Centar za strane jezike struke

Na Prirodno-matematičkom fakultetu izučavanje stranog jezika struke i akademskog stranog jezika zauzima značajno mesto na svim nivoima studija. Engleski i nemački se uče kao obavezni i kao izborni predmeti. Pored ovih postoje i drugi jezici po izboru (španski, francuski ili italijanski). Centar za strane jezike struke je smešten na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta. Osnovan je u oktobru 2007. godine na inicijativu Katedre za društvenu geografiju i metodiku nastave, a okuplja nastavnike u svim zvanjima koji predaju strane jezike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Jedan od ciljeva osnivanja Centra je sprovođenje istraživanja iz oblasti primenjene lingvistike i metodike nastave stranih jezika u visokom obrazovanju sa ciljem unapređenja nastave i metoda učenja stranih jezika na PMF-u. Glavne istraživačke teme uključuju oblasti primenjene lingvistike, kao što su kontrastivna analiza, korpusna analiza, metadiskursna analiza, multimodalna istraživanja, zatim istraživanja iskustva učenja jezika u specifičnom kontekstu – profesionalnom i/ili akademskom, strategije učenja jezika, razvijanje specifičnih komunikativnih kompetencija u jeziku struke, vrednovanje teorijskih pozicija u primenjenoj lingvistici i jeziku struke, kulturološke aspekte učenja/nastave jezika struke, analizu potreba, itd. Ostala stručna interesovanja obuhvataju kontinuirano usavršavanje i razvoj nastavnih planova i programa akademskog jezika struke i elemenata nastavnog procesa na tercijarnom nivou u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za strane jezike i Bolonjskim procesom. Konačno, Centar omogućava i uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim centrima i istraživačkim grupama u našoj zemlji i inostranstvu.


Članovi istraživačke grupe:

Dr Ljiljana Knežević, vanredni profesor – ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Dr Dragana Vuković Vojnović, docent – dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs
Mr Stanka Radojičić, nastavnik stranog jezika – stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs
Marija Nićin, nastavnik stranog jezika – marija.nicin@dgt.uns.ac.rs
Dejan Knežević, nastavnik stranog jezika – dejan.knezevic@dgt.uns.ac.rs


Kontakt:

dr Dragana Vuković Vojnović, docent (Engleski jezik)
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
Trg Dositeja Obradovića 3, 21 000 Novi Sad, Srbija.
email: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs


Odabrani projekti:

 • Mentor Vademecum, Projekat bilateralne saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022-2023. Kontakt osoba: dr Branka Radulović
 • Mentor Training (MenTra),  2020-1-SK01-KA201-078250, Erasmus+KA2 Cooperation for Innovation, PMF partner, 2020-2023. Kontakt osoba: dr Branka Radulović
 • Upotreba rečnika u nastavi engleskog jezika struke na tercijarnom nivou obrazovanja (142-451-3684/2017), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, PMF partner, 2017-2018. Kontakt osoba: dr Ljiljana Knežević

Ostala međunarodna saradnja: Univerzitet Istočne Finske, Finska; Univerzitet Minjo, Portugalija; Univerzitet Primorska, Slovenija.


Odabrane reference:

 1. Milivojević, N. and Radojičić, S. (2022). Directed Communicative Modeling as an ESP Teaching Strategy at Tertiary Level: Recontextualization and Other Issues. Proceedings of the 5th International Language Conference Contemporary Challenges in LSP Teaching, Edited by: S. Kereković and B. Bošnjak Terzić, Zagreb, Croatia: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, ISSN: 2939-2101, pp. 190-208
 2. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2), 51-68 URL: revije.ff.uni-lj.si/elope, https://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 3. Radojičić, S. and D. Vuković Vojnović (2021). Real World Issues in English Language Learning for Geosciences. The Fifth Serbian Congress of Geographers, 2021. Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography. Collection of Papers. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet. 285-290 M33
 4. Knežević, Lj., Halupka Rešetar, S., Miškeljin, I., Milić, M. (2021). Millennials as dictionary users: A study of dictionary use habits of Serbian EFL students. Sage Open, 11(2), https://doi.org/10.1177/21582440211008422. M23
 5. Knežević, Lj., Halupka Rešetar, S. (2020). What Causes the Scarce Use of Dictionaries in ESP Courses? A Qualitative Analysis of the Teachers’ Perspective. In: (Izgarjan, A., Đurić, D., Halupka-Rešetar, S., Eds.), Aspects of Transnationality in American Literature and American English, Faculty of Philosophy, Novi Sad: 352-371. M14
 6. Knežević, Lj., Županec, V., Radulović, B. (2020). Flipping the Classroom to Enhance Academic Vocabulary Learning in an English for Academic Purposes (EAP) Course. Sage Open, 10(3), https://doi.org/10.1177/2158244020957052. M23
 7. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri and Bhawana Jain). Cambridge Scholars. 163-183 M14
 8. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; (editor-in-chief Biljana Čubrović). Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar), 449 – 470 M52
 9. Vuković Vojnović, D., S. Radojičić and Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 10. Knežević, LJ. i Vuković Vojnović, D. (2018). Differences in the Use of L2 Learning Strategies among Students of Mathematics, Computer Science and Tourism. Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet.Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet: pp.155-165
 11. Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj., Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language the Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol 39 No 10: 912 – 924
 12. Radojičić S. (2018). Hedges and Boosters in University Textbooks. Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos, Celje, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Logistics, pp. 317-327 (ISBN-13: 978-961-286-252-7)
 13. Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj. (2016). Refusals in the production of Serbian ESP learners. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 14(2):103-116
 14. Milivojević, N. i S. Radojičić (2016). Tekstualna kompetencija, (inter)tekstualnost i nastava stranih jezika na univerzitetskom nivou u kontekstu evrointegracija. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nauka i evrointegracije.Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 323-341 (ISBN 979-99938-47-78-6)
 15. Vuković Vojnović, D. (2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34