Stankov, U., Kovačić, S., Vasiljević, Đ., Pivac, T., Čarkadžić, J., Mujkić, D., Cimbaljević, M. (2020): Digital Skills and Behaviours of Youth That Are Relevant for Digital Culture: A Two-Country Self-Evaluation Perspective, Chapter 6, Examining the Roles of Teachers and Students in Mastering New Technologies (editor Eva Podovšovnik), IGI Global, ISSN: 2326-8905, 128-149, DOI: 10.4018/978-1-7998-2104-5.ch006
 4. Pivac, T., Blešić, I. Besremenji, S., Gavrilović, D. (2020): Attitudes of Local Population on the Importance of Events Nourishing Culture and Tradition of Croats in Vojvodina, TURIZAM Volume 24, Issue 1, 46–56, DOI: 10.5937/turizam24-25376
 5. Božović, T., Blešić. I., Nedeljković Knežević, M., Đeri, L., Pivac, T. (2021): Resilience Of Tourism Employees To Changes Caused By Covid-19 Pandemic, J. Geogr.Inst.Cvijic. 71 (2), pp 181-194, https://doi.org/10.2298/IJGI2102181B,
 6. Lukić, T., Pivac, T., Cimbaljević, M., Đerčan, B., Bubalo Živković, M., Besermenji, S., Penjišević, I., Golić, R. (2021): Sustainability of Underground Heritage; The Example of the Military Galleries of the Petrovaradin Fortress in Novi Sad, Serbia, Sustainability13(20), 11356; https://doi.org/10.3390/su132011356
 7. Mickov, B., Pivac, T. (2021): New Cultural Sustainability in “Open Cities”, Culture of Polis, Year XVIII (2021), Issue 46, pp. 123-132
  ISSN 1820-4589, DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.2.02
 8. Lukić, T., Pivac, T., Solarević, M., Blešić, I., Živković, J., Penjišević, I., Golić, R., Pivarski, B.K., Bubalo-Živković, M., Pandžić, A. (2022): Sustainability of Serbian Villages in COVID-19 Pandemic Conditions. Sustainability, 14(2):703. https://doi.org/10.3390/su14020703
 9. Šagovnović, I., Pivac, T., Kovačić, S. (2022): Examining antecedents of residents’ support for the European Capital of Culture project – event’s sustainability perception, emotional solidarity, community attachment and brand trust, International Journal of Event and Festival Management, Volume 13, Issue 2, pp. 182-202, https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2021-0009,
 10. Lukić, T., Blešić, I., Pivac, T., Bubalo Živković, M, Đerčan, B., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Bjelajac, D. (2022): Urban Image at the Time of the COVID-19 Pandemic, Case Study Novi Sad (Serbia), Societies 12/59, https://doi.org/10.3390/soc12020059,
 11. Kovačić, S.; Cimbaljević, M.; Tretyakova, T.N.; Syromiatnikova, Y.A.; García Henche, B.; Petrović, M.D.; Blešić, I.; Pivac, T.; Demirović Bajrami, D.; Gajić, T. (2023): How Has COVID-19 Changed the Way We Travel? Exploring Tourist Personality, Reactions to the Perceived Risk and Change in Travel Behavior. Sustainability15, 1951. https://doi.org/10.3390/su15031951
 12. Božović,, Vujičić, M., Kovačić, S., Jovanović, T., Pivac, T. (2023): Tourist motivation for slow travel: A case study of the Vojvodina region, Serbia, Acta geographica Slovenica, 62-3, 2022, 33–45, DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.10583,
 13. Vujičić, M., Šaćirović, D., Stankov, U., Ali, F., Kovačić, S., Besermenji, S., Pivac, T., Blešić, I., Bratić, M. (2023): Emerging cities and travel motivation: A latent profile analysis approach, Journal of Vacation Marketing, https://doi.org/10.1177/13567667231188872
 14. Kovačić, S.; Pivac, T.; Akkar Ercan, M.; Kimic, K.; Ivanova-Radovanova, P.; Gorica, K.; Tolica, E.K. (2023): Exploring the Image, Perceived Authenticity, and Perceived Value of Underground Built Heritage (UBH) and Its Role in Motivation to Visit: A Case Study of Five Different Countries. Sustainability, 15, 11696.https://doi.org/10.3390/su151511696
 15. Pivac, T., Kovačić S., Blešić, I., Cimbaljević, M. (2023): The Impact of Cultural Events on the City Image and Development: Residents’ Perspective, 7th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, pp.169-183, ISSN 2683-5673, https://doi.org/10.31410/tmt.2022-2023.169
 16. Surla, T., Lunić, D., Pivac, T. (2023): Principles of Slow Food Movement as a driver of rural tourism areas development in Serbia, Book chapter published in “Evolving the perspectives on the value of gastronomy for Mediterranean destination development”, the third volume of the Book Series “Tourism Studies on the Mediterranean Region” by the Institute for Studies on the Mediterranean – CNR (guest editor: Roberta Garibaldi / regular editors: Piera Buonincontri, Roberto Micera & Luisa Errichiello), McGraw Hill, pp.131-145