Редовни професор

др Светлана Вукосав

cecamobr@yahoo.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 05.07.1977. Винковци, Република Хрватска
Дипломирала 2002. године. Магистраску тезу из области туризма одбранила 2006. године. Докторску дисертацију под називом ,Прилагођавање хотелског производа Војводине савременим тенденцијама у туризму’ одбранила је јула 2010. године.


Контакт:

тел: +381 21 485-2848 | емаил: cecamobr@yahoo.com
Термини консултација: уторак 10.00-11.30h i четвртак 10.30-12.00h ГИС 3, I спрат


Звања:

 • 2002-2006 сарадник у настави на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у Новом Саду
 • 2006-2011 асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у Новом Саду
 • 2011-2017 доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у Новом Саду
 • 2017-2022 – ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у Новом Саду
 • 2022 – редовни професор

Област научног истраживања

 • Менаџмент у хотелијерству
 • Менаџмент у туризму и хотелијерству
 • Стратегијски менаџмент у туризму и хотелијерсву
 • Економика хотелијерства

Предмети:

 • Менаџмент у туризму
 • Стратегијски менаџмент туристичко-угоститељских предузећа
 • Економика хотелијерства
 • Глобалне тенденције у међународном хотелијерству

Остале важне информације:

Страни језици: енглески


Одабране референце

 1. Đeri, L., Armenski, T.,Tešanović, D.,Bradić, M., Vukosav, S., (2014), Consumer Behavior:Influence of Place of Resident on Decision-Making Process when Choosing a tourism Destination. Ekonomska istraživanja – Economic Research, Vol.27., No.1, pp.267-279
 2. Garača, V., Jovanović, G., Ćurčić, N., Vukosav, S. (2015), Spatial Planning for Transit Tourism on the Highway: A Case Study of Highway E-75 Through Vojvodina (Horgoš – Belgrade Section). Transylvaninan Review of Administrative Sciences, vol 44, pp. 126-143.
 3. Bradić, M., Kosar, Lj., Đeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017) Eco-labeling of Accomodation Facilities and its perception by rural Tourists: Case Study of Vojvodina, Ekonomika Poljoprivrede, Vol. LXIV Nº1 (1-404), pp. 205-221.
 4. Vukosav, S., Ćurčić, N., (2013): The role of the hotel industry in the economic and regional development of Vojvodina, Geographica Timisiensis, vol.XXII , nr 2., pp. 65-73
 5. Curaković, D., Šikora, I., Garača, V., Ćurčić, N., Vukosav, S., (2013), The Degree of Consumer Satisfaction with Hotel Services, Journal of Tourism – studies and research in tourism, 15, pp. 6-11.
 6. Vukosav, S., Ćurčić, N., Garača, V., Čerović, S., Curaković, D. (2014), Strategic Management of Hotel Companies: Case Study of Hotel Companies in Vojvodina (Serbia), Journal of Tourism – studies and research in tourism, 18, pp. 16-22.
 7. Garača, V., Ćurčić, N., Vukosav, S. (2013), Reflection of the Economic Crisis on Human Resources in Lodging Industry – A Case Study of Serbia, 6th International Conference „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications, and Policy Options“, May 30th – June 1st 2013, Pula, Croatia, pp. 209-226.
 8. Вукосав, С., Ћурчић, Н., Гарача, В. (2012): Стратегијско прилагођавање хотелских предузећа Војоводине савременим тенденцијама у туризму, Тематски зборник радова са седмог научног скупа са међународним учешћем, 20-22 септембар, Требиње, Босна и Херцеговина, стр. 391-396.
 9. Vukosav, S., Garača, V., Bradić, M. (2018), Analyses of regulations regarding accommodation facilities categorisation in rural tourism in Serbia, Economics of agriculture,65(2), pp: 769-786
 10. Vukosav, S., Walrabenstein, K., Bradić, M., Garača, V. (2020), Hotel-product perceived quality: Acase study of city hotels in Vojvodina (Serbia) – a factor analysis, Теме, Vol. 44/1, pp. 267-283
 11. Garača, V., Bradić, M., Vukosav, S.,(2019), Стање, планирање и уређење Aлмашког краја у Новом Саду у функцији развоја туризма, Архитектура и урбанизам, 48, стр. 19-27.
 12. Garača, V., Vukosav, S.,Ćurčić, N., Bradić, M. (2018), The importance of prices in tourism industry: The impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 66-1, pp. 5-20
 13. Garača, V., Vukosav, S.,Stamenković, I., Bradić, M., (2019), Мodelling of tourism region: Сase of novi sad gravitational zone, Turizam, 23(4), pp.178-189.