Prijava završnog rada

 

Predložene teme za izradu diplomskih ili master radova se nalaze na sajtu našeg departmana:

Student se u saradnji sa mentorom odlučuje za jednu od postavljenih tema ili odlučuje za neku drugu temu, a zatim piše molbu za prijavu teme završnog rada:

Student piše i projekat koji sadrži: predmet, zadatak, cilj, metode i očekivane rezultate; kratak sadržaj rada i spisak literature koju će koristiti prilikom pisanja rada. Nakon toga:

  • Popunjene formulare potrebno je zavestu u Arhivi PMFa (prizemlje, kabinet 4)
  • Zavedene i potpisane formulare predati u kabinetu broj 3, II sprat

Teme za diplomske i master radove koje su odobrene na veću Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo važe dok traje i status studenta. U slučaju prekida i obnove statusa studenta, potrebno je ponoviti proceduru prijave iste ili druge teme. Na ovoj stranici se nalazi spisak odobrenih tema za završne radove:

U toku same izrade, savetujemo da pročitate smernice za pisanje završnog rada, preuzmete primer dobro formatiranog seminarskog rada, kao i primer ključne dokumentacije:

Od 1. juna 2020. godine diplomski radovi se ne štampaju i ne koriče, nego predaju u .pdf formatu.

Procedura predaje diplomskog/master rada i zakazivanje odbrane:

  1. Student od mentora dobija potvrdu u kojoj dozvoljava predaju rada. Skeniranu potvrdu (naziv fajla: Ime i prezime, potvrda mentor) i završnu verziju rada u .pdf formatu (Ime i prezime, skraćeni naziv rada) šalje tehničkom sekretaru Departmana na adresu: info@dgt.uns.ac.rs
  2. Nakon što tehnički sekretar utvrdi da naziv rada i elementi iz Ključne dokumentacije odgovaraju prijavi teme, prosleđuje rad Biblioteci DGTH (ukoliko ne odgovaraju, vraća kandidatu sa uputstvom za izmene).
  3. Biblioteka mejlom obaveštava kandidata o eventualnim ispravkama u radu i šalje skeniranu potvrdu da student ne duguje knjige. Nakon što student dobije skeniranu potvrdu iz biblioteke, na E-portalu PMF-a postupa po priloženom uputstvu i postavlja diplomski/završni rad, potvrdu mentora i potvrdu iz biblioteke (link ka uputstvu)
  4. Nakon postavljanja dokumenata na E-portal, student dobija original potvrde iz Biblioteke DGTH i dolazi u kancelariju br. 3 (2. sprat DGHT) da bi predao dokumentaciju i zakazio termin odbrane. Obavezna dokumentacija za odbranu u papirnoj formi: