Savremeni problemi i održivost gradskih naselja na prostoru Vojvodine

 

Naziv projekta: Savremeni problemi i održivost gradskih naselja na prostoru Vojvodine

Broj projekta: 142-451-2615/2021-01/2

Ukupan budžet projekta: 901.730,00 RSD

Projekat finansiran od strane: Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Članovi projekta: dr Ivana Blešić (rukovodilac), dr Milka Bubalo Živković, dr Tamara Lukić, dr Tatjana Pivac, dr Bojan Đerčan, dr Sanja Kovačić, dr Marija Cimbaljević, dr Dajana Bjelajac

 

Gradovi su oduvek bili i ostali središte kulture, ekonomije, politike i društva. Raznolikost, užurbanost, kreativnost, estetika, kulturne, ekonomske i socijalne mogućnosti, čine gradove uzbudljivim i dinamičnim, ali sa druge strane, gradovi su središta najvećih problema čovečanstva. Oni su centri velike nezaposlenosti, siromaštva, kriminala, mnoštva ljudi na malom prostoru, velike zagađenosti životne sredine i sl. Danas su gradovi srednje veličine u fokusu, naročito u Evropi. Ovi gradovi se bore za svoje mesto i svoj put ka globalnom, modernom tržištu sa velikim kosmopolitskim gradovima. Ova borba nije ni malo laka i zato se oni dovijaju na razne načine, koristeći kreativnost i inovativnost, kao adute u svom urbanom razvoju. Tako su upravo gradovi srednjih veličina, u zapadnoj Evropi, Americi, a sada i šire, kolevka napretka i planskog prelaska sa proizvodne ekonomije na ekonomiju usluga.

 

Ciljevi projekta su:

 • Utvrđivanje problema gradova u Vojvodini i pravaca njihovog rešavanja na osnovu razgovora sa stanovništvom i terenskog istraživanja
 • Mogući putevi formiranja održivih gradova kroz ekološki, društveni, ekonomski i kulturni aspekt.
 • Ostvarivanje prekogranične saradnje kroz razmenu mišljenja, iskustava i dobijenih naučnih rezultata u rešavanju istih i sličnih problema.
 • Ukazivanje na značaj upravljanja novim tehnologijama i podacima u cilju eksploatacije doslednih i pouzdanih podataka u realnom vremenu.
 • Utvrđivanje kvaliteta života u gradovima.
 • Utvrđivanje konceptualnog okvira kreativnog grada (koliko su drugačiji, inovativni i atraktivni svojim građanima a samim tim i turistima).
 • Definisanje mogućeg modela razvoja urbanog turizma koji ima potencijal da na efikasan i efektivan način doprinese povećanju atraktivnosti gradske destinacije.

 

Spisak objavljenih radova u sklopu projekta:

 • Šagovnović, I., Pivac, T. and Kovačić, S., 2022. Examining antecedents of residents’ support for the European Capital of Culture project–event’s sustainability perception, emotional solidarity, community attachment and brand trust. International Journal of Event and Festival Management. https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2021-0009
 • Blešić, I., Pivac, T., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B. and Bjelajac, D., 2022. Place Attachment, Cultural Involvement, and Residents’ Attitudes towards Tourism Development: The Case of Novi Sad, the European Capital of Culture 2022. Sustainability, 14(15), p.9103. https://doi.org/10.3390/su14159103
 • Gatarić, D., Đerčan, B., Živković, M.B., Ostojić, M., Manojlović, S., Sibinović, M., Lukić, T., Jeftić, M., Lutovac, M. and Lutovac, M., 2022. Can Depopulation Stop Deforestation? The Impact of Demographic Movement on Forest Cover Changes in the Settlements of the South Banat District (Serbia). Frontiers in Environmental Science, p.418. doi: 10.3389/fenvs.2022.897201
 • Gatarić D, Đerčan B. Development, state and perspectives of urban geography with special review of Serbia. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. 2022(181):95-109. https://doi.org/10.2298/ZMSDN2281095G
 • Anđelković, Ž., Kovačić, S., Bratić, M., Vujičić, M.D., Stankov, U., Pavluković, V., Dragin, A., Pivac, T., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, L. and Zadel, Z., 2022. Museum Tour Guide Performance: A Visitor Perspective. Sustainability14(16), p.10269. https://doi.org/10.3390/su141610269

 

Zapratite društvene mreže: Fejsbuk i Instagram