Poštovani studenti, na ovoja stranici možete pronaći dodatne materijale za predavanja i vežbe. NAPOMENA - Klikom na početno slovo naziva predmeta možete brzo pronaći materijale koji vas interesuju.

A

Alternativni metodi ishrane

Animacija i logistika u turizmu (Prof. dr Anđelija Ivkov-Džigurski; Asistent dr Igor Stamenković)

Arheologija

B

Banjski, zdravstveni i relaksacioni turizam

Biogeografija

D

Distribucija i kontrola hrane i pića

Društveno - geografske osnove turizma

Društveno - geografski elementi prostora i turizam

E

Ekonomika

Ekonomika i organizacija preduzeća

Ekonomika turizma

Ekskurzioni i izletnički turizam

Engleski jezik u turizmu A1 (hotelijerstvo i gastronomija)

Engleski jeziku u turizmu A1 (turizam i lovni turizam)

Engleski jezik u turizmu A2 (hotelijerstvo i gastronomija)

Engleski jeziku u turizmu A2 (turizam i lovni turizam)

Engleski jezik 1 B1 (profesor geografije, geograf, dvopredmetna)

Engleski jezik u turizmu B1(hotelijerstvo i gastronomija)

Engleski jeziku u turizmu B1 (turizam i lovni turizam)

Engleski jezik u turizmu B2 (hotelijerstvo i gastronomija)

Engleski jeziku u turizmu B2 (turizam i lovni turizam)

Engleski jezik 2 B2 (profesor geografije, geograf)

Engleski jezik - komunikacijske veštine (IV godina)

Etika u turizmu (master studije)

Etika u lovnom turizmu

F

Fenomenologija lovne divljači

Finansijski menadžment

Francuski jezik

G

Gajenje i zaštita divljači

Gastronomska kultura i tradicija

Gastronomska obrada mesa

Geografija lokalne sredine

Geografija naselja

Geografija Srbije

Geografija stanovništva

Geografija sveta

Geografija zemalja Zapadnog Balkana

Geografija životne sredine

Geografske osnove opšte etnologije (Prof. Anđelija Ivkov-Džigurski; Asistent Milena Sekulić)

Geografske osnove posebne etnologije (Prof. Anđelija Ivkov-Džigurski Asistent Milena Sekulić)

Geografske osnove prostornog planiranja

Geografski informacioni sistemi

Geologija (za Dvopredmetne studije)

GIS i metodologija naučnog rada

H

Hidrologija

Hidrogeologija

Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje

I

Informacione tehnologije u turizmu

Informatika

Inovacije u nastavi geografije (Prof. Anđelija Ivkov-Džigurski; Asistent dr Smiljana Đukičin)

Internet u nastavi geografije

Ishrana

Istorija

Istorijska geografija

Istrazivanje trzista i ponasanje potrosača

K

Karakteristične regije na zemlji

Kartografija

Kartografija u turizmu

Klimatologija sa osnovama meteorologije

Kongresni turizam

Kontrola i revizija hotelskog poslovanja

Kultura i komunikacija u turizmu

Kulturna dobra u turizmu

Kurikulumi u svetu i kod nas

L

Lovački trofeji, lovna kinologija

Lovačko oružlje, municija i balistika

Lovni turizam

Lovna kinologija

Lovno-turistička delatnost

Lovno-turistička područja Srbije i sveta

M

Manifestacioni turizam

Marketing istraživanja (master turizam)

Marketing u turizmu, lovnom turizmu, ugostiteljstvu

Matematička geografija sa osnovama astronomije

Međunarodna turistička krstarenja

Međunarodni lanci u hotelijerstvu

Menadžment smeštaja i hotelskog domaćinstva

Menadžment kvaliteta

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment u ugostiteljstvu

Menadžment turističke destinacije

Menadžment u turizmu i hotelijerstvu (dr Svetlana Vukosav)

Metodika nastave geografije (profesor dr Anđelija Ivkov Džigurski, asistent dr Jelena Milanković Jovanov)

Metodika nastave geografije 2 (profesor dr Anđelija Ivkov Džigurski i dr Ljubica Ivanović Bibić, asistent dr Jelena Milanković Jovanov)

N

Nacionalne gastronomije

Nastavni objekti i sredstva rada u nastavi geografije

Nautički turizam (prof. Dragin, prof. Pavić i prof. Favro)

Nemački jezik

O

Obnovljivi izvori energije i njihovo korišćenje

Opšta geologija sa mineralogijom - Napomena: Otvarati u Read-only modu!

Opšta privredna geografija

Organizacija rada u hotelijerstvu

Organizacija protokola i svečanih prijema

Osnove gastronomije

Osnove GIS-a

Osnove hotelijerstva

Osnovi pedologije

Osnove pekarstva i poslastičarstva

Osnove sanitacije hrane u ugostiteljstvu

P

Pedagogija

PGOT

Pića sa geografskim poreklom

Planiranje razvoja i uređenje lovišta

Politička geografija

Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu

Poslovanje turističkih agencija

Poslovna ekonomija

Poslovni i akademski engleski jezik

Poznavanje divljači sa osnovama kinologije

Preduzetništvo

Primena didaktičkih principa u nastavi geografije

Primorski, jezerski i rečni turizam (prof. Pavić i prof. Dragin)

Principi ekonomije

Principi i metode regionalizacije

Principi i metodi turističke valorizacije

Principi menadžmenta

Prirodne katastrofe i geografija

Prirodne osnove turizma (2012)

Prirodne i društvene osnove turizma

Psihologija obrazovanja

Psihologija u turizmu

Psihologija učenja

Računovodstvo i finansijski menadžment

Razvojna i pedagoška psihologija

Revitalizacija pograničnih naselja i regija

Regionalna geografija

Regionalna geografija I (Evropa)

Regionalna geografija II (Azija i Afrika)

Regionalna geografija III (Amerika i Australija)

Regionalne raznolikosti Srbije

Regionalne srpske gastronomije

Regionalne srpske gastronomije

Regionalna turistička geografija

Restoraterstvo

Ribolovni turizam

Ruralni turizam

Saobraćaj u turizmu

Savremeni (posebni) oblici turizma

Selektivni oblici turizma

Senzorna analiza hrane i pića - Master

Seoski turizam

Sistemi usluživanja

Sociologija

Sociologija turizma

Sportsko-rekreativni turizam

Standardizacija i kvalitet u ugostiteljstvu

Statistički postupci u geografiji

Strategijski menadžment ugostiteljsko - turističkih preduzeća

Stručna praksa 2, 3, 4 - Gastronomija

Svetska privreda i turizam

Škola u prirodi (dr Ljubica Ivanović Bibić)

Španski jezik

T

Tehnologija životnih namirnica

Terenski rad i nastavne ekskurzije

Turistička geografija

Turistička i finansijska tržišta

Turistička kartografija

Turističke regije Srbije

Turističke regije Srbije i Crne Gore i sveta

Turističko uređenje prostora

Turizam i održivi razvoj

Turizam i poslovna diplomatija

Upravljanje kulturnim događajima

Upravljanje sportskim događajima

Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima

Urbani razvoj i konurbacije

Usluge u ugostiteljstvu

Uvod u ekonomiju

Uvod u naučni rad -

Uvod u turizam - osnove i principi

Vinski turizam