MENADŽMENT I MARKETING U TURIZMU

 


Članovi istraživačke grupe:

Dr Nevena Ćurčić, redovni profesor
Dr Lukrecija Đeri, redovni profesor
Dr Milena Nedeljković-Knežević, redovni profesor
Dr Svetlana Vukosav, redovni profesor
Dr Vuk Garača, redovni profesor
Dr Uglješa Stankov, redovni profesor
Dr Vanja Pavluković, redovni profesor
Dr Olja Munitlak-Ivanović, vanredni profesor


Kontakt osoba:

Dr Nevena Ćurčić, redovni profesor
e-mailnevena.curcic@dgt.uns.ac.rs
tel: +381 (0)21 485-2838
fax: +381 (0)21 459-696


Istorijat istraživanja:

Menadžment i marketing predstavljaju bazične naučne oblasti u poslovanju preduzeća, pa samim tim i turističkih preduzeća, kao i ostalih nosilaca menadžment i marketing funkcija. Menadžment je multidisciplinarna veština i može se definisati kao proces upravljanja i rukovođenja organizacijom. Sa procesom svojinske transformacije i promene vlasničke strukture u privredi Srbije i pojavom velikog broja mikro i malih preduzeća u turizmu i ugostiteljstvu značaj upravljačke funkcije dobija sve više na značaju. Danas menadžeri moraju biti izuzetno fleksibilni i prilagodljivi u uslovima neizvesnosti i stalnih promena, posebno u oblastima u kojima su promene brze i nepredvidive kao što je turizam. Stoga su profesionalni menadžeri u turizmu osnovni nosioci rasta i razvoja preduzeća, a veštine koje su ključne za realizaciju poslovnih performansi predstavljaju kvalitet koji se stiče obrazovanjem i praksom. Članovi istraživačke grupe vrše edukaciju iz oblasti preduzetničkog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, računovodstva i finansijskog menadžmenta, poslovne ekonomije, ekonomike turizma, menadžmenta turističke destinacije, menadžmenta turističkih agencija, marketinga u turizmu i ugostiteljstvu, hotelske prodaje i recepcijskog poslovanja i dr.

Važnost malih i srednjih preduzeća u Srbiji je velika pošto čine 99,8% ukupnog broja preduzeća nefinansijskog sektora. Posredstvom malih i srednjih preduzeća ostvaruje se 50% izvoza Srbije. U cilju približavanja turističkog proizvoda potrošačima posebna znanja iz primene marketinga čine važan segment veština u stvaranju konkurentskih prednosti na tržištu. Glavni princip marketinga je da se svaka poslovna odluka temelji na ponašanju potrošača. Stoga je primena instrumenata marketing miksa (proizvod, cena, distribucija, promocija), kao strategijskih promenljivih, posebno značajna imajući u vidu turbulentnost na turističkom tržištu i u okruženju, koji sve više potenciraju ex ante reagovanje na promene. U toj nameri istraživačka grupa vrši praćenje i analizu tržišnih promena u turizmu, primenjuje kvantitativna i kvalitativna istraživanja, planiranje promotivnih aktivnosti preduzeća i organizacija u turizmu i dr. i to kako u obrazovnom procesu sa studentima osnovnih, master i doktorskih studija, tako i u naučno-istraživačkom polju delovanja.

Cilj formiranja istraživačke grupe za Menadžment i marketing u turizmu je da proučava i analizira menadžment i marketing kako na nivou turističke destinacije tako i na nivou turističkog preduzeća, a zadaci istraživanja se odnose na više aspekata: upravljanje razvojem turističke destinacije, postupanje po principima održivog razvoja, strateški pristup u razvoju pojedinih selektivnih oblika turizma, konkurentnost i stejkholderski pristup upravljanja u destinaciji, promena identiteta i izgradnja brenda u turizmu, planiranje i primena promocije u turizmu, unapređenje kvaliteta proizvoda, inovativnost u poslovanju i kreiranje novih turističkih proizvoda, istraživanje ponašanja potrošača, primenjena marketing istraživanja u turizmu i dr.


Projekti:

 1. Regeneracija industrijskog nasleđa u kontekstu održivog razvoja turizma i profilisanje novih tematskih ruta u Vojvodini“ (2014),m Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2014. godini, Pokrajinski sekretarijat na nauku i tehnološki razvoj, AP Vojvodina, Broj projekta: 114-451-1485/2014-03. Rukovodilac projekta: dr Nevena Ćurčić.
 2. „Asocijacija za razvoj poslovnog, MICE i manifestacionog turizma“ (2008), klastersko povezivanje malih i srednjih preduzeća, turističkih organizacija i naučnih institucija iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Pokrovitelj Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Rukovodilac projekta: dr  Nevena Ćurčić
 3. ,,Rodna ravnopravnost u turističkoj privredi Vojvodine’’, Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2018. godini, Pokrajinski sekretarijat na nauku i tehnološki razvoj, AP Vojvodina, Broj projekta: 142-451-2694/2018-01. Rukovodilac projekta: dr Vuk Garača.
 4. „Digitalni vodič kroz turističke atrakcije Vojvodine“ (2017-2018). Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne Pokrajine Vojvodine, Broj: 142-451-3727/2017. Rukovodilac projekta dr Mirjana Mikalački.
 5. Studija stanja digitalne transformacije kulture u Srbiji Projekat iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za 2019. godinu Ministarstva kulture i informisanja.
 6. COST Action CA19142,  Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility
 7. Inicijativa klastera „Asocijacija za razvoj poslovnog, MICE i manifestacionog turizma“, projekat Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije (2008)
 8. Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions (SY_CULTour), South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE). Nosilac projekta Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Slovenia, partner na projektu Prirodno-matematički fakultet (2011-2014)
 9. “Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU”, finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj: 179015 Rukovodilac projekta je: dr Ivan Stošić
 10. “Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU”  finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj: 47009. Rukovodilac projekta je: dr Božo Drašković

Odabrane reference:

 1. Ćurčić N., Josipović M., Bodvaji T. (2019), Motives and experiences of tourists coming to Serbia via Couchsurfing site. International conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2019” Get Ready for the iGeneration, 12-13 September 2019 in Novi Sad, Rectorate builing, pp.53-61
 2. Garača V., Vukosav S., Ćurčić N., Bradić, M, (2018), The importance of prices in tourism industry – the impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand. Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, iss. 66-1, pp. 5-20, 2018 UDC 338.57.055.2:338.48;  doi: 10.5937/zrgfub1866005G
 3. Terzić., A, Bjeljac, Ž., Ćurčić, N, (2015), Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia. International Journal of Intangible Heritage Vol.10, pp.101-120  ISSN 1975-3586.
 4. Pavlović, N., Ćurčić, N., Mirović, V., Medić, S, (2015), New approaches in creation of retail package deals based on consumers’ attitudes in tourism destinations. BASIQ 2015 International Conference “New Trends in Sustainable Business and Consumption”, 18-19 June 2015, Bucharest, Romania, Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business, pp.91-98. ISSN 2457-483X ISSN-L 2457-483X
 5. Ćurčić N., Garača V. (2013), Tourist identity of Serbia in correlation to the promotional activities. International Thematic Proceedings „National and European identity in the process of European integration“, Edited by Pero Petrović, Milovan Radaković, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 745-760  UDC 338.48:323.15(497.11),  ISBN 978-86-7067-180-5
 6. Curaković D., Šikora I., Garača V., Ćurčić N., Vukosav S. (2013), The degree of consumer satisfaction with hotel services. Revista de turism – studii si cercetari in turism / Journal of tourism – studies and research in tourism 15 (2013), pp.6-11 ISSN: 18442994 “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania, Faculty of Economics and Public Administration – Economy, Business Administration and Tourism Department.
 7. Garača, V., Ćurčić,, Vukosav, S., (2014), Analiza pokazatelja turističke privrede u gravitacionoj zoni Novog Sada, Teme br.2, godina XXXVIII, Niš, april-jun 2014, str.543-565 UDK 338.482(497.11Novi Sad) 005.52 ISSN 0353-7919
 8. Đeri, L., Božić. S., Seker, R., (2018), Exploring the difference between performance and importance of particular hotel attributes: the case study of hotel “Galleria” in Subotica. International Scientific Journal „Teme“, University of Niš. Vol. XLII, Issue 1, pp. 77-95. ISSN 0353-7919. DOI: 10.22190/TEME1801077D
 9. Đeri, L., Božić, S., Stamenković, P., Nagy, I. (2017), The influence of education level on choosing coastal regions at tourist destinations. International Scientific Journal Geographica Pannonica. 21, Issue 2, pp. 96-105. University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management. DOI: 10.18421/GP21.02-03 Print ISSN 0354-8724, Online ISSN 1820-7138, UDC 05:91(497.1)=20.
 10. Đeri, L., Stamenković, P., Blešić, I., Milićević, S., Ivkov, M. (2018), An importance – performance analysis of destination competitiveness factors: Case of Jablanica district in Serbia. International Scientific Journal „Economic Research“ – Ekonomska Istraživanja. Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 31, Issue 1, pp. 811-826. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1456351  ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online)
 11. Bradić, M., Kosar, Lj., Đeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017), Eco-labelling of Accommodation facilities and its perception by Rural Tourists: Case study of Vojvodina. Economics of Agriculture. Vol. 64, Issue 1, pp. 205-219. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 502.1:338.48-55(497.113). ISSN: 0352-3462.
 12. Vukosav S., Ćurčić, N., Garača,V., Čerović, S., Curaković, D, (2014), Strategic management of hotel companies: case study of hotel companies in Vojvodina (Serbia). Revista de turism No 18 (2014), pp.16-22.
 13. .Nedeljković Knežević, M., Hadžić, O., Nedeljković, S., Kennell, J. (2020), Tourism entrepreneurship and industrial restructuring GLOBE national and organizational culture dimensions, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70(1): 15-30.
 14. Nedeljković Knežević, M., Nedeljković, S., Mijatov, M., Vukonjanski, J. (2020), Moderator effects of the employees’ gender on the correlation between facets of job satisfaction and personality dimensions. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies– accepted for publication
 15. Nedeljković Knežević, M., Pavluković, V., (2020), The Influence of GLOBE Culture Dimensions on Entrepreneurial Orientation in Tourism and Medical Service Sectors in Serbia, Geographica Pannonica, – accepted for publication
 16. Hadžić, O., Nedeljković, M., Nikolić, M. (2014), The relationship between GLOBE organizational culture values and the emotional intelligence of employees in Serbian organizations, Primenjena psihologija, 2, 137-156.
 17. Nedeljković Knežević, M., Mijatov, M., Nedeljković, S. (2019), The importance of sociodemographic characteristics and personality dimensions for communication satisfaction. Economic Horizons, 21(3), 239-253
 18. Pavluković, V., Armenski, T., Alcántara-Pilar, J. M. (2017), Social impacts of music festivals: Does culture impact locals’ attitude toward events in Serbia and Hungary?. Tourism Management 63, 42-53.
 19. Pavluković, V., Cimbaljević, M. (2020), Factors affecting conference participation decision-making. Geogr. Inst. Cvijic, 70(1), 31–43. https://doi.org/10.2298/IJGI2001031P
 20. Stankov, U., Filimonau, V. Vujičić, M. (2020), A mindful shift: an opportunity for mindfulness-driven tourism in a post-pandemic world. Tourism Geographies, in press. Doi.10.1080/14616688.2020.1768432
 21. Stankov, U., Pavluković, V., Alcántara-Pilar, J. M., Cimbaljević, M., & Armenski, T. (2018), Should Festival Be Smarter?: ICT on Mass Events–The Case of the Exit Festival (Novi Sad, Serbia). In Handbook of research on technological developments for cultural heritage and eTourism applications (pp. 245-263). IGI Global. New York
 22. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018), Going beyond the traditional destination competitiveness–reflections on a smart destination in the current research, Current Issues in Tourism. 1-6.doi: 10.1080/13683500.2018.1529149
 23. Stankov, U., Kennell, J., Morrison, A., & Vujicic, M. (2019), The view from above: The relevance of shared aerial drone videos for destination marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36, 7, pp. 808-822, doi 10.1080/10548408.2019.1575787
 24. Drakulić Kovačević, N. Kovačević; L, Stankov, U, Dragićević, V., Miletić, A. (2018), Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations – The case of South Banat district. Journal of Destination Marketing & Management, 8, pp. 114-124, doi: 10.1016/j.jdmm.2017.01.002
 25. Vukosav, S., Garača, V., Bradić, M. (2018), Analyses of regulations regarding accommodation facilities categorisation in rural tourism in Serbia, Economics of agriculture, 65(2), pp: 769-786
 26. Vukosav, S., Walrabenstein, K., Bradić, M., Garača, V. (2020), Hotel-product perceived quality: A case study of city hotels in Vojvodina (Serbia) – a factor analysis, Теме, Vol. 44/1, pp. 267-283.
 27. Pavić, , Blešić, I., Nerandžić, B., Vukosav, S., Mumel, D,(2018), Motels in Serbia: What do potential guests expect?. Industrija. 46. 65-76.
 28. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Zdravković, A., (2017), A Cointegration Analysis of Real GDP and CO2 Emissions in Transitional Countries, Sustainability, 9(4), 568; on line pp 1-18, doi:10.3390/su9040568
 29. Đukić, M., Jovanoski, I., Munitlak Ivanović, O., Lazić, M., Bodroža, D, (2016), Cost-benefit analysis of an infrastrusture project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia, Renewable and sustainable energy reviews, Vol 59, pages 1419 – 1425, doi: 10.1016/j.rser.2016.01.050
 30. Golušin, M., Muinitlak Ivanović, O., Andrejević, A., Vučenov, S, (2014), Survey of socio economic growth in SE Europe-new conceptual frame for sustainability metrics, Journal of Economic Surveys, Vol 28, Isuue 1, pp. 152-168.
 31. Munitlak Ivanović, O, (2018), Ecological Responsibility and Sustainable Development as Preconditions for Development of the Concept of Circular Economy, Chapter 1, knjiga Organizational Culture and Behavioral Shifts in the Green Economy, IGI Global, ed. Violeta Sima, USA, ISBN: 9781522529651, pp 1-20
 32. Munitlak Ivanović, O., Zubović, J., Mitić, P., (2017), Relationship between Sustainable Development and Green Economy – Emphasis on Green Finance and Banking, Ekonomika poljoprivrede, Vol 64, No 4, Beograd, str. 1467-1482, ISSN 0352-3462

MONOGRAFIJE/KNJIGE:

 1. Ćurčić N. (2010),Kvalitativna ocena sredstava turističke propagande i primenjenog kartografskog materijala u funkciji unapređenja promotivnih aktivnosti u turizmu. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, str.1-240
 2. Štetić S., Šimičević D., Ćurčić N. (2013), Specifični oblici turizma. Izdavač autor, Beograd
 3. Đeri, L. (2017), Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu. UNS, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Novi Sad.
 4. Olga Hadžić, Milena Nedeljković Knežević, Tatjana Pivac (2018), Menadžment održivog razvoja kulturnog turizma-stejkholderski pristup, Prirodno-matematički fakultet, DGTH.
 5. Hadžić, O., Nedeljković, M. (2008), Motivacija i zadovoljstvo poslom zaposlenih u organizaciji. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet.
 6. Vukosav, S, (2016),Strategijski menadžment ugostiteljsko-turističkih preduzeća, udžbenik, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
 7. Pavluković, V. (2019). Poslovni događaji i turizam, udžbenik. PMF, Departman za geografiju, turizam i hoteijerstvo, Novi Sad.
 8. Dragićević, V. (2012), Konkurentnost Vojvodine kao destinacije poslovnog turizma, monografija. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 9. Munitlak Ivanović, O., (2018), Implementacija ciljeva održivog razvoja primenom milenijumskih ciljeva, Monografija, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
 10. Munitlak Ivanović, O, (2009); Strategijski menadžment, udžbenik, Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica.

Ostalo:

 • dr Nevena Ćurčić je član Upravnog odbora Udruženja turizmologa Srbije od 2011. godine do danas, imenovana je za recenzenta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, odlukom Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvlaliteta. Takođe, od 2016. godine sertifikovana je na Listi ocenjivača rukopisa udžbenika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 • dr Lukrecija Đeri je 2014. godine bila je predsednik Saveta za investicione poslove u oblasti turizma, ugostiteljstva i lečilišta Fonda za kapitalna ulaganja Vlade AP Vojvodine. U maju 2014. godine imenovana je za državnog sekretara za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Bila je član je Nacionalnog Saveta za turizam do 2017. godine, Društva Vojvođanskih Mađarskih ekonomista i spoljnjeg odbora Mađarske Akademije Nauka.
 • dr Uglješa Stanov je član China Outbond Tourism Research Institute for Western Balkans I International Federation for IT, Travel and Tourism