LOVNI TURIZAM

 


Članovi istraživačke grupe:

dr Zoran Ristić, redovni profesor
dr Vladimir Marković, redovni profesor
dr Milosava Matejević, vanredni profesor
dr Milutin Kovačević, docent
dr Igor Ponjiger, asistent


Kontakt:

dr Zoran Ristić
e-mail: balzakova@yahoo.com


Istorijat istraživanja:

Katedra za lovni turizam je formirana 2000. godine, a sačinjavaju je nastavnici i saradnici Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo uključeni u nastavnu grupu predmeta iz oblasti lovstva i lovnog turizma. Nastava obuhvata praktičnu obuku studenata kroz stručnu praksu i terensku nastavu. Članovi Katedre su uključeni kao saradnici u istraživanjima i projektima u zemlji i inostranstvu.


Saradnja:

Katedra aktivno sarađuje sa Lovačkim savezima Srbije, Vojvodine, Centralne i Zapadne Srbije. Takođe, u okviru poslovno tehničke saradnje ima potpisane ugovore sa JP Vojvodinašume, JP Nacionalni park Fruška gora, Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, Kinološki savez Srbije, Lovačka Komora Srbije. Katedra je u periodu od 2008. do 2018. godine u sklopu sajma lova, ribolova i turizma uspešno organizovala izložbe trofeja u saradnji sa Novosadskim sajmom.Ugovor o saradnji potpisan je i sa Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka (Sveučilište Jurja Strossmayera). Saradnja se sastoji u razmeni studenata, nastavnika, organizaciji okruglih stolova i naučnih skupova gde se razmenjuju obostrana iskustva za šumarstvo, lovstvo i lovni turizam. Treba istaći da je par naših diplomaca master i doktorskih studija upravo nastavilo na Poljoprivrednom fakultetu u Osjeku.


Organizovane konferencije:

Međunarodni naučni skup lovstva i lovnog turizma u Žagubici koji se realizovao u saradnji sa LU “Jovan Šerbanović”.

Savremeni trendovi u turizmu i hotelijerstvu (CTTH) – sekcija za lovni turizam.


Realizovani projekti:

  • Studija izvodljivosti za projekat reintrodukcije evropskog jelena u Nacionalnom parku “Fruška Gora”, 2009-2010. godina
  • Pokrajinski projekat -Utvrđivanje genetskih svojstava, realnog prirasta, trofejne strukture i prostornog rasporeda populacija srna u lovištima Vojvodine 2014-2015
  • Pokrajinski projekat -Utvrđivanje realnog prirasta i trofejne strukture populacije srna u lovištima Vojvodine 2013-2014

Odabrane reference

  • Ristić, Z.,  Marković, V.,  Kovačević, M., Nađ, I., Matejević, M.,  Jovanović. T. (2013): The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results. Pakistan Journal of Zoology, Vol 45 (6), pp.1549-1553
  • Ristić, Z., Marković, V., Barović, V., Vasiljević, Dj. (2012): Loss calculation model of brown hare (Lepus europaeus Pall) and its application in the hunting grounds of Vojvodina region (north Serbia). Pakistan journal of zoology, Vol. 44 (1),  pp. 1-5.
  • Marković, V., Vasljiljević, Dj.,Jovanović, T., Lukić, T., Vujičić, M., Kovačević, M., Ristić, Z., Marković, S., Ristanović, B., Sakulski, D. (2017): “The effect of natural and human – induced habitat conditions on number of roe deer: case study of Vojvodina, Serbia”, ActageographicaSlovenica, 57(2), pp. 57-69
  • Marković, V., Nagy, I., Szik, A., Perge, K., Laszlo, P., Papathoma-Kohle, M., Promper, C., Glade, T. (2017): Assessing drought and drought related wildfires risk in Serbia the SEERISK methodology. Natural Hazards, Vol. 80 (2) pp.709-726 DOI  – 10.1007/s11069-015-1991-4
  • Kovačević, М., Marković, V., Ponjiger, I., Ristić, Z., Matejević, M., Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, RocznikOchronaŚrodowiska, Vol.21, pp.85-97
  • Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Matejević, M., Kovačević, M. (2019): The dynamics of red fox (Vulpesvulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination, Vet.arhiv 89, pp. 839-850, DOI: 10.24099/vet.arhiv.0334
  • Marković, V., Klaučo, M., Stankov, U., Jovanović, T.,Ristić, Z. (2014): Evaluation of Human Impact on the Land Cover Trough Landscape Metrics: Nature Park „Šragan-Mokra Gora“ (Serbia). RocznikOchronaŚrodowiska, Vol. 16. pp. 52-73