redovni profesor - šef katedre

dr Kristina Košić

kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 24.05.1976. Novi Sad
Diplomirala je 2000., a magistrirala 2004., a doktorsku tezu pod nazivom Ruralni turizam Vojvodine i održivi razvoj brani 2009. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2884 | email: kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs i tinicaus@yahoo.com
Termini konsultacija: utorak 10:00-11:00 | petak 10:00-11:00 – kabinet 6


Zvanja:

 • 2001. – asistent pripravnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2005. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2010. – docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Ruralni turizam
 • Banjski turizam
 • Turizam

Predmeti:

 • Menadžment turističke destinacije, osnovne akademske studije-menadžer, VI semestar, obavezan predmet, 0+2
 • Osnovi turističke valorizacije, diplomske akademske studije-master, IV semestar, obavezan predmet, 3+2+1+0
 • Seoski turizam, diplomske akademske studije-master, I i III semestar, izborni predmet, 0+1
 • Banjski, zdravstveni i relaksacioni turizam, diplomske akademske studije-master, I i III semestar, izborni predmet, 0+1

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski, nemački


Članstvo u organizacijama:

 1. Srpsko geografsko društvo
 2. Saradnik programa škole za doktorante iz Anžea (Francuska) „2H2S“

Projekti:

 1. Projekat Geografski aspekti stanja i pravaca razvoja Srbije (Vojvodine), Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (Rukovodilac dr Pavle Tomić), 2002-2005. god.
 2. Međunarodni projekat Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion – geoeconomical space of sustainable development, West University of Timisoara, Univesity of Novi Sad, “Jozsef Atilla” University of Szeged, University of Tübingen, 2003. god.
 3. Učesnik pojekta Sadržaj i prostorni koncept etno sela i pratećeg turističkog kompleksa pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine i Turističke organizacije Vojvodine, 2003.
 4. Jedan od realizatora projekta Serije predavanja i radionica u okviru projekata Ministarstva za obrazovanje i fizičku kulturu, edukacije nastavnika, za profesore geografije- Aktivna nastava geografije, od novembra 2003, rukovodilac projekta dr Jovan Romelić.
 5. Demografske tranzicije u Srbiji“, Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, iz oblasti geonauke i astronomija, broj projekta 146017, 2006-2008. Rukovodilac projekta prof. dr Branislav Đurđev.
 6. Projekat: Izrada turističkog bedekera pod nazivom “Sombor na dlanu”. Rukovodilac projekta prof. dr Lazar Lazić, 2006. god.
 7. Projekat Ministarstva trgovine, turizma i usluga „Edukacija u ruralnom turizmu“. Rukovodilac projekta dr Lazar Lazić, 2007. god.

Ostala relevantna zaposlenja: 

 • Rukovodilac marketing tima Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo od oktobra 2009. god.

Odabrane reference

 1. Tomić Pavle, Romelić Jovan, Kicošev Saša, Stojanović Vladimir, Pajović Tatjana, Pavlica Kristina, Savić S., Čomić Ljiljana, Aleksić Jordan (2002): Sustainable Tourism, sustainably principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002, strana 1-94. (M42)
 2. Lazar Lazić, Dragoslav Pavić, Vladimir Stojanović, Pavle Tomić, Jovan Romelić, Tatjana Pivac, Kristina Košić, Snežana Besermenji, Saša Kicošev (2008): Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, strana 1-271, drugo dopunjeno izdanje (M42)
 3. Lazić Lazar, Košić Kristina (2004): Turistička geografija, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, 2004. 127str., udžbenik, UDK: 338.483 (075.8), ISBN 86-7031-041-4.
 4. Ivkov Anđelija, Kristina Košić, Tatjana Pivac, Aleksandra Maletin (2005). Dnevnik terenskih vežbi za drugu godinu – Zapadna Srbija, praktikum, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, strana 1-59, praktikum.
 5. Romelić J., Kristina Košić, Tatjana Pivac (2005): The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province, Geographical Institute ”Jovan Cvijić”, Serbien Academia of Sciences and Arts, Collection of papers, No. 54, page 99- 114, UDK: 911.3:338.48 (497.113). (M51)
 6. Romelić J., Tatjana Pivac, Kristina Košić (2006): Turistička valorizacija starog gradskog jezgra po modelu H. du Cros, Glasnik Srpskog geografskog društva, Vol. LXXXVI, Br. 2, str. 251- 260, UDK: 911.3:380.8 (497.11 ), ISSN 0350-3593. (M51)
 7. Đurđev B., Kristina Košić, Aleksandra Dragin (2007): Demografski rast i razvoj banjskih mesta u Srbiji, Glasnik srpskog geografskog društva, Geografski fakultet, Beograd, Br. 1, str. 69- 78, UDK: 911.3:314 (497.11), ISSN 0350-3593. (M51)
 8. Romelić J., Pivac Tatjana, Košić Kristina (2008): Prirodni resursi u funkciji razvoja turizma Titela i Titelskog brega, Glasnik Srpskog geografskog društva, 2008, Vol. LXXXVIII, Br. 4, str. 71- 81, ISSN 0350-3593. (M51)
 9. Pivac Tatjana, Romelić J, Košić, K. (2009): Ocena potencijala za razvoj vinskog turizma u Vojvodini, Zbornik radova Geografskog fakulteta, str. 215-229.