O nama

Od 1962. godine, kada je osnovan od strane akademika Branislava Bukurova, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo razvio se infrastrukturno i kadrovski i postao jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije u zemlji i regionu. Od samo jedne katedre na samom početku postojanja, Departman je izrastao u složenu, tehnički visoko opremljenu instituciju u okviru koje postoji osam katedri: Katedra za fizičku geografiju, Katedra za društvenu geografiju, Katedra za regionalnu geografiju, Katedra za turizam, Katedra za lovni turizam, Katedra za hotelijerstvo, Katedra za gastronomiju i Katedra za geoekologiju. Danas na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo ima 85 stalno zaposlenih i zaposlenih na određeno vreme, a u cilju što kvalitetnijeg funkcionisanja, angažovano je i 17 honorarnih profesora i predavača, 12 gostujućih profesora i pet poslediplomaca. 

Osnovne delatnosti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo su nastavno-obrazovna, naučno-istraživačka i izdavačka. U početku se nastavno-obrazovni proces odvijao samo kroz osnovne studije, kasnije kroz osnovne, specijalističke i magistarske studije, a danas, u skladu sa zahtevima i propozicijama Bolonjske deklaracije, nastava se realizuje kroz osnovne akademske, diplomske akademske-master i doktorske studije. Nastavno-obrazovni proces se sprovodi kroz sinergiju kabinetske i terenske nastave i stručne prakse. To svakako utiče na obrazovanje kvalitetnijih nastavnih kadrova iz oblasti geografije tokom više od 60 godina postojanja Departmana, odnosno stručnijih kadrova iz oblasti turizma, hotelijerstva i gastronomije, u poslednjih trideset godina njegovog delovanja. 

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo trenutno studira više od 1.000 studenata na osnovnim studijama, oko 150 studenata na master studijama i preko 50 studenata na doktorskim studijama. Pored toga, do sada je na Departmanu odbranjeno oko 5.280 diplomskih radova, oko 970 master radova, oko 40 specijalističkih radova, preko 100 magistarskih teza i oko 200 doktorskih disertacija.

Višegodišnja naučno-istraživačka delatnost na Departmanu, realizuje se kroz učešće nastavnika i saradnika na domaćim (republičkim i pokrajinskim) i međunarodnim naučnim projektima, kroz organizaciju naučnih skupova i učešće na konferencijama u zemlji i inostranstvu. U novije vreme, naučno-istraživačke aktivnosti su intenzivirane aktivnim delovanjem oformljenih istraživačkih grupa: Grupe za istraživanje lesa, Centra za klimatološla i hidrološka istraživanja, Grupe za demografska istraživanja, Centra za prostorne informacije Vojvodine, Grupe za regionalnu geografiju, Grupe za održivi i ekoturizam, Grupe za kulturni turizam, Grupe za ruralni turizam, Grupe za menadžment i marketing i Grupe za etnoturizam i animaciju. Takođe, već duži niz godina, na Departmanu se značajna pažnja posvećuje i studentima istraživačima, koji deluju u okviru Društva mladih istraživača “Branislav Bukurov”, entiteta Evropske geografske studentske asocijacije u Novom Sadu “EGEA” i Udruženja studenata turizma i hotelijerstva “Pavle Tomić”.

Na Departmanu se izdaju tri naučna časopisa. Najdužu tradiciju, koja traje već više od 50 godina, ima “Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo”, koji izlazi na engleskom jeziku. Više od 25 godina, publikuju se i međunarodni naučni časopisi “Geographica Pannonica” i “Turizam”, koji takođe izlaze na engleskom jeziku. Takođe, važno je napomenuti i da je od 2001. do 2011. godine, u izdanju Departmana, na srpskom jeziku, izlazio i naučno-popularni časopis “Gea”, koji je tokom dvanaestogodišnjeg perioda svog postojanja, stekao veliku popularnost, naročito kod učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, kako u Vojvodini, tako i u celoj Srbiji. Pored toga, istraživači Departmana objavili su i veliki broj bibliografskih jedinica u naučnim i stručnim časopisima i enciklopedijama i učestvuju na brojnim naučnim skupovima sa referatima u zemlјi i inostranstvu.