ДОЦЕНТ

др Бојан Ђерчан

bojan.djercan@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

 • Датум и место рођења: 23.06.1984. Сремска Митровица, Србија. Дипломирао 2007. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, а мастер рад одбранио 2018. године на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука. Докторску дисертацију под називом „Системи насеља у Срему“ одбранио је 2015. године и стекао звање доктора наука (геонауке).

Контакт:


Звања:

 • 2007 – 2010. Истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2010 – 2012. Истраживач сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2012 – 2015. Асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2015 – 2020. Доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2020 – Ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Регионална географија
 • Друштвена географија
 • Урбанизам

Предмети:

 • Географија населја (основне студије)
 • Урбани развој и конурбације (основне студије)
 • Ревитализација пограничних населја и регија (мастер студије)
 • Регионални развој југоисточне Европе (докторске студије)

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, руски
 • Чланство у организацијама:
  • Српско географско друштво
  • Друштво демографа Србије
  • Група за регионалногеографска истраживања
  • Група за демографска истраживања
  • PLPR – International Academic Association on Planning, Law and Property Rights
  • ISDS – International Society for Development and Sustainability
  • NGO Carpe Noctem

Пројекти:

 1. Демографске транзиције у Србији (Но. 146017). Министарство за науку и технолошки развој, 2006-2010. Руководилац пројекта: др Бранислав Ђурђев.
 2. Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната (Но. 114-451-01084), Покрајински секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине 2008-2009, Руководилац: др Анђелија Ивков-Џигурски
 3. Миграциони процеси на Косову и Метохији током 20. века. Министарство за Косово и Метохију, 2008-2009. Руководилац пројекта: др Јован Плавша
 4. Трансформације геопростора Србије – прошлост, садашњи проблеми и предлози решења, (Но. 176020), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: др Слободан Б. Марковић
 5. Суочавање са изазовима депопулације у Војводини (Но.114-451-1861/2011-02), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. Руководилац пројекта: др Бранислав С. Ђурђев
 6. Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини (Но. 114-451-3938/2013-02) Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. Руководилац пројекта: др Тамара Лукић
 7. Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости (Но. 114-451-2539/2016-02) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Руководилац пројекта: др Тамара Лукић
 8. Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну храну (142-451-2669/2017) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, Руководилац пројекта: др Бојана Калењук
 9. Антропогеографске и културне вреднсоти војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета, (Но. 142-451-2686/2018-01) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Руководилац пројекта: др Бојан Ђерчан

Остала релевантна запослења: Технички уредник научног часописа Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство


Одабране референце

 • Lubowiecki-Vikuk, A., Barbosa de Sousa, B.M., Đerčan, B.M., Leal Filho, W. (2021). Handbook of Sustainable Development and Leisure Services, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-59820-4
 • Đerčan, B., Bjelajac, D., Bubalo-Živković, M. (2019). Sustainability of Ethnic Groups in Vojvodina, Serbia: Role of Social Media, In: S. D. Brunn, R. Kehrein (eds.), Handbook of the Changing World Language Map. Springer Nature Switzerland AG 2019.https://doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_143-1
 • Đerčan, B. (2017). Prostorno-funkcionalne veze i odnosi u sistemu naselja Srema, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, ISBN 978-86-7031-447-4, 1-228.
 • Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić, M. (2012). Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1516-1527 DOI:10.1016/j.rser.2011.10.017
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S.B. (2015). Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions, Polish Journal of Environmental Studies, Issue 3/2015, 24(3), 977-986 DOI: 10.15244/pjoes/31226
 • Solarević, M., Đurđev, B., Lukić, T., Đerčan, B., Dunjić, J. (2020). The Historical–Demographic Heritage of the Ottoman and Austro-Hungarian Empires through Marriage Patterns in Serbia: The Case of Sremska Mitrovica and Sabac, 1900 to 2011, Journal of Family History, Vol. 45, No. 4, pp. 479-497.
 • Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., PenjiševiĆ, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018). Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley, Sustainability, 10, 2866; DOI:10.3390/su10082866
 • Lukić, Т., Bubalo-Živković, М., Đerčan, B., Jovanović, G. (2014). Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta Geographica Slovenica, 54(1), 51-65 DOI: 10.3986/AGS5410
 • Lukić, T., Penjišević, I., Đerčan, B., Đurđev, B., Bubalo Živković, M., Armenski, T. (2014). Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20, 99-124. DOI: 10.2478/eec-2014-0005
 • Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Solarević, M., Kalenjuk, B. (2017). Ethnic Groups of the Vojvodina Region (Serbia): Contribution to Knowledge About the Characteristics of Cohabitation, Anthropologist (ISSN: 0972-0073), Vol 30, No 1, pp. 37-51.
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Solarević, M., Šabić, D. (2017). Living on the border: social indicators of life quality in Srem border region (Vojvodina, Serbia), Geographica Pannonica, 21(1), 26-42. DOI: 10.18421/GP21.01-03
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Solarević, M. (2014). Demographic characteristics and life satisfaction in settlements of Fruška gora mountain region: Bešenovo case study, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148, 559-570. DOI: 10.2298/ZMSDN1448559D
 • Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M. (2012). Regionalno – demografski problemi i kvalitet života u pograničnom području Srema: studija slučaja opština Šid. Teme, XXXVI (4), 168