METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE

 


Članovi istraživačke grupe:

dr Anđelija Ivkov Džigurski, redovni profesor
dr Ljubica Ivanović Bibić, redovni profesor
dr Smiljana Đukičin Vučković, vanredni profesor
dr Jelena Milanković Jovanov, asistent sa doktoratom


Kontakt:

dr Anđelija Ivkov Džigurski, redovni profesor
ivkova@gmail.com, andjelija.ivkov-dzigurski@dgt.uns.ac.rs
tel: +381 21 485 2834
fax: +381 21 459 696


Istorijat istraživanja:

Od osnivanja Katedre za geografiju na Filozofskom fakultetu pa do formiranja Insituta za geografiju, danas Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, velika pažnja bila je posvećena i proučavanjima u oblasti Metodike nastave geografije. Veliki doprinos dali su dr Jovan Romelić, dr Kornel Đere i dr Pavle Bugarčić. Grupa se bavi proučavanjem različitih segmenata metodike nastave geografije: metodama i tehnikama rada, nastavnim principima, savremenom nastavom, inovacijama u nastavi, aktivizacijom u nastavi, ali i istorijskim razvojem nastave geografije, nastavnim sredstvima i objektima, nastavom u prirodi, reformama obrazovanja, školskim kurikulumima, inkluzivnim obrazovanjem, nadarenim učenicima, stručnom usavršavanju nastavnika i dr. Članovi grupe su u okviru Društva predmetnih didaktičara članovi predmetne sekcije geografije, čiji je rukovodilac dr Anđelija Ivkov Džigurski, a kordinator dr Smiljana Đukičin Vučković.

Članovi grupe su bili uključeni u više domaćih i međunarodnih konferencija na temu metodike nastave:

 • Dve konferencije koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i sporta u cilju Reforme obrazovanja u Republici Srbiji (“Od vizije do konkretnih koraka” i “Prvi koraci i predstojeći izazovi” od 05-07.09.2002)). (dr Anđelija Ivkov Džigurski)
 • Međunarodna konferencija – OSI Education Conference 2005: “Education and Open Society: A Critical Look at New Perspectives and Demands”, u Budimpešti (dr Anđelija Ivkov Džigurski)
 • NAUČNI skup Metodički aspekti unapređenja nastave – prednosti i izazovi, 2014. Beograd (svi članovi grupe)
 • Međunarodna metodička naučna konferencija Efekti nastave metodike na kvalitetnije obrazovanje učitelja i vaspitača, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, 2015, Subotica
 • Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2015, Filozofski fakultet, Novi Sad (svi članovi grupe)
 • Didaktička konferencija Predmetne didaktike. Unapređenje nastavnog procesa – Prednosti i izazovi, 2018, Beograd (svi članovi grupe)
 • 8th International Methodological Conference, University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica, Subotica, 17-19 October 2019 (svi članovi grupe)

Takođe, članovi su i aktivni recenzenti kako stručnih i naučnih radova, tako i udžbenika, priručnika i drugog nastavnog materijala za nastavu geografije, a prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski i prof. dr Ljubica Ivanović Bibić su recenzenti pri Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju i članovi stručne Komisije za ekspertizu rukopisa udžbenika, udžbeničkih kompleta za predmet Geografija pri Nacionalnom prosvetnom savetu. Prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski je recenzent u okviru Projekta državne mature (pun naziv „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“). Prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski je član uredništva časopisa „Journal of Subject Didactics“(Srbija), “Serbian Journal of Geosciences” (Srbija) i “Revija za geografijo” (Slovenia). Članovi grupe su i članovi komisije za dobijanje licence za nastavnike geografije, pri Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, AP Vojvodine.


Saradnja:

Saradnja se  ostvaruje sa kolegama sa:

 • Drugih Fakulteta i Univerziteta u Srbiji,
 • Drugih Fakulteta i Univerziteta u Evropi,
 • Društvom predmetnih didaktičara,
 • Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (dr Anđelija Ivkov Džigurski, angažovana kao recenzent),
 • Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski i prof. dr Ljubica Ivanović Bibić angažovane u komisiji za nastavni predmet Geografija u osnovnim i srednjim školama i kao stručni spoljni saradnici za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika i praćenje i vrednovanje rezultata korišćenja udžbenika u obrazovno-vaspitnom radu; prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski angažovana kao stručni spoljni saradnik za odobravanje stalnog stručnog usavršavanja koje se ostvaruje kroz „Stručne skupove“)

Odabrane reference:

 • Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Jelena Milanković Jovanov, Ivan Stojšić, 2019. Teachers View of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, Vol 39, Supplementary 2. 1-10. ISSN 0256-0100; doi: https://doi.org/10.15700/saje.v39ns2a1722
 • Olja Marčić, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ivan Stojšić, Stanko Cvjetićanin, Ljubica
  Ivanović Bibić, 2019. Multimedia Teaching Effectiveness in Natural Science Teaching. Geographica Panonnica, Volume 23, Issue 4, 54-67 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online) DOI: 10.5937/gp24-23357
 • Aco Lukić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Jelena Milanković Jovanov, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2019. The role of homeroom and geography teachers in the obligatory administration in elementary schools. Zbornik radova Geografskog instituta “Jovan Cvijić”, SANU, 69/1, ISSN: 0350-7599, str. 67-74
 • Stojšić Ivan, Anđelija Ivkov Džigurski, Olja Maričić (2019). The Readiness of Geography Teachers to use Mobile devices in the Context of Immersive Technologies Integration into the Teaching Process. Geographica Pannonica ISSN: 0354-8724. Vol 23. Issue 2. Faculty of Science, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad. pp. 122-134.
 • Jovanović Tamara, Aleksandra Dragin, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Branko Ristanović, 2018. Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova geografskog fakulteta univerziteta u Beogradu, 66 (2), 5-22, ISSN: 1450-7552, doi:10.5937/zrgfub1802005J
 • Smiljana Đukičin Vučković, Jelena Turković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Jelena Milanković Jovanov, Lukrecija Đeri, 2018. Nastavna načela u klasičnoj i aktivnoj nastavi geografije u VI razredu. Évkönyv ISSN: 2217-8198, Vol 13, No 1, 116-130
 • Ivan Stojšić, Anđelija Ivkov Džigurski, Olja Maričić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, 2017. Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics, Vol.1, No. 2, 83-96, DOI: 10.5281/zenodo.438169 ISSN 2466-4596
 • Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2017. The Evaluation of the Role Of Teaching Aids in Stimulating Pupils’ Activation in Geography. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, 67(2), 179-194, DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI1702179V, UDC:910:372, ISSN: 350-7599
 • Tin Lukić, Sanja Božić, Dušan Sakulski, Snežana Babić-Kekez, Ljubica Ivanović Bibić, Snežana Besermenji, Marija Bura, Zorica Dubovina, David Davidović, Dragan Dolinaj, 2016. Achieving competencies with grammar school students through utilisation of selected didactical principles in traditional and active teaching – geography class case study: “Hydrography of Serbia”. Geographica Pannonica, Volume 20, Issue 4, 254-264 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
 • Dragana Milošević, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Anđelija Ivkov Džigurski, Branko Ristanović, 2016. The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordiance with standards.  Geographica Panonnica, Volume 20, Issue 2, 96-104 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
 • Vera Herceg Mandić, Anđelija Ivkov Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, 2016. Modeling the Geography Class through Problem-Based Teaching: a Case Study from Novi Sad, Serbia. Journal of Subject Didactics, Vol.1, No. 1, 13-23, DOI: 10.5281/zenodo.55471 ISSN 2466-4596
 • Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Tin Lukić, Đurđa Miljković, Jelena Milanković, Snežana Babić Kekez, Anđelija Ivkov Džigurski, Zorica Dubovina, 2015. Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Panonnica, Volume 19, Issue 4,. 153-161 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
 • Jelena Milanković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Smiljana Đukičin, Ljubica Ivanović Bibić, Tin, Lukić, Kristina Kalkan, 2015. Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Panonnica, Volume 19, Issue 3, 122-129 ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online)
 • Ivkov-Džigurski Anđelija, Đukičin Smljana, Romelić Jovan, Ivanović Bibić Ljubica, 2014. Igra kao inovacioni i motivacioni faktor u nastavi, studija slučajaruralni prostor Vojvodine. NAUČNI skup Metodički aspekti unapređenja nastave – prednosti i izazovi, Beograd. Str. 5-16.
 • Herceg Mandić, V., Ivkov-Džigurski, A., 2014. Problemska nastava geografije u osnovnoj školi, Tehnologija, informatika, obrazovanje 7, D. Branković, M. Danilović, S. Popov, eds., Filozofski fakultet Banja Luka, Institut za pedagoška istraživanja Beograd; Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike Novi Sad, Komesgrafika, 2014, 451-465.
 • Đukičin Smiljana, Ivanović Bibić Ljubica, Lukić Tin, Dubovina Zorica, 2014. Analysis of the Utilization of Supplementary Illustrations – An Example of the Selected Teaching Units from the Fifth Grade Geography Textbook. Internacional scientific journal: Geographica Panonnica, Volume 18, Issue 4, Department of Geography, Tourism & Hotel Management, Novi Sad. 89-95 pp.
 • Herceg Mandić Vera, Ivkov-Džigurski Anđelija, 2013. Effects of PBL Implementation on Teching of Geography in High School. The New Educational Review. Vol 33. No 3. Pp. 145- 156.
 • Leščešen Igor, Ljubica Ivanović Bibić, Aleksandra Dragin, Dario Balent, 2013. Problems of teaching organisation in combined (split) classes in rural areas of the Republic of Serbia. Internacional scientific journal: Geographica Panonnica, Volume 17, Issue 2, Department of Geography, Tourism & Hotel Management, Novi Sad. 54-59 pp.
 • Romelić Jovan, Anđelija Ivkov Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, 2012. Potreba za novom interpretacijom didaktičkih principa u nastavi geografije. Međunarodni naučni skup “Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave”. Geografski fakultet, Beograd. Str. 95-104.
 • Ljubica Ivanović Bibić, Stojsavljević Rastislav, Princip interesantnosti i atraktivnosti u udžbenicima geografije za osnovnu školu, Zbornik Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 41, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. str. 94-105.
 • Ivkov-Dzigurski Andjelija, Jelena Milankovic, Smiljana Djukicin, 2011. The importance of studying geographical basis of ethnology for education of future geography teachers. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium July 8-10, 2010. IGU Commission on Geographical Education, Fatih University. Istanbul, Turkey. Pp. 31-41.
 • Pantelić Milana, Ivkov-Džigurski Anđelija, Vladimir Stojanović 2011. Interesovanje studenata za sadržaje koji se odnose na zaštitu životne sredine. Nastava i vaspitanje. Pedagoško društvo Srbije. Broj 3. Beograd. str. 484-500.
 • Ivkov-Džigurski A., Đukičin S., Milanković J., 2010. Analiza upotrebe slike kao geografskog nastavnog sredstva. Pedagoška stvarnost. vol. 56, br. 5-6, str. 421-432.
 • Ivkov-Džigurski Anđelija, Biljana Ostojić-Đokić, Ljubica Ivanović, 2009. Interaktivna nastava geografije u školskom sistemu. Zbornik Radova sa “Drugog kongresa geografa Bosne i Hercegovine”, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Str: 178-189.
 • Ostojić-Đokić Biljana, Anđelija Ivkov-Džigurski, 2009. Primjena interaktivne nastave pri obradi različitih geografskih sadržaja u osnovnoj školi. U: Društvena uloga i stanje geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske Banja Luka, str. 69-81.
 • Ivkov-Džigurski Andelija, Ljubica Ivanović, Milana Pašić, 2009: Mogućnosti primene računara u modernoj nastavi geografije. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXIX, str.139-152. DOI: 10.2298/GSGD0901139I
 • Ivkov Anđelija, Jasmina Petković, Ljubica Ivanović, 2007. Sremski Karlovci i okolina u organizaciji slobodnih aktivnosti u nastavi geografije. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo br. 36, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 52 – 62.
 • Ivanović Ljubica, Anđelija Ivkov, Jelena Ubavić, 2007. Analiza korišćenja geografskih nastavnih sredstava u novosadskim osnovnim školama. Tematski zbornik radova sa naučnog skupa „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“. Geografski fakultet u Beogradu i Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci. Beograd-Banjaluka. Str. 723-729.
 • Ivanović Ljubica, Anđelija Ivkov, 2007. Značaj primene ilustrativno-demonstrativnih metoda na nastavne sadržaje geografije. Zbornik radova “I Kongresa srpskih geografa”, Knjiga 3. Srpsko geografsko društvo. Beograd. Str. 1251-1258.
 • Romelić Jovan, Anđelija Ivkov, 2004. Nivoi, tipovi i metode problemske nastave geografije u osnovoj i srednjoj školi. Zbornik Radova sa “Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine”, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Str. 54-68.
 • Ivkov Anđelija, 2004. Uloga terenskog rada i studentske prakse u nastavnom procesu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu. Tematski zbornik Radova sa Naučno-stručnog skupa “Savremena univerzitetska nastava”. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka. Str. 131-141.
 • Ivkov Anđelija, 2003. Aktivne metode u nastavi geografije, put ka kvalitetnijem obrazovanju, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo br. 32, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 91- 98.
 • Ivkov Anđelija, 2001. Mogućnost primene programirane nastave prilikom obrade demografskih sadržaja, Zbornik radova Instituta za geografiju br. 31, str. 63-71 PMF, Institut za geografiju, Novi Sad.

Udžbenici i priručnici:

 • Romelić Jovan, Ivanović Bibić Ljubica, 2015. Metodika nastave geografije, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. 324 str.
 • Romelić Jovan, Ivanović Ljubica, 2013. Školska praksa. Praktikum za studente geografije. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. 36 str.
 • Romelić Jovan, Ivanović Ljubica, 2011. Didaktički principi u nastavi geografije. Udžbenik. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. 168 str.
 • Ivkov Anđelija, 2002. Nastava geografije u osnovnim i srednjim školama. Priručnik za studente i nastavnike. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. 141 str.

Projekti:

 • Projekat ERASMUS+ Strategic partnership Learning through the Interdisciplinary Field Education (LIFEdu). Rukovodilac projekta dr Smiljana Đukičin Vučković. Broj projekta 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • dr Anđelija Ivkov Džigurski, bila spoljni saradnik na projektu Young people’s views on the world: a proposal for cross-national research. Managers: Tine Beneker and Rob van der Vaart, Utrecht University, Netherlands.
 • U katalozima programa (https://zuov.gov.rs/katalozi-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja/) strucnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju nalaze se akreditovani seminari namenjeni nastavnicima i profesorima geografije, čiji autori i realizatori su članovi ove istraživačke grupe. Do sada je akreditovano 11 seminara.