redovni profesor (Šef Katedre za lovni turizam)

dr Zoran Ristić

zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 19. 10. 1956. Karavukovo. Diplomirao je 1980., Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, magistrirao na istom fakultetu 28. 05.1992., sa temom “Elementi dinamike populacije poljske jarebice (Perdix perdix Linne,1758) kao osnov za određivanja stepena racionalnog korišćenja” i stekao zvanje magistar šumarskih nauka – lovstvo i zaštita lovne faune. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pernata divljač kao deo lovno turističke ponude Vojvodine” odbranio je 18. 06. 2004. godine na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2786
zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs |  balzakova@yahoo.com

Termini konsultacija:
Ponedeljak  od 08-10 h i utorak 08-14h u kabinetu 17  na  II  spratu


Zvanja:

 • 2001. – asistent , PMF Novi Sad
 • 2005. – docent, PMF Novi Sad
 • 2009. – vanredni professor, PMF Novi Sad
 • 2016. – redovni professor, PMF Novi Sad

Oblast naučnog istraživanja:

 • Lovstvo i Lovni turizam (izrada Programa i projekata)
 • Uzgoj, proizvodnja i zaštita divljači (izrada projekata i studija)
 • Planiranje u lovstvu (izrada lovnih osnova, godišnjih planova gazdovanja i elaborata)

Predmeti:

 • Fenomenologija lovne divljači (Poznavanje divljači sa osnovama kinologije) (redovni na II godini studija)
 • Lovno-turistička područja Srbije i sveta (izborni na II godini studija)
 • Gajenje i zaštita divljači (redovni na III godini studija)
 • Ekološke osnove lovnog turizma (izborni na III godini studija)
 • Lovački trofeji (izborni na IV godini studija, master)
 • Turističko uređenje lovišta (izborni na IV godini studija, master)
 • Biologija i klasifikacija lovne divljači (master)
 • Savremeni trendovi u turizmu (doktorske)

Ostale važne informacije

Strani jezici: ruski
Inostrane studijske posete: Češka 1997.


Projekti:

 1. Utvrđivanje realnog prirasta poljskih jarebica u lovištu Lovačkog društva Bačka Topola, Lovački savez Vojvodine,
 2. Utvrđivanje zimskih gubitaka kod poljskih jarebica na ogledu u Bačkoj Topoli, Lovački savez Vojvodine,
 3. Utvrđivanje realnog prirasta srneće divljači u lovištima Vojvodine, Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Srbije (ogledna polja – lovni reviri: Bečej, Novi Bečej, Novo Miloševo, Radojevo i Vojvoda Stepa),
 4. Procenat preživljavanja fazančića unetih u lovišta iz veštačke proizvodnje, Lovački savez Srbije,
 5. Reprodukcija fazana u lovištu, Lovački savez Srbije,
 6. “Izučavanje tipizacije avijarnih i drugih virusa influence molekularnim dijagnostičkim tehnikama” jedan od istraživača na projektu za 2006. i 2007. godinu. Nosilac istraživanja: Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Rumenački put 20, Novi Sad, finansiran od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine,
 7. Studija izvodljivosti “Reintrodukcija jelenske divljači u lovištu Nacionalnog parka Fruška gora” za 2009 – 2010. godinu, Nosilac posla: Prirodno matematički fakultet – Novi Sad, Učesnici u projektu: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Departman za biologiju i ekologiju, Rukovodilac projekta: dr Ristić A. Zoran
 8. Program razvoja lovstva u lovištima Lovačkog saveza Republike Srpske od 2010. do 2020. godine (usvojena na Skupštini Lovačkog saveza Republike Srpske 29. maja 2010. godine u Šamcu), nosilac izrade programa dr Zoran A. Ristić,
 9. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Institut za veterinarstvo – Novi Sad u Novom Sadu, Projekat: “Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine” (Wild animal health monitoring and introduction of new biotechnology procedures in detection of infectious and zoonotic agents – risk analysis for human health, domestic and wild animal health and for environmental contamination), Rukovodilac Projekta: dr Tamaš Petrović, VLADA REPUBLIKE SRBIJE, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, projekta TR: 31084,
 10. Izrada Master plana “Održivog razvoja Fruške gore”; Izvršno veće AP Vojvodine, U okviru poglavlja: Poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo je i segment: 4.4. Uređenje i održavanje lovišta i lovno tehničkih objekata za period od 2012. do 2022. godine
 11. Pokrajinski Sekretarijar za nauku i tehnološki razvoj, Naziv projekta: “Ispitivanje uticaja odabira jaja i faktora inkubacije na morfofunkcionalne karakteristike embrionalnog i postnatalnog razvoja u cilju povećanja vijabilnosti fazanskih pilića”
 12. Pokrajinski Sekretarijar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, izdao publikaciju pod imenom: “Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini” stanje – izazovi – perspektiva, Novi Sad, 2011. godine.
 13. Naučno istraživački rad, AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16 (davalac sredstava): nosilac istraživanja dr Zoran A. Ristić za projekat: “Utvrđivanje realnog prirasta i trofejne strukture populacija srna u lovištima Vojvodine”, ugovor broj: 104-401-2378/2012-05-2-1, rok za realizaciju ugovora je 1.12. 2013. godine.
 14. Naučno istraživački rad, AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16 (davalac sredstava): nosilac istraživanja dr Zoran A. Ristić za projekat: “Utvrđivanje genetskih svojstava, realnog prirasta, trofejne strukture i prostornog rasporeda populacija srna u lovištima Vojvodine”, ugovor broj: 104-401-4099/2013-07-2b-1, rok za realizaciju ugovora je 1.12. 2014. godine.
 15. Naučno istraživački rad, AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16 (davalac sredstava): nosilac istraživanja dr Zoran A. Ristić za projekat: “Utvrđivanje genetskih svojstava, realnog prirasta, trofejne strukture i prostornog rasporeda populacija srna u lovištima Vojvodine” – druga istraživačka godina, ugovor broj: 104-401-4099/2013-07-2b-1, rok za realizaciju ugovora je 1.12. 2015. godine.

Članstvo:

 • Član i predsednik Komisije za uzgoj i naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Vojvodine, Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog saveza Jugoslavije u više mandata od 1982. godine,
 • Član Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije od 1994 – 1998. godine
 • Predsednik Komisije za polaganje ispita Lovačkog saveza Srbije od 2006. do 2009. godine,
 • Član Komisije za izradu nacrta Zakona o lovstvu, član Radne grupe za izradu predloga razvoja lovstva Republike Srbije i nacrta Zakona o lovstvu na osnovu doneta dva (2) Rešenja o obrazovanju radne grupe (Rešenje broj: 119-01-95/2005-10 od 5.04.2005. godine i broj: 119-01-17/2006-10 od 9.02.2006. godine), od strane Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Ivane Dulić – Marković,
 • Član Uređivačkog odbora: Lovačkog magazina “Trag” od 1991 – 2009.,
 • Član Uređivačkog odbora “Lovačke novine” od 1995 – 1999.,
 • Urednik lovstva u časopisu “LORIST” od 2005., do danas
 • Urednik lovstva u ediciji koju je 2007. godine izdalo Kulturno istorijsko društvo PČESA pod imenom “LOVSTVO u Vojvodini”
 • Član i rukovodilac Radne grupe Lovačkog saveza Republike Srpske od 24. maja 2007. godine za izradu Dugoročne strategije razvoja lovstva u Republici Srpskoj (Program razvoja lovstva u lovištima Lovačkog saveza Republike Srpske od 2010. do 2020. godine, usvojenog od Skupštine ovog Saveza 29. maja 2010. godine),
 • Predsednik Komisije i član na Seminaru Lovačkog saveza Republike Srpske u Komisiji na ispitu za ocenjivača lovačkih trofeja divljači od 23. do 26. jula 2008. godine, i od 25. do 27. jula 2009. godine,
 • Član Komisije za naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Srbije od maja 2009. godine do aprila 2010. godine,
 • Član Nastavno – naučnog veća Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu od 15. oktobra 2009. do 15. oktobra 2012. godine sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Član Redakcije Lovačkog lista “Lovac” Lovačkog saveza Srbije od januara – februara 2010. godine sa brojem 1, odnosno od prvog broja od 2009. godine,
 • Član Redakcije Lovačkog lista “Vojvođanski lovački glasnik” Lovačkog saveza Vojvodine od januara – februara 2012. godine sa brojem 1, odnosno od prvog broja od 2012. godine,
 • Član – saradnik Nezavisnog lovačkog magazina “TROFEJ” Rumenka od br. 1. mart 2010. godine,
 • Stručni saradnik – Časopis za lovce, ljubitelje pasa i prirode “Dobra kob” (Slobodna Dalmacija – Republika Hrvatska), br. 104, str. 32 i 33. od maja 2010. godine (“Dobre kob”-i od broja 104).
 • Predsednik Komisije za gajenje divljači, zaštitu i naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Vojvodine, izabran na sednici Upravnog odbora od 15. jula 2011. do 18. aprila 2015. godine,
 • Predsednik Komisije za gajenje i zaštitu divljači Lovačkog saveza Srbije, izabran na sednici Upravnog odbora od 16. decembra 2014. godine,
 • Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji, 2. ročník 22. – 24. septembra 2011, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Dudince, Slovenská republika VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE, ISBN 978-80-970277-8-0 , EAN 9788097027780, Odborný garant konferencie: prof. Dr. A. Zoran RISKIČ – University from Nový Sad, Serbia,
 • Član Skupštine Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine od 31. marta 2015. godine. Izborna Skupštine Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine (IV) održana je 31. marta 2015. godine predsedavao prof. dr Dušan Petrovački,
 • Član Programskog odbora 2. znanstveno – stručnog skupa “Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti” – Vučedolska golubica – poljska jarebica, održan 15. 04. 2015. godine u Vukovaru. Organizatori skupa: Vukovarsko – srijemska županija i Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku, Grad Vukovar, Hrvatski lovački savez, Hrvatski veterinarski institut – Veterinarski zavod Vinkovci, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostimaVSŽ, Balkan Environmental Association (B.EN.A) – pod pokroviteljstvom Monistarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Programski odbor: prof. dr. sc. Tihomir Florijančić, prof. dr. sc. Anđelko Opačak, doc. dr. sc. Ivica Bošković, doc. dr. sc. Siniša Ozimec, mr. sc. Pavao Dragičević i izv. prof. dr. sc. Zoran A. Ristić.
 • Lovačka komora Srbije, broj: 08/2015., Kneza Višeslava, br. 3, 11000 Beograd. Na osnovu člana 11. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10), a u vezi člana 32. Statuta, Upravni odbor Lovačke komore Srbije, na sednici održanoj 25.03.2015. godine, doneo je: O D L U K U i Izabrao je članove Stručnog odbora, a to su: Nenad Novaković, dipl. inž. – koordinator;Prof. dr Zoran Ristić – član; Obrazloženje: odredbom člana 32. stav 1. tačka 2. Statuta utvrđeno je da Upravni odbor bira članove i koordinatora Stručnog odbora na predlog predsednika Komore, odlučeno je kao u dispozitivu odluke. PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA dr Milutin Đorđević.
 • Predsednik Komisije za gajenje divljači, zaštitu i naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Vojvodine, izabran na sednici Upravnog odbora od 28. maja 2015. godine,
 • Član Komisije za izradu predloga Izmena i dopuna Zakona o divljači i lovsrva Republike Srbije izabran od Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine na sednici održanoj 25. juna 2015. godine.

Odabrane reference

 • Zoran A. Ristić, Vladimir Marković, Vladimir Barović; and Djordjije A. Vasiljević1(2012): Loss Calculation Model of Brown Hare (Lepus europaeus Pall) and its Application in  the Hunting Grounds of Vojvodina Region (North Serbia)   PJZ-644-11  Pakistan J. Zool., vol. 44 (1), pp. 1-5,
 • Zoran A. Ristić,  Vladimir Marković, * MilutinKovačević,  ImreNađ,  MilosavaMatejević and Tamara Jovanović (2013): The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results, Pakistan J. Zool., vol. 45(6), pp. 1549-1553,
 • Markovic Vladimir  Klauco Michal  Stankov Uglješa, Jovanovic Tamara S  Ristić Zoran A  (2014): Evaluation of Human Impact on the Land Cover Through Landscape Metrics: Nature Park “Sargan – Mokra Gora” (Serbia) (Article),Vol. 16., RocznikaOchronaSrodowiska (2014), vol. 16 br. , str. 52-73
 • Vladimir Markovic, Đorđije Vasljiljevic, Tamara Jovanovic, Tin Lukic, Miroslav Vujicic, Milutin Kovačevic, Zoran Ristić, Slobodan Markovic, Branko Ristanovic, Dušan Sakulski (2017): “THE EFFECT OF NATURAL AND HUMAN-INDUCED HABITAT CONDITIONS ON NUMBER OF ROE DEER: CASE STUDY OF VOJVODINA, SERBIA”, Acta geographica Slovenica, Vol 57, broj 2, pp 57-69
 • Stefanović Milomir, Karaiskou Nikoleta, Veličković Nevena, Kovačević Milutin M,  Ristić Zoran, A Djan Mihajla R  (2019): Spatial Genetic Analysis of Roe Deer from the Northern Serbian Province of Vojvodina (Article), GENETIKA-BELGRADE, (2019), vol. 51 br. 3, str. 1127-1138
 • Kovačević M, Marković, Vladimir N, Ponjiger Igor i  Ristić Zoran, A Matejević Milosava, Stojsavljević Rastislav, M Stamenkovic Igor (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA, (2019), vol. 21 br. 1, str. 85-97
 • Urošević Milivoje, Končakov Delcha, Ristić Zoran, Fury Mija, Matarugić Dragutin, Yusuf Z. Ograka i Matejević Milosava (2014): “Basic exterior characteristics of body and head in Bulgarian scent hound” – “Osnovne spoljašnje karakteristike tela i glave kod bugarskog goniča”, pp 339 – 347,
 • Milan Urošević, MilivojeUrošević, Darko Drobnjak, Zoran Ristić, Dragutin Matarugić (2012): Povezanost parametara od estetske vrednosti za ocenjivanje parogova srndaća (Capreoluscapreolus L.), Agroznanje, vol. 13, br.2. 2012, str. 233-248, UDK: 639.111.12.04/.05 DOI: 10.7251 /AGRSR1202233U, University of Banjaluka, Faculty of Agricultura,
 • Milivoje Urošević 1, Dragutin Matarugić 2, Darko Drobnjak 1, Zoran Ristić, B.M.Urošević1 (2012): Lovni fond i njegovo korišćenje u Republici Srpskoj, Agroznanje, vol. 13, br. 3. 2012, str. 491-499, , University of Banjaluka, Faculty of Agricultura,
 • Potkonjak Aleksandar1, Vračar Vuk1*, Stančić Ivan1, Spasojević Kostić Ljubica1, Bacić Dragan2, Cincović Marko1, Toholj Bojan1, Stevančević Ognjen1, Ristić Zoran  (2014): OCCURRENCE OF BARTONELLA HENSELAE, FeLV AND FIV INFECTION IN 60 STRAY CATS FROM SERBIA, Acta Veterinaria-Beograd 2014, 64 (3),
 • Dragan Tešanović1, Bojana Kalenjuk1*, Dušanka Tešanović2, Đorđe Psodorov3, Zoran Ristić and Vladimir Marković1 (2011):  Changes of biochemical and sensory characteristics in the musculus longissimus dorsi of the fallow deer in the early phase post-mortem and during maturation, African Journal of Biotechnology Vol.10 (55), pp. 11668-11675

Stručni radovi:

Objavio 487 stručnih članaka u lovačkim časopisima – magazinima: “Trag” Novi Sad – 43; “Lovačke novine” Novi Sad – 146; “Dobra kob” – Hrvatska – 52; “Dobar pogled” Novi Sad – 1, “Trofej” Novi Sad – 2; “LORIST”-u Petrovaradin – 112; “Lovac” novine koje izdaje Lovački savez Srbije – 12; “Lovac” časopis koji izdaje Lovački savez Republike Srpske – BiH – 50, “Vojvođanski lovački glasnik” koga izdaje Lovački savez Vojvodine – 41; Kurir Predator Beograd – 2; Agro+ – 1; Lovački glasnik list Lovačkog saveza Centralne Srbije 1; Svet turizma Beograd – 1; Lovačke novine Lovačkog saveza Republike Srpske – 11; Lovačke novosti 12, zaključno sa datumom 24. 10. 2017.


Mentor:

1 doktorske disertacije, 3 magistarska rada, 15 master radova i 105 diplomskih – završnih radova,


Udžbenik

 1. Šelmić V., Ristić Z. (1998): “Lovački priručnik” – deseto prerađeno i dopunjeno izdanje, Lovački savez Srbije, Beograd, CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 86-82675-11-0, id = 67661836,
 2. Ristić, Z. (2001) – prvo izdanje: “Lovstvo”, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, Beograd, (Ministarsvo prosvete REPUBLIKE Srbije, Rešenje br. 650-02-48/99/03 od 23. februara 2000. godine, ISBN 86/17/13345/7, br. str. 235, sa 14 poglavlja; autor,
 3. Ristić, Z. (2006): drugo izdanje: “Lovstvo”, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, Beograd, (Ministarsvo prosvete REPUBLIKE Srbije, Rešenje br. 650-02-48/99/03 od 23. februara 2000. godine, ISBN 86/17/13345/7), br. str. 235, sa 14 poglavlja; autor,
 4. Ristić Zoran (2011): Udžbenik za fakultet “Lovna kinologija”, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, ISBN 987-86-7031-231-9, CIP 636.75.05/.88 (075.8), COBISS.SR-ID 265541383, str. 232, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog veća PMF Novi Sad sa sednice održane 8.07.2011. rukopis je prihvaćen za štampu kao univerzitetski udžbenik,
 5. Ristić Zoran (2011): Udžbenik za fakultet “Gajenje i zaštita divljači”, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, ISBN 987-86-7031-254-8, CIP 639 . 1 04 (075.8), str. 349, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog veća PMF Novi Sad sa XXVI sednice održane 15.12.2011., rukopis je prihvaćen za štampu kao univerzitetski udžbenik,
 6. Ristić Z. (2013): Udžbenik za fakultet “Poznavanje divljači sa osnovama kinologije” 2013. godine, Izdavač Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno – matematički fakultet, Departmn za geografiju, turizam i hotelijerstvo Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića br. 3 (Odlukom Nastavno-naučnog veća PMF sa XXIV sednice održane 21. septembra 2012. godine rukopis je prihvaćen za štampu kao univerzitetski udžbenik, ISBN 978-86-7031-286-9; CIP – 636 . 75 ( 075 .8 ); COBISS.SR-ID 277236999, str. 338,
 7. Senat Univerziteta u Sarajevu (Br. rešenja: 01-38-260/13) na 6. sednici održanoj od 30.01.2013. godine doneo Odluku i dao saglasnost na izdavanje univerzitetskog izdanja – Udžbenik “Srneća divljač” autora prof. dr Zoran Ristić i prof. dr Ramiz Ćutuk (Veterinarski fakultet Sarajevo),
 8. Ristić Z. (2014): Udžbenik za fakultet “Lovački trofeji” 2014. godine, Izdavač Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno – matematički fakultet, Departmn za geografiju, turizam i hotelijerstvo Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića br. 3; Odlukom Nastavno-naučnog veća PMF sa XX sednice održane 25. aprila 2014. rukopis je prihvaćen za štampu kao univerzitetski udžbenik ISBN 978-86-7031-316-3; CIP 799.2.092.29(075.8); COBISS.SR-ID 289903111,
 9. Ristić Z. Matejević M. (2016): Udžbenik za fakultet “KINOLOGIJA”, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet – Departman za veterinarsku medicine, CIP 636.7(075.8); ISBN 978-86-7520-379-7; COBISS.SR-ID 308776199.

Monografija nacionalnog značaja

 • Lovni turizam u Vojvodini od 1950. do 2008. godine, štampana prema Odluci Nastavno-naučnog veća PMF sa 25 sednice održane 23.02.2017. godine rukopis je prihvaćan za štampu kao naučna monografija; ISBN 978-86-7031-429-0; CIP 338.48:639(497.113)”1950/2008”; COBISS.SR-ID 314152967; Tiraž 300, Departman za geogarfiju, turizam i hotelijerstvo Novi Sad,

Nagrade i priznanja:

Za svoj rad u lovstvu i lovnom turizmu 1986. godine dobio je srebrni orden Lovačkog saveza Jugoslavije, zlatni orden Lovačkog saveza Srbije 1995. godine; plaketu Lovačkog saveza Srbije u povodu 100 godina postojanja i rada Saveza 1996., srebrnu značku Lovačkog saveza Vojvodine u povodu 75 godina postojanja i rada (1997), plaketu Šumarske škole iz Kraljeva u povodu 50 godina škole 1996. godine; zlatnu značku Lovačkog saveza Srbije u povodu 110 godina postojanja i rada ovog Saveza (2007), i 40-tak diploma i priznanja lovačkih Udruženja i društava iz Srbije, Vojvodine i Republike Srpske. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno matematički fakultet dodelio je PLAKETU dr Zoranu Rističu, vanrednom profesoru, za najbolje ocenjenog profesora od strane studenata u peiodu 2008 – 2013., na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u povodu 45. godina (1969-2014), 23. maj 2014., a dodeljena na svečanoj akademiji koja je održana 10. oktobra 2014. godine u Srpskom narodnom pozorištu. Lovačko udruženje “Fazan” Doboj povodom 70 godina od osnivanja Lovačkog udruženja “Fazan” Doboj dodeljuje PRIZNANJE sa lovačkim ordenom Zoranu Ristiću za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju i unapređenju lovstva Doboj, 23. oktobra 2015. godine.