Praksa za studente lovnog turizma

 

Prema nastavnim planovima i programima DGTH cilj je da se studentima pruži mogućnost za savladavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština. Kako bi se studenti što bolje pripremili za profesionalni rad u oblasti lovnog turizma potrebno je da steknu i brojna praktična znanja. Rad u lovnom turizmu pretpostavlja dinamično okruženje sa brojnim srodnim disciplinama i potrebom za širokom lepezom znanja. Kako bi studente što bolje pripremili za sve zahteve koji će im biti postavljeni na radnom mestu tokom studija imaju niz praktičnih obaveza koje za cilj imaju sticanje praktičnih znanja.

Ovde se prevashodno misli na učestvovanje u aktivnostima gde se na “terenu” osmatra i učestvuje u radu zajedno sa profesionalcima iz oblasti lovstva. Negde se od studenata očekuje aktivno učestvovanje, dok se negde posmatranjem i praćenjem samog procesa rada stiču vredna iskustva koja će studenti moći da primene kada jednog dana budu obavljali poslove u lovstvu i lovnom turizmu. Tokom druge i treće godine stručna praksa se najčešće izvodi u vidu terena u okviru kojeg se vrši obilazak istaknutih lovišta i lovnih preduzeća, kao i Nacionalnih parkova, zaštićenih područja kao i drugih institucija. Stručna praksa na drugoj godini studija je predviđena na području Vojvodine. Na trećoj godini studija stručna praksa obuhvata prostor Centralne Srbije. Na četvrtoj godini studija studenti u svojoj organizaciji rade stručnu praksu i od njih se očekuje da uzmu učešće u radu ili prisustvuju nekih od dole navedenih aktivnosti na terenu.

Za vođenje i ocenjivanje predmeta Stručna praksa zaduženi su sledeći profesori:

Aktivnosti na terenu:

Poseta kinološkim priredbama – ovde se studenti upoznaju sa dve vrste priredbi, izložba lepote pasa svih rasa i posebne utakmice u radu lovačkih rasa. Pored posete izložbe poseban akcenat je na radu kinoloških sudija.

Poseta muzejima lovstva (izložbe i postavke lovačkih trofeja)

Muzej lovstva Vojvodine LSV

Rad na sajmovima lovstva (štand lovačke literature, tematske izložbe, predavanja)

Novosadski sajam, Beogradski sajam itd.

Brojanje divljači (aktivno učestvovanje u akcijama brojanja divljači)

Lovišta lovačkih udruženja (primera radi: Lovište Podunavlje Futog – brojanje divljači i obilazak prihvatilišta za fazane, Lovište Tamiš-Brzava Neuzina, itd.), Lovišta NP (Lovište Vorovo NP Fruška gora), Lovišta javnih preduzeća (JP Vojvodinašume, JP Srbijašume)

Rad u agencijama za lovni turizam na poslovima administrativne pripreme za dolazak lovaca turista

Agencija za lovni turizam Wild Banat 

Poseta Zoo vrtovima

Studenti se upoznaju sa životinjama našeg ali i drugih kontinenta. Pored posete Beogradu i Paliću praktikuju se specijali gde studenti obilaze manje zoo vrtove i daju kritički osvrt na stanje  u njima.

Učestvovanje i praćenje procesa obrade trofeja i dermoprepariranje trofeja

Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode (odsek za prepariranje i pripremu), Studio Beli lovac specijalizovan za prepariranje afričke divljači