SARADNJA SA PRIVREDOM

 

Cilj saradnje sa privredom je podsticanje transfera znanja i stvaranje dugoročnih partnerstava. Aktivnosti i usluge namenjene privredi obuhvataju:

 

TURIZAM

 • Razvoj kompetencija ljudskih resursa u privredi Srbije;
 • Konsultantske usluge iz oblasti turizma;
 • Izrada strategija razvoja turizma određenih turističkih destinacija, opština ili regija;
 • Izrada studija izvodljivosti razvoja turizma pojedinih turističkih destinacija;
 • Učestvovanje na kreativnim radionicama i okruglim stolovima;
 • Članstvo u komisijama za ocenu kvaliteta usluga u turističkom sektoru.
 • Organizovanje naučnih i stručnih skupova.

 

Kontakt:

Dr Kristina Košić | 021/485-2835 kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

KULTURNI TURIZAM

 • Brendiranje i marketing lokaliteta kulturnog nasleđa;
 • Analiza tržišta, evaluacija i očuvanje kulturnog nasleđa;
 • Merenje uticaja evropskih kulturnih prestonica;
 • Konsultantske usluge u vezi sa upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u kulturnom turizmu.

Kontakt:

Dr Tatjana Pivac | 021/485-2835 tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

LOVNI TURIZAM

 • Izrada studija izvodljivosti, planova i programa reintrodukcije i naseljavanja divljači u lovišta;
 • Uvođenje GIS-a u sve faze lovnog gazdovanja i digitalizacija lovišta;
 • Izrada projekata za izgradnju uzgojnih i proizvodnih objekata;
 • Izrada studija o razvoju lovstva i lovnog turizma u zemlji i inostranstvu;
 • Priprema sajmova, izložbi trofeja i drugih lovačkih manifestacija;
 • Edukacija za pojedine oblasti iz lovstva o uzgoju i zaštiti divljači u lovištima kao i konsalting u oblasti lovstva i lovnog turizma;
 • Edukacija vodiča u lovnom i outdoor turizmu;

 

Kontakt:

Dr Zoran A. Ristić | 021/485-2786 zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

HOTELIJERSTVO

 • Obuka za primenu softverskog paketa Micros Fidelio Suite8 (Oracle Hospitality Suite8) koji predstavlja fleksibilan softverski paket, dizajniran da maksimalno poveća efikasnost hotelskog poslovanja;
 • Obuka iz barskog poslovanja;
 • Radionice iz oblasti poznavanja i senzorike vina i drugih pića;
 • Izrada studija izvodljivosti izgradnje hotela i restorana;
 • Kosultatntske usluge iz oblasti hotelijerstva i restoraterstva;
 • Saradnja sa stručnim udruženjima u cilju pružanja konkurentske prednosti polaznicima na obukama;
 • Učešće u komisijama za ocenu kvaliteta usluga u ugostiteljsko-turističkom sektoru;
 • Podrška za team building i korporativne događaje.

 

Kontakt:

Dr Ivana Blešić | 021/485-2835 ivana.blesic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

GASTRONOMIJA

 • Trening zaposlenih za rad u ugostiteljskim kuhinjama i u radu sa hranom;
 • Obuka o poslovanju po principima HACCP sistema u ugostiteljstvu;
 • Obuka o senzornom kvalitetu jela, uparivanju hrane i vina i metodama toplotne obrade hrane;
 • Kosultatntske usluge iz oblasti kvaliteta hrane, pripreme i proizvodnje hrane u ugostiteljstvu;
 • Konsultaske usluge u oblasti planiranja gastronomske ponude, organizacije rada u ugostiteljskim kuhinjama i menadžemeta;
 • Selekcija studenata i ostalih kadrova za određene radne pozicije u ugostiteljstvu;
 • Podrška i konsalting u organizaciji i realizaciji gastronomskih takmičenja i događaja;
 • Izrade studija izvodljivosti za ugostiteljske objekte za pružanje usluga hrane i pića.

Kontakt:

Dr Dragan Tešanović | 021/485-2786 dragan.tesanovic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs