LEARNING THROUGH INTERDISCIPLINARY FIELD EDUCATION

 

Naziv projekta: Learning through Interdisciplinary Field Education
Akronim: LIFEdu
Broj projekta: 2019-1-CZ01-KA203-061379
Ukupan budžet projekta: 116 019,00 EUR
Početak projekta: 1. septembar 2019.
Završetak projekta: 31. avgust 2022.
Vodeća institucija: Palacki Univerzitet Olomouc
Partnerske institucije: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Mariboru
Članovi projekta sa Univerziteta u Novom Sadu: dr Smiljana Đukičin Vučković (rukovodilac), dr Jelena Milanković Jovanov (administrator), dr Anđelija Ivkov-Džigurski (član), dr Ljubica Ivanović Bibić (član)

Terensko obrazovanje je efikasna i inovativna nastavna praksa na svim nivoima obrazovanja. Može se primeniti kako u nastavi gotovo svih samostalnih predmeta (ili šireg polja), tako i u integrisanom konceptu nastave. Pogodan način primene terenskog obrazovanja u školskim kurikulumima, tj. njegova dalja primena u praktičnoj nastavi doprinosi efikasnom sticanju niza ključnih i profesionalnih kompetencija. To može rezultirati efektima da se student bolje plasira na tržište rada, stekne sposobnost za kompleksno razmišljanje (u interdisciplinarnom kontekstu), rešavanje problema, rad u timu sa ličnom odgovornošću, rad sa savremenim tehnologijama, itd. Iz tih razloga, tema interdisciplinarnog terenskog obrazovanja glavna je ideja celog strateškog partnerstva, u kome učestvuju Univerzitet Palacki iz Olomouca (kao koordinator), Univerzitet u Mariboru i Univerzitet u Novom Sadu (kao partnerske institucije).

Glavni cilj projekta je da terensko obrazovanje bude vidljivo i da se istaknu njegove prednosti prilikom izvođenja praktične nastave na svim nivoima obrazovanja. Cilj projekta je da ovakve inovativne prakse učine da terensko obrazovanje postane sastavni deo školskih programa i da kao takvo dobije pripadajuće mesto u redovnoj školskoj nastavi. Sve projektne aktivnosti i osnovni rezultati planirani su u pogledu najefikasnijeg postizanja glavnog cilja koristeći potencijale istraživačkog tima i uključenih institucija. Među najvažnije aktivnosti projekta spadaju intenzivni studijski programi usmereni kako na teorijske i praktične aspekte interdisciplinarnog terenskog obrazovanja, tako i na kratkoročne obuke pedagoškog osoblja usredsređene na terensko obrazovanje, razradu interdisciplinarnih metodologija, odnosno nastavnih materijala korisnih tokom terenskog obrazovanja i međunarodne konferencije usmerene na širenje rezultata projekta. Jedan od ključnih rezultata projekta je predlog primene terenskog obrazovanja u kurikulumima svakog nivoa obrazovanja (u slučaju visokog obrazovanja u odabrane studijske programe koji obrazuju buduće nastavnike osnovnih i srednjih škola), odnosno u nastavne programe zasnovane na interdisciplinarnim međunarodnim istraživanjima i iskustvima pojedinih članova projektnog tima.

Primarna ciljna grupa podržana projektnim aktivnostima su studenti i pedagozi sa univerziteta uključenih u strateško partnerstvo. U okviru aktivnosti širenja, ciljna grupa će se značajno proširiti na studente i nastavnike sa drugih univerziteta, nastavnike osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i nastavnike neformalnog obrazovanja. Inovacija, odnosno velika razlika u poređenju s tradicionalnim pristupom implementacije predloga kurikuluma sadržana je u samom projektnom rešenju, gde će prvi i drugi korak biti analiza nacionalnih i školskih kurikuluma, odnosno razrada međunarodne komparativne analize. Ovakva analiza će biti osnova za kreiranje praktičnih predloga za novu ili inovativnu integraciju terenskog obrazovanja u školske kurikulume svih nivoa obrazovanja sa primerima specifičnih obrazovnih terenskih aktivnosti.

Druga razlika od tradicionalnog pristupa je aktivno uključivanje nastavnika i studenata nastavničkih oblasti u odabrane projektne aktivnosti, što će ojačati vezu između učenika i njihovog nastavnika. Polaznici kursa će takođe sami isprobati terenske aktivnosti i u autentičnom okruženju upoznati se sa potencijalom i načinima uklanjanja barijera tako zamišljenog kursa, bez obzira na kvalifikaciju ili nivo obrazovanja. Ovo će dovesti do praktičnog razumevanja horizontalnih i vertikalnih odnosa u nastavnom procesu. Zbog planiranog načina širenja praktičnih rezultata projekta, očekuje se da će uticati na širok spektar nastavnog osoblja i studenata.