МЕТОДИКА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ

 


Чланови истраживачке групе:

др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
др Љубица Ивановић Бибић, редовни професор
др Смиљана Ђукичин Вучковић, ванредни професор
др Јелена Миланковић Јованов, асистент са докторатом


Контакт:

др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
ivkova@uns.ac.rs i ivkova@gmail.com
тел: +381 21 485 2834
фаx: +381 21 459 696


Историјат истраживања:

Од оснивања Катедре за географију на Филозофском факултету па до формирања Инситута за географију, данас Департмана за географију, туризам и хотелијерство на Природно-математичком факултету, велика пажња била је посвећена и проучавањима у области Методике наставе географије.

Велики допринос дали су др Јован Ромелић, др Корнел Ђере и др Павле Бугарчић.

Група се бави проучавањем различитих сегмената методике наставе географије: методама и техникама рада, наставним принципима, савременом наставом, иновацијама у настави, активизацијом у настави, али и историјским развојем наставе географије, наставним средствима и објектима, наставом у природи, реформама образовања, школским курикулумима, инклузивним образовањем, надареним ученицима, стручном усавршавању наставника и др.

Чланови групе су у оквиру Друштва предметних дидактичара чланови предметне секције географије, чији је руководилац др Анђелија Ивков Џигурски, а кординатор др Смиљана Ђукичин Вучковић.

Чланови групе су били укључени у више домаћих и међународних конференција на тему методике наставе:

 • Две конференције које је организовало Министарство просвете и спорта у циљу Реформе образовања у Републици Србији (“Од визије до конкретних корака” и “Први кораци и предстојећи изазови” од 05-07.09.2002)). (др Анђелија Ивков Џигурски)
 • Међународна конференција – OSI Education Conference 2005: “Education and Open Society: A Critical Look at New Perspectives and Demands”, у Будимпешти (др Анђелија Ивков Џигурски)
 • Научни скуп Методички аспекти унапређења наставе – предности и изазови, 2014. Београд (сви чланови групе)
 • Међународна методичка научна конференција Ефекти наставе методике на квалитетније образовање учитеља и васпитача, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, 2015, Суботица
 • Научни скуп Савремени трендови у психологији 2015, Филозофски факултет, Нови Сад (сви чланови групе)
 • Дидактичка конференција Предметне дидактике. Унапређење наставног процеса – Предности и изазови, 2018, Београд (сви чланови групе)
 • 8th International Methodological Conference, University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica, Subotica, 17-19 October 2019 (сви чланови групе)

Такође, чланови су и активни рецензенти како стручних и научних радова, тако и уџбеника, приручника и другог наставног материјала за наставу географије, а проф. др Анђелија Ивков Џигурски и проф. др Љубица Ивановић Бибић су рецензенти при Националном телу за акредитацију, и чланови стручне Комисије за експертизу рукописа уџбеника, уџбеничких комплета за предмет Географија при Националном просветном савету.

Проф. др Анђелија Ивков Џигурски је рецензент у оквиру Пројекта државне матуре (пун назив „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“).

Проф. др Анђелија Ивков Џигурски је члан уредништва часописа „Journal of Subject Didactics“(Србија), “Serbian Journal of Geosciences” (Србија) i “Revija za geografijo” (Slovenia).

Чланови групе су и чланови комисије за добијање лиценце за наставнике географије, при Покрајинском секретаријату за образовање, АП Војводине.


Сарадња:

Сарадња се  остварује са колегама са:

 • Других Факултета и Универзитета у Србији,
 • Других Факултета и Универзитета у Европи,
 • Друштвом предметних дидактичара,
 • Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (др Анђелија Ивков Џигурски, ангажована као рецензент),
 • Заводом за унапређивање образовања и васпитања (проф. др Анђелија Ивков Џигурски и проф. др Љубица Ивановић Бибић ангажоване у комисији за наставни предмет Географија у основним и средњим школама и као стручни спољни сарадници за стручну оцену квалитета рукописа уџбеника и праћење и вредновање резултата коришћења уџбеника у образовно-васпитном раду; проф. др Анђелија Ивков Џигурски ангажована као стручни спољни сарадник за одобравање сталног стручног усавршавања које се остварује кроз „Стручне скупове“)

Одабране референце:

  • Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Jelena Milanković Jovanov, Ivan Stojšić, 2019. Teachers View of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, Vol 39, Supplementary 2. 1-10. ISSN 0256-0100; doi: https://doi.org/10.15700/saje.v39ns2a1722
  • Olja Marčić, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ivan Stojšić, Stanko Cvjetićanin, Ljubica
   Ivanović Bibić, 2019. Multimedia Teaching Effectiveness in Natural Science Teaching. Geographica Panonnica, Volume 23, Issue 4, 54-67 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online) DOI: 10.5937/gp24-23357
  • Aco Lukić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Jelena Milanković Jovanov, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2019. The role of homeroom and geography teachers in the obligatory administration in elementary schools. Zbornik radova Geografskog instituta “Jovan Cvijić”, SANU, 69/1, ISSN: 0350-7599, str. 67-74
  • Stojšić Ivan, Anđelija Ivkov Džigurski, Olja Maričić (2019). The Readiness of Geography Teachers to use Mobile devices in the Context of Immersive Technologies Integration into the Teaching Process. Geographica Pannonica ISSN: 0354-8724. Vol 23. Issue 2. Faculty of Science, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad. pp. 122-134.
  • Jovanović Tamara, Aleksandra Dragin, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Branko Ristanović, 2018. Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova geografskog fakulteta univerziteta u Beogradu, 66 (2), 5-22, ISSN: 1450-7552, doi:10.5937/zrgfub1802005J
  • Smiljana Đukičin Vučković, Jelena Turković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Jelena Milanković Jovanov, Lukrecija Đeri, 2018. Nastavna načela u klasičnoj i aktivnoj nastavi geografije u VI razredu. Évkönyv ISSN: 2217-8198, Vol 13, No 1, 116-130
  • Ivan Stojšić, Anđelija Ivkov Džigurski, Olja Maričić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, 2017. Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics, Vol.1, No. 2, 83-96, DOI: 10.5281/zenodo.438169 ISSN 2466-4596
  • Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2017. The Evaluation of the Role Of Teaching Aids in Stimulating Pupils’ Activation in Geography. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, 67(2), 179-194, DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI1702179V, UDC:910:372, ISSN: 350-7599
  • Tin Lukić, Sanja Božić, Dušan Sakulski, Snežana Babić-Kekez, Ljubica Ivanović Bibić, Snežana Besermenji, Marija Bura, Zorica Dubovina, David Davidović, Dragan Dolinaj, 2016. Achieving competencies with grammar school students through utilisation of selected didactical principles in traditional and active teaching – geography class case study: “Hydrography of Serbia”. Geographica Pannonica, Volume 20, Issue 4, 254-264 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
  • Dragana Milošević, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Anđelija Ivkov Džigurski, Branko Ristanović, 2016. The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordiance with standards.  Geographica Panonnica, Volume 20, Issue 2, 96-104 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
  • Vera Herceg Mandić, Anđelija Ivkov Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, 2016. Modeling the Geography Class through Problem-Based Teaching: a Case Study from Novi Sad, Serbia. Journal of Subject Didactics, Vol.1, No. 1, 13-23, DOI: 10.5281/zenodo.55471 ISSN 2466-4596
  • Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Tin Lukić, Đurđa Miljković, Jelena Milanković, Snežana Babić Kekez, Anđelija Ivkov Džigurski, Zorica Dubovina, 2015. Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Panonnica, Volume 19, Issue 4,. 153-161 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
  • Jelena Milanković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Smiljana Đukičin, Ljubica Ivanović Bibić, Tin, Lukić, Kristina Kalkan, 2015. Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Panonnica, Volume 19, Issue 3, 122-129 ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
  • Ivkov-Džigurski Anđelija, Đukičin Smljana, Romelić Jovan, Ivanović Bibić Ljubica, 2014. Igra kao inovacioni i motivacioni faktor u nastavi, studija slučajaruralni prostor Vojvodine. NAUČNI skup Metodički aspekti unapređenja nastave – prednosti i izazovi, Beograd. Str. 5-16.
  • Herceg Mandić, V., Ivkov-Džigurski, A., 2014. Problemska nastava geografije u osnovnoj školi, Tehnologija, informatika, obrazovanje 7, D. Branković, M. Danilović, S. Popov, eds., Filozofski fakultet Banja Luka, Institut za pedagoška istraživanja Beograd; Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike Novi Sad, Komesgrafika, 2014, 451-465.
  • Đukičin Smiljana, Ivanović Bibić Ljubica, Lukić Tin, Dubovina Zorica, 2014. Analysis of the Utilization of Supplementary Illustrations – An Example of the Selected Teaching Units from the Fifth Grade Geography Textbook. Internacional scientific journal: Geographica Panonnica, Volume 18, Issue 4, Department of Geography, Tourism & Hotel Management, Novi Sad. 89-95 pp.
  • Herceg Mandić Vera, Ivkov-Džigurski Anđelija, 2013. Effects of PBL Implementation on Teching of Geography in High School. The New Educational Review. Vol 33. No 3. Pp. 145- 156.
  • Leščešen Igor, Ljubica Ivanović Bibić, Aleksandra Dragin, Dario Balent, 2013. Problems of teaching organisation in combined (split) classes in rural areas of the Republic of Serbia. Internacional scientific journal: Geographica Panonnica, Volume 17, Issue 2, Department of Geography, Tourism & Hotel Management, Novi Sad. 54-59 pp.
  • Romelić Jovan, Anđelija Ivkov Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, 2012. Potreba za novom interpretacijom didaktičkih principa u nastavi geografije. Međunarodni naučni skup “Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave”. Geografski fakultet, Beograd. Str. 95-104.
  • Ljubica Ivanović Bibić, Stojsavljević Rastislav, Princip interesantnosti i atraktivnosti u udžbenicima geografije za osnovnu školu, Zbornik Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 41, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. str. 94-105.
  • Ivkov-Dzigurski Andjelija, Jelena Milankovic, Smiljana Djukicin, 2011. The importance of studying geographical basis of ethnology for education of future geography teachers. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium July 8-10, 2010. IGU Commission on Geographical Education, Fatih University. Istanbul, Turkey. Pp. 31-41.
  • Pantelić Milana, Ivkov-Džigurski Anđelija, Vladimir Stojanović 2011. Interesovanje studenata za sadržaje koji se odnose na zaštitu životne sredine. Nastava i vaspitanje. Pedagoško društvo Srbije. Broj 3. Beograd. str. 484-500.
  • Ivkov-Džigurski A., Đukičin S., Milanković J., 2010. Analiza upotrebe slike kao geografskog nastavnog sredstva. Pedagoška stvarnost. vol. 56, br. 5-6, str. 421-432.
  • Ivkov-Džigurski Anđelija, Biljana Ostojić-Đokić, Ljubica Ivanović, 2009. Interaktivna nastava geografije u školskom sistemu. Zbornik Radova sa “Drugog kongresa geografa Bosne i Hercegovine”, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Str: 178-189.
  • Ostojić-Đokić Biljana, Anđelija Ivkov-Džigurski, 2009. Primjena interaktivne nastave pri obradi različitih geografskih sadržaja u osnovnoj školi. U: Društvena uloga i stanje geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske Banja Luka, str. 69-81.
  • Ivkov-Džigurski Andelija, Ljubica Ivanović, Milana Pašić, 2009: Mogućnosti primene računara u modernoj nastavi geografije. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXIX, str.139-152. DOI: 10.2298/GSGD0901139I
  • Ivkov Anđelija, Jasmina Petković, Ljubica Ivanović, 2007. Sremski Karlovci i okolina u organizaciji slobodnih aktivnosti u nastavi geografije. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo br. 36, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 52 – 62.
  • Ivanović Ljubica, Anđelija Ivkov, Jelena Ubavić, 2007. Analiza korišćenja geografskih nastavnih sredstava u novosadskim osnovnim školama. Tematski zbornik radova sa naučnog skupa „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“. Geografski fakultet u Beogradu i Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci. Beograd-Banjaluka. Str. 723-729.
  • Ivanović Ljubica, Anđelija Ivkov, 2007. Značaj primene ilustrativno-demonstrativnih metoda na nastavne sadržaje geografije. Zbornik radova “I Kongresa srpskih geografa”, Knjiga 3. Srpsko geografsko društvo. Beograd. Str. 1251-1258.
  • Romelić Jovan, Anđelija Ivkov, 2004. Nivoi, tipovi i metode problemske nastave geografije u osnovoj i srednjoj školi. Zbornik Radova sa “Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine”, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Str. 54-68.
  • Ivkov Anđelija, 2004. Uloga terenskog rada i studentske prakse u nastavnom procesu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu. Tematski zbornik Radova sa Naučno-stručnog skupa “Savremena univerzitetska nastava”. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka. Str. 131-141.
  • Ivkov Anđelija, 2003. Aktivne metode u nastavi geografije, put ka kvalitetnijem obrazovanju, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo br. 32, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 91- 98.
  • Ivkov Anđelija, 2001. Mogućnost primene programirane nastave prilikom obrade demografskih sadržaja, Zbornik radova Instituta za geografiju br. 31, str. 63-71 PMF, Institut za geografiju, Novi Sad.

Уџбеници и приручници:

 • Ромелић Јован, Ивановић Бибић Љубица, 2015. Методика наставе географије, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. 324 стр.
 • Ромелић Јован, Ивановић Љубица, 2013. Школска пракса. Практикум за студенте географије. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. 36 стр.
 • Ромелић Јован, Ивановић Љубица, 2011. Дидактички принципи у настави географије. Уџбеник. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. 168 стр.
 • Ивков Анђелија, 2002. Настава географије у основним и средњим школама. Приручник за студенте и наставнике. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. 141 стр.

Пројекти:

 • Пројекат ERASMUS+ Strategic partnership Learning through the Interdisciplinary Field Education (LIFEdu). Руководилац пројекта др Смиљана Ђукичин Вучковић. Број пројекта 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • др Анђелија Ивков Џигурски, била спољни сарадник на пројекту Young people’s views on the world: a proposal for cross-national research. Managers: Tine Beneker and Rob van der Vaart, Utrecht University, Netherlands.
 • У каталозима програма (https://zuov.gov.rs/katalozi-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja/) струцног усавршавања запослених у образовању налазе се акредитовани семинари намењени наставницима и професорима географије, чији аутори и реализатори су чланови ове истраживачке групе. До сада је акредитовано 11 семинара.