Oblast naučnog istraživanja

Hidrologija
Klimatologija
Geomorfologija
Prirodni hazardi
Prirodni resursi u turizmu

Biografija

Datum i mesto rođenja: 03.03.1972. godine, Vukovar, Republika Hrvatska (SFRJ).

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Lesno-paleozemljišne sekvence
Stratigrafija kvartara
Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
Paleopedologija
Geomorfologija
Hidrologija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 15.11.1970. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Kartografija (analogna i digitalna)
Geologija
Hidrogeologija
Geomorfologija
Prirodne nepogode i geohazardi

Biografija

Datum i mesto rođenja: 22.04.1969. godine, Šabac.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Matematička geografija
Hidrologija
Klimatologija
Fizička geografija
Ribolovni turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 10.04.1977. Sremska Mitrovica

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Istraživanje lesno-paleozemljišnih sekvenci
Rekonstrukcija kvartarnih klimatskih i paleoekoloških promena
Paleopedologija
Pedologija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 24.06.1981, Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lesno-paleozemljišne sekvence
Paleogeografija kvartara
Paleomagnetizam
Krupni kvartarni kičmenjaci
Geologija
Geomorfologija
Istorija nauke

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 02.04.1974. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Istraživanje lesno-paleozemljišnih sekvenci
Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
Recentne klimatske promene
Geomorfologija
Prirodne nepogode i hazardi u geografskoj sredini
Geonasleđe i geokonzervacija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 07.04.1984, Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Fizička geografija
Geonasleđe
Geologija
Speleologija
Karstologija
Geomorfologija

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 17.12.1987, Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Prirodne nepogode i hazardi
GIS i digitalna kartografija
Data Science
Machine learning

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 22.06.1991. u Zrenjaninu.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Lesno-paleozemljišne sekvence
Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
Geomorfologija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 10.04.1995. Kotor, Crna Gora

Pročitaj više