Пракса за професоре географије

 

Школска пракса 

План и програм извођења наставе на предметима Школска пракса и Школска пракса 2 за студенте на студијским програмима основних и мастер студија професор географије.

Студијски програми професор географије на основним и мастер студијама на Департману за географију, туризам и хотелијерство усклађени су са европским процесима у образовању. Студијски програми студентима пружају савладавање теоријских и практичних знања и вештина који се огледају кроз предмете Школска пракса и Школска пракса 2. Студијски програми су конципирани тако да развијају компетенције и вештине код студената за обављање наставничког посла у основним и средњим школама. У оквиру ових предмета студенти се упознају са важећим Програмима наставе и учења у основним и средњим школама и Гимназијама, за наставни предмет Географија. Студенти основних студија полажу Школску праксу у основним школама, док студенти мастер студија полажу Школску праксу 2 у гимназијама. Сви часови одвијају се уз надзор наставника географије – ментрора, који је у звању сарадник практичар, и предметних наставника са Департмана.

Неки од исхода предмета су оспособљавање студената да упознају практични аспект обављања послова који су карактеристични за наставника географије у основним и средњим школама, односно за рад са ученицима који припадају узрасној категорији адолесцената. Студенти стичу способности да организују све видове часова наставе географије, укључујући избор облика, метода рада и наставне технологије уопште. Стицање знања, вештина и навика у начину понашања према ученицима и начини ажурирања наставничке администрације само су неки од аспеката наставничког позива са којим се студенти упознају.

 

Практична настава 

Предмети Школска пракса и Школска пракса 2 обухватају следеће целине:

  • Упознавање са садржајем предмета Географија у основним и средњим школама по важећим Програмима наставе и учења
  • Прилагођавање знања стеченог током досадашњих студија из различитих области географије и оспособљавање за практичну примену тих знања у презентовању садржаја Географија у основним и средњим школама
  • Практично извођење наставе Географије у одабраним школама у насељима Новосадске општине

Настава се изводи у одабраним основним и средњим школама са којима Природно-математички факултет има склопљен уговор о сарадњи. Уговоре о сарадњи у области методичко-дидактичких предмета Природно-математички факултет има и са наставницима запосленим у школама, који су у звању сарадника практичара, а који према својим компетенцијама и искуству у потпуности испуњавају захтеве које пред њих ставља посао наставника ментора. Студенти најпре слушају 10 часова (студенти основних студија у основним школама, а студенти мастер студија у гимназијама), потом држе пробне часове (4 часа у школи у којој су обавили слушање часова), а затим полажу колоквијум и испитни час. Пре полагања испитног часа, студенти су дужни да положе Методику наставе географије (студенти основних студија) и Методику наставе географије 2 (студенти мастер студија).

Литература

  • Ивановић Бибић Љ., Ђукичин Вучковић, С. 2021. Практикум за школску праксу, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
  • Ромелић Ј., Ивановић Бибић Љ. 2015. Методика наставе географије, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
  • Ранђеловић Ј., Драговић Р. 2013. Вежбања у дидактици и методици наставе географије, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш.
  • Ивков А. 2002. Настава географије у основним и средњим школама, приручник за студенте и наставнике. Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
  • Програми наставе и учења за наставни предмет Географија
  • Актуелни уџбеници основних школа из географије

Професори:
Проф. др Љубица Ивановић Бибић, редовни професор
Проф. др Смиљана Ђукичин Вучковић, ванредни професор