GeoDigiPract

 

У оквиру програмске активности “Развој високог образовања” Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/2022. годину препознат је и пројекат “Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу” (GeoDigiPract). Носилац пројекта је Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, а руководилац пројекта је проф. др Љубица Ивановић Бибић, а чланови пројектног тима су проф. др Анђелија Ивков Џигурски, проф. др Лазар Лазић, проф. др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Јелена Миланковић Јованов.

Основни циљ пројекта је имплементација усвојених знања и даљи развој дигиталних комепетенција студената/будућих наставника који су у школској 2020/2021. години на основним академским студијама били укључени у реализацију пројекта ДИГинГЕОтеацх и унапређење постојећих методичких предмета на мастер студијама, као и повезивање теорије и праксе укључујући студенте у рад са наставницима у основним и средњим школама, ради већег стицања и примене практичних знања.

Наставници практичари који би били укључени у пројекат могу уз помоћ дигиталних апликација показати студентима на практичним примерима да поред вођења школске документације, могу постављати радни и допунски материјал ученицима.

Посебан бенефит у реализацији пројекта и у универзитетској настави представља могућност коришћења Интернет мреже у кампусу Универзитета, ван учионица, чиме се студенти (кроз симулацију наставе на даљину) обучавају за рад у другачијим условима од оних у учионици.  На овај начин се настава може реализовати и на отвореном простору, што свакако представља изазовнији, узбудљивији и другачији вид искуства који ће им помоћи да стекну знање из задатих садржаја.

Све наведено реализоваће се кроз обавезне предмете Методика наставе географије 2 и Примена дидактичких принципа у настави географије, док ће се у оквиру предмета Курикулуми у свету и код нас студенти упознати са искуствима из других земаља и могућностима повезивања са колегама из окружења, али и из света путем различитих мрежа (на пример, укључивање студената у рад онлине заједница школа или наставника, ради размене искустава).

У оквиру предмета Основе фотографије као графичког средства у географији студенти ће усвојити знања о основама фотографије, и њеној успешној примени у географији. Упознаће се са врстама и техникама рада са фото апаратом, те технологијом рада дигиталних фото апарата. Упознаће се са употребом светла и коришћењем композиционих техника. Савладаће карактеристике и начине фотографисања природе (живи свет), пејзажа, људи, објеката архитектуре. Упознаће се са основним техникама обраде фотографија путем компјутерског софтвера. Научиће како да користе дрон за потребе израде снимака у функцији наставе географије. Савладаће основне технике летења дроном и начине кадрирања географских објеката из горње перспективе.

Кроз практични рад студената са ученицима у средњим школама, у оквиру предмета Школска пракса 2, инсистираће се на имплементацији свих стечених знања из претходни курсева, и то:

  1. У реалном окружењу, односно у географској учионици, и
  2. Путем наставе на даљину, која ће у потпуности одговорити савременим захтевима васпитно-образовног рада у школама у Републици Србији.

У оквиру пројеката “Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу” (GeoDigiPract), чланови пројекта, заједно са студентима на мастер студијама, урадили су кратку обуку и вежбу рада са дроном. Том приликом проф. др Лазар Лазић демонстрирао је многобројне могућности рада и примену дрона у настави географије. Студенти и чланови пројекта упознали су се са начином употребе и основним функцијама дрона, након чега су сви имали могућност да се опробају у управљању дроном. Ова додатна вештина ће студентима, будућим наставницима географије сигурно помоћи у њиховом раду и повећати дигиталне компетенције, што и јесте основни циљ пројеката GeoDigiPract.