O nama

Departman za geografiju osnovan je 1962. godine. Osnivač Departmana je bio akademik Branislav Bukurov. U proteklih skoro 60 godina postojanja Departman sa razvio i ojačao, tako da danas dolazi u red imena poznatih evropskih geografskih instituta.

Departman ima 67 stalno zaposlenih, 21 honorarna profesora i predavača i 21 angažovanih poslediplomaca. Na Departmanu trenutno studira 1.845 studenata na osnovnim studijama i 67 studenta na master i 25 na doktorskim studijama.

Osnovna delatnost Departmana je nastavno-obrazovna, naučna i izdavačka. Nastavno-obrazovni proces se odvija kroz osnovne, master, specijalističke i doktorske studije. Višegodišnja naučna istraživanja su se ostvarivala kroz nekoliko projekata, među kojima su najznačajniji: “Geografska izučavanja vojvođanskih opština”, “Regionalni atlas Vojvodine”, “Geomorfološka karta Jugoslavije”, “Stanje i pravci razvoja Vojvodine”, “Kompleksna geografska istraživanja Vojvodine”, “Banat – evropska regija” koje su finansirali republičko i pokrajinsko ministarstvo za nauku. Trenutno zaposleni na Departmanu učestvuju u tri velika projekta: “Lesne zaravni u Srbiji”, “Demografska tranzicija u Srbiji” (finansira ih Republičko ministarstvo za nauku), te “Regional Water Resources Investigations In The Scope Of Sustainable Development” (finansiran od strane Evropske Unije). Pored toga profesori i saradnici rade na nekoliko manjih naučnih projekata ili pojedinačnih tema, naročito ioz oblasti turizma (“Edukacija u ruralnom turizmu”, itd.), održivog razvoja, marketinga, menadžmenta, i sl. koje su već rezultat njihovog naučnog opredelenja.

Pored toga, profesori i saradnici rade na drugim naučnim temama, naročito iz oblasti turizma, održivog razvoja, marketinga, menadžmenta, i sl. koje su već rezultat njihovog naučnog opredelјenja. Departman za geografiju odlikuje se kvalitetnom nastavom, kompetentnošću i eminentnošću profesora i saradnika, komfornim prostorom, tehničkom opremlјenošću, bogatom bibliotekom, dobrom tradicijom.

Diplomirani stručnjaci na našem Departmanu imaju široke mogućnosti zapošlјavanja u turizmu, marketingu, hotelijerstvu, saobraćajnim kompanijama, turističkim agencijama, naučnim institucijama koje se bave turizmom i uticajima turizma na održivi razvoj, osnovnim i srednjim školama, fakultetima, zavodima za zaštitu prirode, demografskim centrima, urbanističkim zavodima i slično.

Do sada je na Departmanu diplomiralo 3.209 studenata, a od toga je oko 2.000 diplomskih radova iz turizma. Na Departmanu je do sada odbranjeno 38 specijalističkih radova, 38 master radova, 96 magistarskih teza i 80 doktorskih disertacija.
Departman izdaje tri naučna časopisa. Sa najdužom tradicijom je Zbornik radova (do sada objavlјeno 37 brojeva). Već 14 godina izlaze časopisi „Geographica Pannonica” (međunarodni časopis sa međunarodnom redakcijom koji se izdaje na engleskom jeziku) i časopis „Turizam” (od 2008. izlazi na engleskom jeziku). Od 2001. godine Departman štampa i naučno-popularni časopis „Gea”, koji je stekao veliku popularnost kod učenika, nastavnika i studenata. Pored toga istraživači Departmana objavili su su preko 1.600 bibliografski jedinica u naučnim i stručnim časopisima i enciklopedijama. Saradnici Departmana učestvovali su na preko 210 naučnih skupova sa referatima u zemlјi i inostranstvu.