Na Prirodno-matematičkom fakultetu izučavanje stranog jezika struke i akademskog stranog jezika zauzima značajno mesto na svim nivoima studija. Engleski i nemački se uče i kao obavezni i kao izborni predmeti. Pored ovih postoje i fakultativni strani jezici – španski, francuski ili italijanski. Centar za strani jezik struke je smešten na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta.

Osnovan je u oktobru 2007. godine na inicijativu Katedre za društvenu geografiju i metodiku nastave, a njegovi članovi su nastavnici stranih jezika sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Cilj osnivanja centra je efikasnije organizovanje nastavnog procesa u nastavi stranog jezika struke na Fakultetu i usklađivanje planova i programa i svih elemenata nastavnog procesa sa Zajedničkim evropskim okvirom za strane jezike i Bolonjskom deklaracijom. Centar predavačima omogućava organizovanije bavljenje istraživanjem iz oblasti nastave i primenjene lingvistike kao i lakše uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim centrima u zemlji i inostranstvu.


Članovi istraživačke grupe:

Dr Ljiljana Knežević, viši nastavnik stranog jezika – ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Dr Dragana Vuković Vojnović, viši nastavnik stranog jezika – dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs
Mr Stanka Radojičić, viši predavač – stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs
Marija Nićin, predavač – marija.nicin@dgt.uns.ac.rs
Dejan Knežević, nastavnik stranih jezika – dejan.knezevic@dgt.uns.ac.rs


Kontakt:

dr Dragana Vuković Vojnović, viši nastavnik stranog jezika (Engleski jezik)
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
Trg Dositeja Obradovića 3, 21 000 Novi Sad, Srbija.
email: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs


Istorijat istraživanja:

Na Prirodno-matematičkom fakultetu izučavanje stranog jezika struke i akademskog stranog jezika zauzima značajno mesto na svim nivoima studija. Engleski i nemački se uče i kao obavezni i kao izborni predmeti. Pored ovih postoje i fakultativni strani jezici koji se organizuju u zavisnosti od interesovanja studenata (španski, ruski, francuski).
Centar za strani jezik struke je smešten na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta. Osnovan je u oktobru 2007. godine na inicijativu Katedre za društvenu geografiju i metodiku nastave, a njegovi članovi su nastavnici stranih jezika sa Prirodno-matematičkog fakulteta.
Cilj osnivanja centra je efikasnije organizovanje nastavnog procesa u nastavi stranog jezika struke na Fakultetu i usklađivanje planova i programa i svih elemenata nastavnog procesa sa Zajedničkim evropskim okvirom za strane jezike i Bolonjskom deklaracijom. Centar predavačima omogućava organizovanije bavljenje istraživanje iz oblasti nastave i primenjene lingvistike kao i lakše uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim centrima u zemlji i inostranstvu.


Aktivnosti centra:

 • Sprovođenje istraživanja iz oblasti primenjene lingvistike i metodike nastave stranih jezika u visokom obrazovanju sa ciljem unapređenja nastave i metoda učenja stranih jezika na Prirodno – matematičkom fakultetu.
 • Organizovanje specijalizovanih kurseva jezika za pojedince i grupe – akademske jezičke veštine na stranom jeziku, poslovni strani jezik, priprema za dobijanje međunarodnih sertifikata na stranom jeziku.
 • U 2008. godini Centar je uspostavio saradnju sa Londonskom privrednom komorom i njihovim Centrom za polaganje ispita iz poslovnog engleskog jezika i engleskog jezika za turizam. Time je naš centar postao Akreditovani centar Londonske privredne komore za polaganje ispita iz jezika.
 • Uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim centrima u regionu i šire sa ciljem organizovanja zajedničkih projekata.
 • Testiranje studenata za potrebe obavezne letnje prakse.
 • Povremeno prevođenje stručnih i naučnih radova za publikacije u izdanju Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo kao i drugih tekstova i dokumentacije.
 • Usmeno (simultano i konsekutivno) prevođenje.

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (ALAS)
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke (FLLAS)
 • Udruženje nastavnika engleskog jezika (ELTA, pridruženi član međunarodnih udruženja nastavnika engleskog jezika svih profila IATEFL i TESOL)
 • Društvo nastavnika nemačkog jezika Srbije

Odabrane reference:

 • Radojičić S., (2019). Hedges and Boosters in University Textbooks. Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. (eds. P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos) ISBN 978-961-286-252-7 Celje, Slovenia, University of Maribor, Faculty of Logistics: pp. 317-327
 • Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2019). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: A Case Study of Hotel Employees. Conference Proceedings: 10th International Language Conference on »The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures« Celje, Slovenia (eds. P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos) pp. 397-406
 • Knežević, LJ. i Vuković Vojnović, D. (2018). Differences in the Use of L2 Learning Strategies among Students of Mathematics, Computer Science and Tourism.Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet: pp.155-165
 • Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj., Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language the Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development Vol 39 No 10: 912 – 924
 • Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj. (2016). Refusals in the production of Serbian ESP learners, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 14(2):103-116
 • Milivojević, N. i S. Radojičić (2016). Tekstualna kompetencija, (inter)tekstualnost i nastava stranih jezika na univerzitetskom nivou u kontekstu evrointegracija. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nauka i evrointegracije. Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 323-341 (ISBN 979-99938-47-78-6)
 • Knežević, Lj. (2015). Language learning strategies for oral presentation skills: cross-curricular teaching perspectives. Primenjena lingvistika 16 (ur. Polovina, V.). Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Beograd-Novi Sad: 121-130
 • Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252.
 • Milivojević, N. and S. Radojičić (2015). Types of cohesion and hedging devices in scientific texts – a classroom perspective. Academic Discourse across Cultures (eds. Igor Lakić, Branka Živković, Milica Vuković). Cambridge Scholars Publishing, UK: pp. 114-129
 • Knežević, Lj. (2014). Razvijanje veštine usmenog izlaganja u nastavi stranog jezika na fakultetu. Nastava i vaspitanje 1. Beograd: Pedagoško društvo Srbije, str.107-120
 • Knežević, Lj. (2013). Efekti razvijanja veštine usmenog izlaganja u okviru nastave engleskog jezika struke. Aktuelne teme engleskog jezika struke u Srbiji – tematski zbornik radova (urednice: Nadežda Silaški i Tatjana Đurović). Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu: 201-212.
 • Vuković Vojnović, D. (2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika struke u Srbiji – tematski zbornik radova (urednice: Nadežda Silaški i Tatjana Đurović). Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu: 61-73.
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2013). Multicultural contexts in ESP classroom – a case study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322.
 • Knežević Lj. (2012). Kognitivne i metakognitivne strategije u funkciji bolje organizacije usmenih izlaganja studenata. Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika-tematski zbornik radova (Radić-Bojanić, B. ur.), Filozofski fakultet, Novi Sad, str.59-72
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18.

Udžbenici:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Academic Puposes: Tourism and Hospitality. PMF, Novi Sad
 • Knežević, Lj. (2009). English for Specific Academic Purposes: Biology, Ecology, Chemistry, PMF, Novi Sad
 • Knežević, D. (1999).Vodič kroz gramatiku nemačkog jezika II (Sintaksa). Osvit, Novi Sad
 • Knežević, D. (1999). Deutsch im Tourismus. Osvit, Novi Sad
 • Knežević, D. (1998). Vodič kroz gramatiku nemačkog jezika I (Morfologija). Osvit, Novi Sad

PROJEKTI:

 • Using Dictionaries in Teaching English for Specific Purposes in Tertiary Education, Project No. 142-451-3684/2017- 01/01, finansiran od strane Sekretarijata za visoko obrazovanje i nauku Vojvodine (PMF je bio partner na projektu – istraživač dr Ljiljana Knežević); dr Sabina Halupka Rešetar (Filozofski fakultet) je nosilac projekta).

MEĐUNARODNA SARADNJA: 

 • Uspostavljena saradnja u oblasti nastave stranih jezika sa Univerzitetu Istočna Finska i Univerzitetom Minjo u Portugaliji u okviru Erasmus+ Programa Mobilnosti.