vandredni profesor

dr Dragan Dolinaj

dragan.dolinaj@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 10.04.1977. Sremska Mitrovica
Diplomirao je 2002, a magistrirao 2005. i 2007, a doktorsku tezu pod nazivom Prirodne osnove turizma na hidrološkim objektima u Sremu brani 2009. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu.


Kontakt:

tel: +381 21 485 2842 | email: dragan.dolinaj@dgt.uns.ac.rs

Termin konsultacija: sreda: 11:00-13:00h / četvrtak: 10:00-11:00h u kabinetu br. 4


Zvanja:

 • 2007 – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2009. – docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Matematička geografija
 • Hidrologija
 • Klimatologija
 • Fizička geografija
 • Ribolovni turizam

Predmeti:

 • OAS – Matematička geografija
 • OAS – Hidrologija (vežbe)
 • OAS – Terenska nastava I
 • OAS – Geografija prirodnih raznolikosti Vojvodine II
 • OAS – Ribolovni turizam
 • OAS – Klimatološko-hidrološki geouticaji
 • MS – Primenjena hidrologija
 • DS – Okeanologija

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 1. Centar za klimatološka i hidrološka istraživanja-CKHI
 2. Srpsko geografsko društvo-SGD

Ostala relevantna zaposlenja: 

Tehnički urednik međunarodnog naučnog časopisa GEOGRAPHICA PANNONICA


Odabrane reference

 1. Dolinaj, D., Plavša, J. and Pavić, D. (2007): Hidrological problems of fish ponds in urban area of Sremska Mitrovica. Geographica Pannonica 11, 22-27.
 2. Dolinaj, D., Ristanović, B., Pavić, D., Stojanović, V. and Pašić, M. (2008): Hydro-geological problems of accumulation Vranjaš (Vojvodina, Serbia). Geographica Pannonica 12, 2, Novi Sad, 69-76.
 3. Dolinaj, D. i Ristanović, B. (2008): Hidrogeološke karakteristike arteških izdani na teritoriji Sremske Mitrovice u funkciji vodosnabdevanja stanovništva. 37 konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2008, Mataruška Banja, 3-6. jun 2008, 213-216.
 4. Dolinaj, D., Pavić, D. i Savić, S. (2008): Hidrološke karakteristike i hidrološki problemi hidroakumulacionog sistema Čalma. Glasnik Srpskog geografskog društva 88, 1, 125-137.
 5. Dolinaj, D., Pašić, M. (2008): Cooperation in the navigable course of the Sava river. IV International Symposium on Transboundary Water Management, UNESCO Chair & Network “INWEB”, International network of water/environment centres for the Balkans, Aristotle University of Thessaloniki Department of Civil Engineering, 15th-18th October, 2008, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts.
 6. Pavić, D., Dolinaj, D., Dragićević, S. (2009): Termički režim vode i režim leda na reci Tisi u Srbiji. Zbornik radova geografskog fakulteta, sv. LVII, Beograd, 35-46.