Praksa za studente turizma

 

PRAKSA NA TREĆOJ GODINI

Na OAS Turizam predviđena je stručna praksa na III godini u trajanju od 20 radnih dana, koja će se realizovati u turističkim turističkim agencijama/organizatorima putovanja sa kojima Fakultet svake školske godien zaključuje ugovore o saradnji. Stručnu praksu studenti obavljaju u Republici Srbiji ili na poseban zahtev studenta u inostranstvu (u slučaju npr.odlaska na razmenu studenta i slično). Praksa u turističkim agencijama podrazumeva da studenti posmatraju, a potom i aktivno budu uključeni u sve poslovne operacije od formiranja uslužnog programa turističke agencije (naročito kreiranje turističkih aranžmana i određivanje prodajne cene), zatim promocija,  prodaja, buking, priprema za izvođenje i samo izvođenje turističkih aranžmana. Praksa podrazumeva i sticanje i razvijanje veština komunikacije sa klijentima i poslovnim partnerima, kao i bavljenje pitanjima odgovornosti organizatora putovanja, zaštite potrošača i rešavanje eventualnih žalbi od strane klijenata na rad turističke agencije.

Studenti od Fakulteta dobijaju:

  • uput za stručnu praksu u turističkoj agenciji,  koji moraju imati kod sebe za vreme obavljanja prakse,
  • potvrdu o obavljenoj praksi koju im overava odgovorno lice iz turističke agencija,
  • uputstvo o ponašanju za vreme obavljanja prakse – prava i obaveze studenata,
  • program stručne prakse, prema kojem studenti pišu Dnevnik prakse, koji predstavlja deo dokumentacije za ispit.

Ocenjivanje praktične nastave će se obavljati po pravilima koja važe za sve nastavne predmete i prema programu stručne prakse, pri čemu se vrednuje ocena rada u turističkoj agenciji, ocena obrađenih tema u dnevniku prakse i usmeni deo ispita. Ocenjivanje obavljaju lica odgovorna za rad studenata u turističkim agencijama gde studenti obavljaju praksu i dr Vanja Pavluković, nastavnik zadužen za predmet Stručna praksa 3t.

U slučaju bolesti ili prekida rada iz drugih razloga studenti moraju blagovremeno obavestiti dr Vanju Pavluković, nastavnika zaduženog za predmet Stručna praksa 3t, Mariju Cimbaljević, Mirjanu Penić i odgovorno lice u turističkoj agenciji gde student obavlja praksu.

PRAКSA NA ČETVRTOJ GODINI

Na OAS Turizam predviđena je stručna praksa na IV godini u trajanju od 20 radnih dana, koja će se realizovati u turističkim organizacijama/institucijama kulture/preduzećima za organizovanje manifestacija sa kojima Fakultet svake školske godine zaključuje ugovore o saradnji ili po izboru studenta. Stručnu praksu studenti obavljaju u Republici Srbiji ili na poseban zahtev studenta u inostranstvu (u slučaju npr.odlaska na razmenu studenta i slično). Praksa u turističkim organizacijama podrazumeva da studenti posmatraju, a potom i aktivno budu uključeni u sve poslovne operacije od formiranja uslužnog programa turističke organizacije, zatim promocija turističkih destinacija, priprema info materjala za turiste kao i sprovođenja manifestacija, izleta, sajmova itd. Praksa podrazumeva i sticanje i razvijanje veština komunikacije sa klijentima i poslovnim partnerima, kao i bavljenje pitanjima odgovornosti menadžmenta turističkih organizacija, institucija kulture i preduzeća za organizovanje manifestacija vezano za promociju turističke
destinacije, kulturnih vrednosti, umrežavanja (vertikalna i horizontalna) sa ostalim stejkholderima na turističkom tržištu u cilju izgradnje brenda destinacije i što boljeg pozicioniranja.

Studenti od Fakulteta dobijaju:

  • uput za stručnu praksu, koji moraju imati kod sebe za vreme obavljanja prakse,
  • potvrdu o obavljenoj praksi koju im overava odgovorno lice iz turističke organizacije i koju donose na ispit zajedno sa dnevnikom stručne prakse i indeksom,
  • uputstvo o ponašanju za vreme obavljanja prakse – prava i obaveze studenata.

Ocenjivanje praktične nastave će se obavljati po pravilima koja važe za sve nastavne predmete i prema programu stručne prakse, pri čemu se vrednuje ocena rada u turističkoj organizaciji od strane poslodavca, ocena obrađenih tema u dnevniku prakse i usmeni deo ispita.

Ocenjivanje obavljaju lica odgovorna za rad studenata u turističkim organizacijama gde studenti obavljaju praksu i dr Lukrecija Đeri, profesor zadužen za predmet Stručna praksa 4t.

U slučaju bolesti ili prekida rada iz drugih razloga studenti moraju blagovremeno obavestiti dr Lukreciju Đeri, profesora zaduženog za predmet Stručna praksa 4t, Mariju Cimbaljević, Mirjanu Penić i odgovorno lice u turističkoj agenciji gde student obavlja praksu.