ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

 


Чланови истраживачког тима:

др Ивана Блешић, редовни професор
др Светлана Вукосав, редовни професор
др Милан Брадић, редовни професор
Марија Нићин, наставник страног језика
др Милан Ивков, ванредни професор
др Мирјана Пенић, стручни сарадник
msc Милорад Тодоровић, наставник вештина
msc Мелита Јосиповић, наставник вештина
др Јелена Тепавчевић, асистент


Контакт:

др Ивана Блешић, редовни професор
Тел: + 381 21 485 28 35,
Маил: ivana.blesic@gmail.com


Историјат истраживања:

Развојем туризма у свету, јавила се потреба за унапређењем угоститељства и његових најзначајнијих грана: хотелијерства и ресторатерства, а самим тим до повећања интересовања младих за студије у овим областима. Департман за географију, туризам и хотелијерство је са школовањем високообразованих кадрова из области угоститељства почео пре тачно 16 година.
Чланови Катедре за хотелијерство су поред наставних обавеза укључени и у многе научне активности. Научна истраживања су из области: хотелијерства, ресторатерства, чистих технологија у хотелијерству, управљања квалитетом производа и услуга у хотелијерству, задовољства потрошача, услужне оријентације, задовољства и мотивације запослених у туризму и хотелијерству. Чланови Катедре су ангажовани на ИПА, републичким и покрајинским пројектима и пружају услуге обуке о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству, као и обуке за рад у програму за пословање хотелских предузећа Фиделио.


Пројекти:

 • „Danube Stream for Green Dream – Stream 4Green“, Аустријска развојна агенција (АДА) и ИПА програм Европске уније (2013-2014), руководилац пројекта: Никола Благојевић, Покрет горана Војводине.

Одабране референце:

 1. Блешић,И., Драгин, А., Марковић, Ј., Черовић, С., Ђери, Л. (2014): Relationships among shopping quality and corporate social responsibility of shopping centers and consumer satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic Journal, 16 (35): 415-429.
 2. Блешић, И., Черовић, С., Драгићевић, В. (2011): Improving the service quality as a socially responsible activity of hotel companies. Amfiteatru Economic Journal, 29: 273 – 286.
 3. Блешић, И., Пивац, Т., Ђорђевић, Ј., Стаменковић, И., Јанићевић, С. (2014): Cultural Events as Part of Cultural Tourism Development. Case Study: Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica, 54-2, doi:10.3986/AGS54406, article in press, print version: 1581-6613, digital version: 1581-8314, Anton Melik Geographical Institute of ZRC SAZU
 4. Блешић, И., Пивац, Т., Бесермењи, С., Ивков-Џигурски, А.,Кошић, К. (2014): Residents’ Attitudes and Perception towards Tourism Development: A Case Study of Rural Tourism in Dragacevo, Serbia, Eastern European Countryside, 20: 151-166.
 5. Блешић, И., Попов-Раљић, Ј., Уравић, Л., Станков, У., Ђери, Л., Пантелић, М., Арменски, Т. (2014): An importance-performance analysis of service quality in spa hotels, Economich Research, 27 (1): 483-495.
 6. Вукосав, С, Ћурчић, Н, (2013): The role of the hotel industry in the economic and regional development of Vojovdina,Geographica Timisiensis, 22 (2):65–73.
 7. Вукосав, С., Ћурчић, Н., Гарача,В, Черовић,С., Цураковић, Д., (2014): Strategic management of hotel companies: case study of hotel companies in Vojvodina (Serbia), Revista de turism, 18: 16-22.
 8. Вукосав С., Ћурчић Н. (2009): Промене у хотелијерству Војводине као резултат транзиционих процеса. Зборник радова Географског инситута „Јован Цвијић“ САНУ књига 59 (1):111-126.
 9. Вукосав, С, Ћурчић, Н., Гарача, В. (2012): Стратегијско прилагођавање хотелских предузећа Војводине савременинм тенденцијама у туризму, Седми научни скуп са међународним учешћем ,,Туризам: изазови и могућност’’, Тематски зборник радова, стр.20-22.
 10. Ивков, М., Блешић. И., Хаџић, О. (2014): Survey of attitudes about restaurant managers consumer expectations model application gap (Gap model). Poslovna ekonomija, Univerzitet EDUKONS, 2: 185-202.
 11. Ивков, М., Блешић, И., Стефановић, В., Попов Раљић, Ј. (2014): Управљање задовољством гостију у ресторатерству – реч менаџера. Економске теме, 52 (3): 379-388.
 12. Блешић, И., Тешановић, Д., Псодоров, Ђ. (2011): Consumer satisfaction and quality management in the hospitality industry in south-east Europe. African Journal of Business and Management, 5(4): 1388-1396.
 13. Блешић, И., Стефановић, В., Кицошев, С. (2010): Примена дисконфирмацијског модела у мерењу квалитета хотелских услуга. Економске теме, 2: 201- 215.
 14. Брадић, М., Блешић, И. (2008): Специјализација као начин тржишног диференцирања у хотелијерству Србије. Хотеллинк – часопис за теорију и праксу хотелијерства, 12: 241-248.
 15. Блешић, И., Ромелић, Ј., Гарача, В. (2009): Испитивање очекиваног и перцепираног квалитета услуге у хотелима Западноморавске бањске зоне. Гласник Српског географског друштва, књ. 1: 103-114.
 16. Блешић, И., Ромелић, Ј., Брадић, М. (2009): Примена модификованог SERVQUAL модела у оцени квалитета хотелских услуга на примеру Западноморавске бањске зоне. Зборник радова Географског института “Јован Цвијић”, 1 (59):121-138.
 17. Гараца, В., Трифковиц, А., Цурциц, Н., Вукосав, С. (2014): Aspects of Industrial Heritage Tourism: Case of Novi Sad,Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 44:181-198
 18. Гарача, В., Јовановић, Г.,Ћурчић, Н.,Вукосав, С (2015): Spatial planning of transit tourism on the highway:a case study of the highway E-75 through Vojvodina(Horgoš-Belgrade section), Transylvanian Review of Administrative Sciences,44 E/2015: 126-143.