редовни професор - шеф катедре

др Милка Бубало-Живковић

milka.bubalo.zivkovic@dgt.uns.ac.rs

Биографија:

 • Датум и место рођења: 15. 05. 1971. Бихаћ, Босна и Херцеговина
 • Дипломски рад: “Демографске промене у Новом Сланкамену до 1995.” одбрањен 1994. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Магистарски рад: “Регионално-географски проблеми избеглиштва у Банату 1990-1996” одбрањен 2000. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Докторска дисертација: “Савремене географске функције Новог Сада и његово гравитационо подручје” одбрањена 2003. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.

Контакт:


Звања:

 • АСИСТЕНТ 1995-2003. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ДОЦЕНТ 2004-2011. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 2011 – 2017. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • РЕДОВНИ ПРОФЕСОР од 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Регионално географска проучавања Србије и региона
 • Демографска истраживања
 • Географија насеља

Предмети:

 • Основне студије:
  • Географија Србије
  • Географија земаља Западног Балкана
 • Мастер студије:
  • Регионалне разноликости Србије
 • Докторске студије:
  • Глобални геополитички процеси и Србија

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Члан Српског географског друштва
 2. Члан Друштва демографа Србије

Публикације

 1. Милка Бубало Живковић, Тамара Лукић. 2015. Млади у Србији почетком 21. века. Републички завод за статистику, Београд, стр. 1-277, ИСБН 978-86-6161-146-9.
 2. Милка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Растислав Стојсављевић. 2017. Геограпхy оф Сербиа, е – теxтбоок. Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.
 3. Милка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић, 2018. Географија Србије за средње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд.

До сада је написала 25 јединица за Српску енциклопедију у њена прва три дела која су до сада објављена. Српска енциклопедија је капитално дело у издању Матице српска, САНУ и Завода за уџбенике.


Пројекти:

 1. “Географски аспекти стања и правца развоја Србије (Војводине)”. Министарство за науку и технологију Републике Србије. Руководилац пројекта – проф. др Саша Кицошев (2001-2005)
 2. „Демографске транзиције у Србији“. Руководилац пројекта др Бранислав Ђурђев (Уговор пројекта ЕВБ: 146017Д) (2006-2010)
 3. „Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“ – Природно-математичког факултета (Департмана за географију, туризам и хотелијерство) и Покрајинског Извршног већа (Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој) руководдилац пројекта др Анђелија Ивков-Џигурски (114-451-01084) (2008-2009)
 4. „Миграције на Косову у XX веку“, Министарство за Косово и Метохију и Природно-математички факултет (Департман за географију, туризам и хотелијерство), руководилац пројекта др Јован Плавша (404-02-00062/2007-02) (2008/2009)
 5. „Становништво и насеља Војводине“ – Матица Српска, Нови Сад (2010-2016), руководилац др Бранислав Ђурђев.
 6. „Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини“ – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-3938/2013-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић (2013-2014)
 7. “Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости” – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку, бр. 114-451-2539/2016-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић

Одабране референце

 1. Бубало-Живковић, М, Плавша, Ј. 2001. Утицај избеглица на промене природног кретања становништва у Срему. Зборник радова Матице српске за друштвене науке, св.110-111, Матица српска, Нови Сад, стр. 215-224.
 2. Plavša, J., Bubalo-Zivković, M. 2002. Migrations in Banat from World War II to 1996, Geographica Pannonica, No 6, Department of Geography, tourism & hotel menagment, Novi Sad, pg 24-28.
 3. Bubalo-Živković, M. 2003. Stages of Demographic Age in Banat Settlements. Geographica Pannonica, No 7, Department of Geography, tourism & hotel mаnagеment, Novi Sad, pg 31-33.
 4. Плавша, Ј, Бубало-Живковић, М. 2006. Ко је најстарији у Војводини? Зборник радова Матице српске за друштвене науке, св. 121, Нови Сад, стр. 281-291. Бубало-Живковић, М., Ивков, А., Ковачевић, Т. 2007. Миграције у Бачкој од ИИ светског рата до 2002. године. Демографија, Институт за демографију географског факултета Универзитета у Беографу, књ. 4, Београд, стр 103-116.
 5. Bubalo Živković, M., Djurdjev, S. B., Dragin, S. A. 2008. The ageing of Vojvodina’s population between 1953 and 2002 with reference to middle adulthood and ageing index. Geographica Pannonica, No 12/1, p 39-44, Novi Sad.
 6. Бубало-Живковић, М., Ђерчан, Б., Драгин, А. 2009. Гравитационо подручје Новог Сада. Зборник радова Географског факултета, Београд, св. 57, стр. 103-123.
 7. Bubalo-Živković, M., Kovačević, T., Ivkov, A. 2009. Migration in the Former Yugoslav Republics. In Migrations from and to Southeastern Europe, Longo Editore Ravenna, pp. 25-34.
 8. Бубало-Живковић, М., Ковачевић, Т., Ђерчан, Б., 2010. Демографске карактеристике војвођанских насеља у гравитационој зони Београда. Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 131, Нови Сад, стр. 269-278.
 9. Đercan, B., Lukić, T., Bubalo-Zivković, M., Đurđev, B., Stojisavljević. R., Pašić, M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia. Renewable and Sustainable Eneregy Reviews 16. pp.1516-1527. DOI: 10.1016/j.rser.2011.10.017
 10. Bubalo-Živković, M., Đerčan, B. 2014. Demographic changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia. Istorija i geografija: susreti i prožimanja, Institut za noviju istoriju Srbije, Br. 11, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU Beograd, Institut za slavistku RAN, p 299-318. UDK 314.1(497.115)”1900/…”(083.41)
 11. Lukić T., Bubalo-Živković, M., Đercan, B., Jovanović, G. 2014. Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia. Acta Geographica Slovenica – Geografski Zbornik, (2014), vol. 54 br. 1, str. 52-65.
 12. Đercan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S. 2015. Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.24, No. 3, 977-986
 13. Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Bjelajac, D., Ristanović, B., 2018, Thermal mineral waters of Vojvodina (Serbia) and the possibility of their use – a case study of the municipality of Kikinda. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 66 (1), str. 53-70, UDC 628.036.4(497.113 Kikinda), doi:10.5937/zrgfub1866053B.