редовни професор

др Јасмина Ђорђевић

jasminadjordjevic@live.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 17. 04. 1963. Крањ, Словенија

Дипломирала је 1987., а магистрирала 1995. на Географском факултету у Београду. Одбранила докторску дисертацију 1999. год. под називом Типологија физичко-географских појава и процеса за потребе просторног планирања на Географском факултету у Београду.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2837
емаил: jasminadjordjevic@live.com

Консултације: уторак од 10 до 12ч /  четвртак од 10 до 11ч / петак 11 до 12ч


Звања:

2000. –научни сарадник Географски институт «Јован Цвијић» САНУ
2005. –виши научни сарадник– Географски институт «Јован Цвијић» САНУ
2008. –ванредни професор– ПМФ, Нови Сад
2013. –редовни професор– ПМФ, Нови Сад


Област научног истраживања

Просторно планирање, регионално и рурално планирање, туризам и просторно планирање, примењена географија, са ужим опредељењем вредновање природних потенцијала за потребе просторног планирања, ГИС.


Предмети:

 • Основне студије:
  • Увод у научни рад
  • Картографија у туризму
  • Регионално планирање
  • Географске основе просторног планирања
  • Примена ГИС-а у просторном планирању
 • Мастер студије:
 • Туризам као агенс трансформације простора
 • Теренска настава 5 туризам
 • Докторске студије:
  • Планирање и уређење географског простора у индустријализованим земљама
  • Туризам као сегмент просторног планирања
  • Образовање и међународне организације

Остале важне информације

Страни језици: енглески, словеначки

Чланство у организацијама:

 • Српско географско друштво
 • Асоцијација просторних планера Србије – заменик председника АППС и председник Комисије за међународну сарадњу
 • Удружење урбаниста Србије
 • AESOP – Association of European Schools of Planning
 • ICA – International Cartographic Association

Научно-истраживачки рад у периоду 2006-2017. г.:

 1. Елементарне непогоде у настави географије – превентивне мере и заштита. 2008-20010. руководилац: др Марина Тодоровић
 2. Модалитети валоризације геопотенцијала неразвијених простора Србије. 2006–2010.руководилац: др Марина Тодоровић (2006-2010) др Јасмина Ђорђевић (2010)
 3. Компарација валоризације неразвијених подручја у Србији и Словенији. 2008-2009. руководилац: др Јасмина Ђорђевић (Србија) и др Јанез Наред (Словенија)
 4. ГИС спатиал аналyсис оф тоурисм ареас анд протецтед ареас. 2010 – 2011. руководилац: др Јасмина Ђорђевић (Србија) и Др. Мицхал Клаучо (Словачка)
 5. Трансформација геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења . 2010-2017. руководилац: др Слободан Марковић
 6. Истраживање регионалне структуре пограничних подручја Словеније и Србије према Хрватској и Мађарској. 2012-2013. руководилац: др Лазар Лазић (Србија) др Јернеј Жупанчич (Словенија)
 7. Суочавање са изазовима депопулације у Војводини. 2011-2014.руководилац: др Бранислав Ђурђев
 8. СYнергy оф ЦУЛТуре анд ТОУРисм: утилизатион оф цултурал потентиалс ин лесс фаворед рурал регионс – СY_ЦУЛТоур, СЕЕ/Б/0017/4.3/X 2011-2014. руководилац: др Јасмина Ђорђевић ( руководилац пројекта за Србију) и др Давид Боле (руководилац пројекта)

Рад на планским документима:

 • Стратегија развоја општине Косијерић,
 • Просторни план Републике Српске са основама ГИС-а
 • Просторни план парка природе Голија
 • Просторни план општине Љиг
 • Просторни план општине Обреновац
 • Студија проширења обухвата Карпатске конвенције у Републици Србији (руководилац Пројекта)

Одабране референце

 1. Марија Дробњаковић, Милена Панић, Јасмина Ђорђевић, 2017. Traditional undeveloped municipalities in Serbia as a result of regional inequality. European Planning Studies. Taylor & Francis Publishing Group. Volume 26, Issue 5. pp. 926-949 ISSN 0965-4313 (Print), 1469-5944 (Online) DOI: 10.1080/09654313.2015.1129396
 2. Драгана Миљановић, Радмила Милетић,Јасмина Ђорђевић, Regional inequality in Serbia as development problem. Acta geographica Slovenica, 50-2. ZRC-SAZ, Geographical institute Anton Melik. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS50204 UDC:711.2(497.11) COBISS:1.01 p.p. 253-276
 3. Ивана Благојевић, Јасмина Ђорђевић, 2013. Landscape approach to flooded areas – an issue or a challenge. Geodetski vesnik, letnik 57, št.4. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana. UDK 528=863, ISSN 0351-0271, EISSN 158-1328. pp.760-776.
 4. Смиљана Ђукичин, Јасмина Ђорђевић, Јелена Миланковић. 2014. Spatial and social changes caused by the continuous exploitation of lignite in the Kolubara lignite basin, the Republic of Serbia. Acta geographica Slovenica, 54-1. ZRC-SAZ, Geographical institute Anton Melik. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54102 UDC: 913:622.332(497.1) COBISS:1.01
 5. Владимир Стојановић, Јасмина Ђорђевић, Лазар Лазић, Игор Стаменкович, Вања Драгићевић. 014. The principles of sustainable development of turism in the Special Nature Reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities. Acta geographica Slovenica, 54-2. ZRC-SAZ, Geographical institute Anton Melik. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54407UDC:913:338.48(497.113) 338.48:712(497.113) COBISS:1.01
 6. Ивана Блешић, Татјана Пивац, Јасмина Ђорђевић, Игор Стаменковић, Сава Јанићевић. 2014. Cultural events as part of cultural tourism development. Case study: Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica, 54-2. ZRC-SAZ, Geographical institute Anton Melik. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54406 UDC:913:338.48(497.113) 338.48-6:7/8(497.113) COBISS:1.01 pp.
 7. Ђорђевић Ј., 1996. Евалуација природних потенцијала на примеру сливова Јабланице и Ветернице.(ур. М. Бурсаћ). Посебна издања Географског института Јован Цвијић САНУ, књ.47, Београд, 1-146.
 8. Ђорђевић Ј., 2004.Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању.Географски институт Јован ЦвијићСАНУ, Посебна издања, књ.59, Београд, 1-186.
 9. Живановић З., Тошић Б., Ђорђевић Ј., Типови региона у Србији и њихова територијална неусклађеност. Гласник Српског географског друштва, св.90, бр.2. Београд. Пп.151-172. ISSN 0350-3593 COBISS.SR-ID 7793922 DOI:10.2298/GSGD1002151Z
 10. Ђукичин С., Миланковић Ј., Ђорђевић Ј. 2011. Contemporary Business Trends and Industrial Transformation in Slovenia on the Examples of Maribor and Celje. International Scientific Jurnal Geographica Pannonica, Vol. 15, Issue 3, Faculty of Sciences, Department of Geography, Turism&Hotel Management, Novi Sad, pp. 81-89. ISSN 0354-8724 UDC 05.91(497.1)-20
 11. Миланковић Ј., Ђукичин С., Ђорђевић Ј. 2012. The basic characteristics of the municipalities of Bačka in the Euroregion ‘The Danube-Drava-Sava’. Гласник Српског географског друштва, св. 91, бр. 4. Београд. Пп. 111-140. DOI: 10.2298/GSGD1104111M, ISSN 0350-3593 UDC 711(497.11)