РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

 

Регионална географија сједињује и ставља у функцију сазнања до којих се дошло у одређеним географским дисциплинама, а чије информације дефинишу и објашњавају формирање и карактеристике одређене регије. Чланови научне групе за регионалну географију су оријентисани ка три научна поља регионално-географских истраживања која почивају на основама и параметрима: природних критеријума, демографских и других друштвено–географских критеријума и туристичких феномена.


Чланови истраживачке групе:

др Гордана Јовановић, редовни  професор
др Милка Бубало – Живковић, редовни професор
др Тамара Лукић, редовни професор
др Бојан Ђерчан, ванредни професор
др Растислав Стојсављевић, ванредни професор


Контакт особа:

др Милка Бубало-Живковић, редовни професор
milka.bubalo.zivkovic@dgt.uns.ac.rs
тел: +381 21 485 2838
фаx: +381 21 459 696


Историјат истраживања:

Регионална географија обједињује и ставља у функцију сазнања до којих се дошло у одређеним географским дисциплинама, а чије информације дефинишу и објашњавају формирање и карактеристике одређене регије. Чланови научне групе за регионалну географију су оријентисани ка три научна поља регионалногеографских истраживања која почивају на основама и параметрима: природних критеријума, демографских и других друштвеногеографских критеријума и туристичких феномена. Катедра данас броји шест чланова: један редовни професор, три ванредна професора и два асистента.
Од оснивања Катедре за географију на Филозофском факултету па до формирања Инситута за географију, данас Департмана за географију, туризам и хотелијерство на Природно-математичком факултету, велики допринос развоју регионалногеографских проучавања дали су академик др Бранислав Букуров, проф. др Јосип Плеше, проф. др Драгољуб Бугарски, проф. др Раде Давидовић, проф. др Јован Плавша, као и други чланови.


Сарадња:

 • Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, Romania;
 • Laboratoire de géographie humaine et sociale de l’Université d’Angers, Angers, France (2005-2012);
 • University Gazi, Eduction Faculty, Geography Education Department, Ankara, Turkey (2008-2014);
 • Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul de Geografie, Timisoara, Romania;
 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska;
 • La Universidad Jaime I, Castellón de la Plana, Spain (2011-2014);
 • Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Regional Geography, Protection and Planning of the Landscape, Bratislava.

Пројекти:

 • Миграциони процеси на Косову и Метохији током 20. века. Министарство за Косово и Метохију, 2008-2009. Руководилац пројекта: др Јован Плавша.
 • “Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини” Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-3938/2013-02 руководилац пројекта др Тамара Лукић 2013-2014.
 • Трансформације геопростора Србије – прошлост, садашњи проблеми и предлози решења. Министарство просвете и науке, 2011 – Руководилац пројекта: др Слободан Марковић.
 • SEERISK – Joint Disaster Managament risk assessment and preparedness in the Danube Macro-region. South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE), 2012 – Руководилац првог пројектног партнера (ДГТХ, ПМФ, УНС): др Имре Нађ.
 • Српска енциклопедија, Матица српска и Завод за издавање уџбеника, руководилац за географију др Слободан Ћурчић.

Одабране референце:

 • Vujko, A., Plavša J., (2014): Evaluation of Fruška Gora National Park (Serbia) for sport and recreational tourism, Acta geographica Slovenica, 54-2, p 321-334.
 • Lukić Tamara, Milka Bubalo-Živković, Bojan Đerčan, Gordana Jovanović (2014): Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta geographica Slovenica, 54-1DOI:10.3986/AGS54103 UDK:
 • Лукић Тамара, Ивана Пењишевић, Бојан Ђерчан, Бранислав Ђурђев, Милка Бубало Живковић, Тања Арменски (2014); Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20: 99-124, DOI: 10.2478/eec-2014-0005
 • Лукић Тамара, Невена Ћурчић (2014): Ethno-demographic Situation of the Population in Kosovo and Metohija in the Beginning of the 20th Century, Историја и географија: сусрети и прожимања, Институт за новију историју Србије, Бр. 11, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ Београд, Институт за славистку РАН, п. 281-298. УДК 314.1(497.115)”1900/…”(083.41).
 • Милка Бубало-Живковић, Бојан Ђерчан (2014): Demographic changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia. Историја и географија: сусрети и прожимања, Институт за новију историју Србије, Бр. 11, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ Београд, Институт за славистку РАН, п 299-318. УДК 314.1(497.115)”1900/…”(083.41)
 • Бубало-Живковић, М., Ђурђев, С. Б., Ђерчан, Б.,  Лукић, Т., Ивков-Џигурски, А. (2014): Migrations on the territory of Vojvodina Province (Serbia) in the first half of the 20th century. Pensee Journal, Vol 76, No. 10; Oct, p 309-324
 • Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић, Тамара Лукић, Милица Соларевић (2014), Demographic characteristics and life satisfaction in settlements of Fruška Gora mountain region: Bešenovo case study. Зборник Матице српске, бр. 148, стр559-570.
 • Лукић ТамараНевена Ћурчић, Жељко Бјељац, Милка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Кристина Кошић, Ивана Пењишевић (2014): Exploration and Exploitation of Mineral Waters and their Influence on the Regional Development – Case Study of a Vrnjacka Spa (Serbia), European Researcher, Vol.(69), № 2-2, 382-400, DOI: 10.13187/issn.2219-8229.
 • Лукић Тамара, Бранислав Ђурдев, Салих Şахин, Јован Плавса, Алија Суљиц, Растислав Стојсављевиц (2014): Turks in Vojvodina (Serbia), in The Second Half of The 20th Century and on The Beginning of The 21st Century, Analele stiintifice ale Universitatii” Alexandru Ioan Cuza” din Iasi-seria Geografie 60, no. 1: 185-199.
 • Бубало-Живковић, М., Дјерчан Б., Лукић, Т., Јовановић, Г., (2014): Moving to the Welfare Countries: Emigrants from Serbia 1961-2002. European Researcher, vol. 71, No 3-2, DOI: 10.13187/issn.2219-8229, p 581-594.
 • Лукић Тамара, Гордана Јовановић, Милка Бубало Живковић, Милан Лалић, Бојан Ђерчан (2014): Montenegrins in Vojvodina Province, Serbia, Human Geographies, Vol. 8, Issue 1: 43-54, http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2014.81.43#sthash.pftjDgEm.dpuf, See more at: http://www.humangeographies.org.ro/#sthash.bmlvTPVN.dpuf
 • Лукић Тамара, Жељко Бјељац, Бојан Ђерчан, Милка Бубало Живковић (2013): The importance of geographers in the study of natural hazards, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ SASA, 63-3: (147-164), DOI: 10.2298/IJGI1303147L
 • Ђерчан, Б., Лукић, Т., Бубало-Живковић, М., Ђурђев, Б., Стојсављевић, Р., Пантелић, М., (2012): Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, 1516-1527.
 • Ђурђев Бранислав, Тамара Лукић, Милан Цветановић (2012): Household Composition and the Well-Being of Rural Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century, Journal of Family History, Volume 37 Issue 1 January 2012 pp. 55 – 67.
 • Ђерчан, Б., Лукић, Т., Бубало Живковић, М. (2012): Регионално – демографски проблеми и квалитет живота у пограничном подручју Срема: студија случаја општина Шид. Теме, XXXВИ (4), 1681-1699.
 • Стојсављевић, Р., Ђурђев, Б., Ђерчан, Б. (2011): Serbian Medieval Urban Settlements, Geographica Pannonica, Vol. 15, No. 3, 90-102.
 • Ђерчан, Б., Лукић, Т., Стојсављевић, Р., Бубало-Живковић, М. (2011): Religious structure in the border area of Banat (Vojvodina, Serbia), Geographica Timisiensis, Vol. 20, No. 2, 85-98.
 • Бубало-Живковић, М., Ковачевић, Т., Ђерчан, Б. (2010): Демографске карактеристике војвођанских насеља у гравитационој зони Београда, Зборник Матице српске за друштвене науке, 131, 269-277.
 • Лукић, Т., Драгин, А., Ивановић, Љ. (2010): Досељавања у приградска насеља, студија случаја: општина Темерин, Зборник Матице српске за друштвене науке, 131, 115-126. дои:10.2298/ЗМСДН1031115Л
 • Стојсављевић, Р., Вујичић, М., Ђерчан, Б., Ђурђев, Б. (2010): Serbian medieval towns and their tourist potentials, Geographica Timisiensis, Vol. 19, No. 1, 189-196.
 • Бубало-Живковић, М., Ђерчан, Б., Драгин, А. (2009): Гравитационо подручје Новог Сада, Зборник радова Географског факултета у Београду, Вол. ЛВИИ, 103-121.
 • Вујко, А., Плавша, Ј., Остојић, Н., (2013), Impact of the “Danube Cycling Route” on the development of cyicling tourism in Serbia, Polish Journal of sport and tourism, Vol. 20, No. 3, pp. 227-233. Warsaw.
 • Ковачевић, Б. Плавша Ј. (2011), The attitudes of local people about creating sports-recreational tourist offer in Šajkaška. Glasnik srpskog geografskog društva, 91(3): pp. 91-115.
 • Остојић, Н., Плавша, Ј., Вујко, А., (2014), Students’ attitude and effects of sport and recreational tourism on success in schools, GeoJournal of Tourism and Geosites Year VII, no. 2, vol. 14, November 2014, p.143-150.
 • Плавша, Ј., Вујко, А., (2013), Possibilities of improving international cross-border cooperation through Cycling “Szekelys route”, GeoJournal of Tourism and Geosites Year VI, no. 1, vol. 10, May 2013, pp. 1-19.

Монографије и уџбеници:

 • Кицошев Саша, Јовановић Гордана, Лукић Тамара, Ђерчан Бојан, Арсеновић Даниела (2012). Азија – регионалногеографске карактеристике, универзитетски уџбеник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, стр. 1-338.
 • Ковачевић Тамара (2006): Општина Суботица, географска монографија, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, стр. 1-258.
 • Ковачевић Тамара, (2010): Гоч и подгорина, монографија, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, стр. 370.