TOURCOMSERBIA

 

Naziv projekta: Tourism destination competitiveness – evaluation model for Serbia
Akronim: TOURCOMSERBIA
Broj projekta i program finansiranja: 7739076, program IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije
Ukupan budžet projekta: 194,805.09 EUR
Početak projekta: 01.01.2022.
Završetak projekta: 31.12.2024.
Nosilac projekta: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnik na projektu: Univerzitet Singidunum, Beograd
Članovi projektnog tima sa Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Vanja Pavluković (rukovodilac), prof. dr Tatjana Pivac, prof. dr Uglješa Stankov, dr Sanja Kovačić, prof. dr Svetlana Vukosav, prof. dr Milana Pantelić, Marija Cimbaljević
Članovi projektnog tima sa Univerziteta Singidunum: prof. dr Slobodan Čerović, prof. dr Nemanja Stanišić, prof. dr Tijana Radojević, prof. dr Danijel Pavlović, asistent Aleksa Panić, master
Kontakt informacije:
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3
Kontakt osoba: prof. dr Vanja Pavluković
Emailvanja.dragicevic@dgt.uns.ac.rs
Telefoni: +381214852842
Internet stranica projekta:
Opis projekta: Fond za nauku Republike Srbije je u okviru programa IDEJE odobrio projekt TOURCOMSERBIA. Predviđeno trajanje projekta je tri godine, a realizacija je otpočela u januaru 2022. godine. Projekat je dobio podršku i ključnih zainteresovanih strana u razvoju turizma Srbije među kojima se izdvajaju Turistička organizacija Srbije, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije – YUTA, kao i Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede – HORES. Projektni tim sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Singidunum čine profesori i istraživači koji se dugi niz godina bave izučavanjem turizma kao fenomena, a posebno konkurentnosti turističke destinacije i razvoja turizma u Republici Srbiji i svetu.

This project is supported by The Science Fund of the Republic of Serbia,
Project No.7739076, Tourism Destination Competitiveness – evaluation model for Serbia –

TOURCOMSERBIA
Glavni cilj ovog projekta jeste da se razvije model za kontinuirano merenje konkurentnosti turizma Srbije koji će omogućiti donosiocima odluka da preduzmu konkretne akcije na poboljšanju konkurentne pozicije Srbije na međunarodnom turističkom tržištu. Proces razvoja modela podrazumeva čitav niz aktivnosti koje će biti realizovane u Srbiji i državama, koje će biti definisane kao glavni konkurenti turizmu Srbije, a sve uz podršku i aktivno učešće ključnih stejkholdera u razvoju turizma. U cilju unapređenja konkurentske pozicije Srbije kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu I održivog razvoja turizma, finalna publikacija sa rezultatima projekta i konkretnim merama za definisanje budućih strategija na nacionalnom nivou, ali i za donošenje odluka na regionalnom i lokalnom nivou, biće distribuirana donosiocima odluka u turizmu Srbije, ali i drugim zainteresovanim subjektima.