редовни професор

др Снежана Бесермењи

snezana.besermenji@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Дипломирала је 1988. (ПМФ, Нови Сад), а магистрирала 1994. (Географски факултет, Београд), а докторску тезу под називом Хидрографски мотиви у функцији развоја Војвођанског туризма брани 1999. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт: 

Тел: +381 21 485 2839
емаилsnezana.besermenji@dgt.uns.ac.rs i atena21000@yahoo.com
Термини консултација: уторак од 10ч do 12ч у кабинету бр. 7


Област научног истраживања

 • Друштвена географија
 • Културни туризам
 • Туризам

Предмети:

 • На основним студијама: Увод у труризам-основи и принципи; Историјски развој географије; Природне и друштвене основе туризма.
 • Мастер студије: Градски и транзитни туризам.

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 • Члан научног комитета Светске асоцијације за културни туризам
 • Члан Српског географског друштва
 • Члан Географског друштва Војводине
 • Члан тима за спровођење Националног еколошког плана, под руководством Европске агенције за реконструкцију

Пројекти:

 • Регионално географско проучавање Војводине, Привреда Срема, руководилац др Драгољуб Бугарски;
 • Геоморфолошка карата Војводине, др Јован Ромелић и мр Снежана Бесермењи су задужении за секције Београд 1 и 4, Бачка Паланка 4;
 • Регионално географско проучавање Војводине, Привреда Баната, Пољопривреда-сточарство, руководилац др Павле Томић;
 • Регионално географско проучавање Војводине, Привреда Бачке, Пољопривреда-сточарство, воћарство, повртарство, руководилац др Павле Томић;
 • Културни туризам у Еврорегиону ДКМТ, Културна добра Војводине, Културна добра у општини Нови Сад, Темерин и Бачки Петровац, рукововилац др Павле Томић;
 • Екотуризам у заштићеним природним добрима Војводине, Парк природе Палић, Специјални рзерват природе Обедска бара, Специјални резерват природе Карађорђево, руководилац др Павле Томић;
 • Географски аспекти стања и правца развоја Србије-Војводине. Туризам Бачке, др Павле Томић, др Снежана Бесермењи, др Гордана Јовановић, мр Владимир Стојановић, руководилац др Павле Томић.
 • Могућност развоја културног туризма у Војводини, др Снежана Бесермењи, др Јован Ромелић, др Татјана Пивац, мр Вук Гарача, руководилац др Снежана Бесермењи.

Одабране референце

 1. Bogdanović Živan, Besermenji Snežana (2000): The Thermal-Mineral Water of Bačka and the Possibilities of its Exploitation. Geographica Pannonica / 2000. International scientific journal. Institute of Geography, Novi Sad, page 22-25.
 2. Besermenji Snežana (2004): Spatial, Cultural and Historical Entities in Bačka. Geographica Pannonica. International scientific journal. Department of Geography, tourisam and management, Novi Sad, page 47-52.
 3. Бесермењи Снежана (2007): Загађење ваздуха у Србији. Зборник радова књ.57. Географски институт „Јован Цвијић“, Српска академија наука и уметности, Београд, страна 495-501.
 4. Снежана Бесермењи (2008): Туристички значај Сирмијума, Зборник радова Географског факултет, Београд. Рад је у припреми за штампу
 5. Снежана Бесермењи, Татјана Пивац, Ивица Јуришин (2008): „ Туристички значај галерије Милан Коњовић у Сомбору“, Зборник радова Института „Јован Цвијић“, Београд.
 6. Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Ksenija Wallrabenstein (2009): Significance of Authentic Ambience of The Petrovaradin Fortress on the Attractiveness of EXIT Festival. Geographica Pannonica. International scientific journal. Department of Geography, tourisam and management, Volume 13, Issue 2 Novi Sad, page 66-74.
 7. Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Miroslav Vujičić (2009): Tourism significance of archaeological sites. Rad je prezentovan na 10th International Joint World Cultural Tourism Conference 2009. Cultural Touris: Inovations and Strategies, strana 615-626.