Центар за стране језике струке

На Природно-математичком факултету изучавање страног језика струке и академског страног језика заузима значајно место на свим нивоима студија. Енглески и немачки се уче као обавезни и као изборни предмети. Поред ових постоје и други језици по избору (шпански, француски или италијански). Центар за стране језике струке је смештен на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета. Основан је у октобру 2007. године на иницијативу Катедре за друштвену географију и методику наставе, а окупља наставнике у свим звањима који предају стране језике на Природно-математичком факултету. Један од циљева оснивања Центра је спровођење истраживања из области примењене лингвистике и методике наставе страних језика у високом образовању са циљем унапређења наставе и метода учења страних језика на ПМФ-у. Главне истраживачке теме укључују области примењене лингвистике, као што су контрастивна анализа, корпусна анализа, метадискурсна анализа, мултимодална истраживања, затим истраживања искуства учења језика у специфичном контексту – професионалном и/или академском, стратегије учења језика, развијање специфичних комуникативних компетенција у језику струке, вредновање теоријских позиција у примењеној лингвистици и језику струке, културолошке аспекте учења/наставе језика струке, анализу потреба, итд. Остала стручна интересовања обухватају континуирано усавршавање и развој наставних планова и програма академског језика струке и елемената наставног процеса на терцијарном нивоу у складу са Заједничким европским оквиром за стране језике и Болоњским процесом. Коначно, Центар омогуц́ава и успостављање сарадње са другим сличним центрима и истраживачким групама у нашој земљи и иностранству.


Чланови истраживачке групе:

Др Љиљана Кнежевић, ванредни професор – ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Др Драгана Вуковић Војновић, доцент – dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs
Мр Станка Радојичић, наставник страног језика – stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs
Марија Нићин, наставник страног језика – marija.nicin@dgt.uns.ac.rs
Дејан Кнежевић, наставник страног језика –  dejan.knezevic@dgt.uns.ac.rs


Контакт:

др Драгана Вуковић Војновић, доцент (Енглески језик)
Природно-математички факултет, Нови Сад, Департман за географију, туризам и хотелијерство,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21 000 Нови Сад, Србија.
емаил: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs


Одабрани пројекти:

 • Ментор Вадемецум, Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022-2023. Контакт особа: др Бранка Радуловић
 • Ментор Траининг (МенТра),  2020-1-СК01-КА201-078250, Ерасмус+КА2 Цооператион фор Инноватион, ПМФ партнер, 2020-2023. Контакт особа: др Бранка Радуловић
 • Употреба речника у настави енглеског језика струке на терцијарном нивоу образовања (142-451-3684/2017), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, ПМФ партнер, 2017-2018. Контакт особа: др Љиљана Кнежевић

Остала међународна сарадња: Универзитет Источне Финске, Финска; Универзитет Мињо, Португалија; Универзитет Приморска, Словенија.


Одабране референце:

 1. Milivojević, N. and Radojičić, S. (2022). Directed Communicative Modeling as an ESP Teaching Strategy at Tertiary Level: Recontextualization and Other Issues. Proceedings of the 5th International Language Conference Contemporary Challenges in LSP Teaching, Edited by: S. Kereković and B. Bošnjak Terzić, Zagreb, Croatia: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, ISSN: 2939-2101, pp. 190-208
 2. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2), 51-68 URL: revije.ff.uni-lj.si/elope, https://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 3. Radojičić, S. and D. Vuković Vojnović (2021). Real World Issues in English Language Learning for Geosciences. The Fifth Serbian Congress of Geographers, 2021. Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography. Collection of Papers. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet. 285-290 M33
 4. Knežević, Lj., Halupka Rešetar, S., Miškeljin, I., Milić, M. (2021). Millennials as dictionary users: A study of dictionary use habits of Serbian EFL students. Sage Open, 11(2), https://doi.org/10.1177/21582440211008422. M23
 5. Knežević, Lj., Halupka Rešetar, S. (2020). What Causes the Scarce Use of Dictionaries in ESP Courses? A Qualitative Analysis of the Teachers’ Perspective. In: (Izgarjan, A., Đurić, D., Halupka-Rešetar, S., Eds.), Aspects of Transnationality in American Literature and American English, Faculty of Philosophy, Novi Sad: 352-371. M14
 6. Knežević, Lj., Županec, V., Radulović, B. (2020). Flipping the Classroom to Enhance Academic Vocabulary Learning in an English for Academic Purposes (EAP) Course. Sage Open, 10(3), https://doi.org/10.1177/2158244020957052. M23
 7. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri and Bhawana Jain). Cambridge Scholars. 163-183 M14
 8. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; (editor-in-chief Biljana Čubrović). Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar), 449 – 470 M52
 9. Vuković Vojnović, D., S. Radojičić and Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 10. Knežević, LJ. i Vuković Vojnović, D. (2018). Differences in the Use of L2 Learning Strategies among Students of Mathematics, Computer Science and Tourism. Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet.Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet: pp.155-165
 11. Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj., Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language the Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol 39 No 10: 912 – 924
 12. Radojičić S. (2018). Hedges and Boosters in University Textbooks. Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos, Celje, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Logistics, pp. 317-327 (ISBN-13: 978-961-286-252-7)
 13. Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj. (2016). Refusals in the production of Serbian ESP learners. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 14(2):103-116
 14. Milivojević, N. i S. Radojičić (2016). Tekstualna kompetencija, (inter)tekstualnost i nastava stranih jezika na univerzitetskom nivou u kontekstu evrointegracija. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nauka i evrointegracije.Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 323-341 (ISBN 979-99938-47-78-6)
 15. Vuković Vojnović, D. (2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34