Редовни професор

др Љубица Ивановић Бибић

ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 30.04.1981. Нови Сад
Дипломирала је 2005, магистрирала 2008. а докторску дисертацију са темом Демографски проблеми становништва Шајкашке одбранила је 2012. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Телефон: +381 21 485 2834
е-маил: ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs; ljubicaivanovicns@yahoo.com
Термини консултација: среда 10:00-11:30ч, Кабинет 5


Звања:

Сарадник у настави од 15.02.2006. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Истраживач-приправник од 27.11.2007. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Асистент од 14.11.2008. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Доцент од 17.10.2012. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Ванредни професор од 01.10.2017. године ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Редовни професор од 01.10.2022. године ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад


Област научног истраживања

 • Методика наставе географије
 • Друштвена географија

Предмети:

 • Наставни објекти и средства рада у настави географије
 • Школска пракса
 • Школа у природи
 • Примена дидактичких принципа у настави географије
 • Методика наставе географије 2

Остале важне информације:

Чланство у организацијама: Друштво предметних дидактичара Србије, Друштво географа Војводине, Друштво демографа Србије


Učešće na projektima

 • Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu); Erasmus+ Strategic Partnerships (no. 2019-1-CZ01-KA203-061379), руководилац пројекта др Смиљана Ђукичин Вучковић.
 • Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја, 2016-2020. Broj 142-451-2165/2019-2. Руководилац пројекта проф. др Млађен Јовановић.
 • Mentor Training (MenTra); Erasmus+ Strategic Partnerships (no. 2020-1-SK01-KA201-078250, MENTRA – Mentor Training (ukf.sk)), 2020-2023; руководилац пројекта др Бранка Радуловић.
 • Mentor’s Vademecum; Словачка истраживачка и развојна агенција (СРДА) и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Програм билатералне научне сарадње Словачка-Србија
 • Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 2020/2021. Број 11-00-00057/38/2020-06; руководилац пројекта проф. др Анђелија Ивков Џигурски.
 • Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије ромске популације у процесу образовања током пандемије Covid-19 2021-2022, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Руководилац пројекта проф. др Анђелија Ивков Џигурски
 • Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу“ (GeoDigiPract), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 2021/2022. Број 612-00-01187/2021-06; руководилац пројекта проф др. Љубица Ивановић Бибић.

Ангажовања:

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника:

 • Гис, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање
 • Напредне информационе технологије у функцији едукације наставника за квалитетније образовање
 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама
 • Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
 • Мапе ума  као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Одабране референце

 1. Timotijević, S., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, Lj., Solarević, M., Sekulić, M. (2023). Student’s perceptions of bilingual teaching of geography: A case study – the Republic of Serbia. South African Journal of Education, Vol 43, Supplement 2. 1-13. https://doi.org/10.15700/saje.v43ns2a2337
 2. Stajić, S., Đukičin Vučković, S., Ivkov Džigurski, A., Ivanović BibićLj., Milanković Jovanov, J., Lukić, A. (2023). The need of taking online lessons during states of emergency situations. South African Journal of Education, Vol 43, Supplement 2. 1-9. https://doi.org/10.15700/saje.v43ns2a2143
 3. Ivkov Džigurski, A., Đukičin Vučković, S., Stajić, S., Sekulić, M., Ivanović Bibić, Lj., Milanković Jovanov, J., Dragin, A. (2022). Attitudes of university students towards institution of a marriage. Family Forum, 12, 15-30. ISSN 2084-1698 (Print) ISSN: 2391-9388 (Online), https://doi.org/10.25167/FF/4809
 4. Lukić, A., Stajić, S., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Ivkov-Džigurski, A., Jovanović, T., Petrović, M., Đukičin Vučković, S. (2022). Primary Education in Serbia and Czechia. Are There Similarities? International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 10(3), 27-35. ISSN 2334-847X, ISSN 2334-8496 (Online), https://doi.org/10.23947/2334-8496-2022-10-3-27-35 
 5. Anđelković, Ž., Kovačić, S., Bratić, M., Vujičić, M., Stankov, U., Pavluković, V., Dragin, A., Pivac, T., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, Lj., Zadel, Z., Đukičin Vučković, S. (2022). Museum Tour Guide Performance: A Visitor Perspective. Sustainability 2022, 14(16), 10269; https://doi.org/10.3390/su141610269
 6. Milanković Jovanov, J., Ivkov-Džigurski, A., Stanisavljević, J., Ivanović Bibić, Lj., D. Petrović, M., & Đukičin Vučković, S. (2022). Is the Integrative Teaching Approach Beneficial for Learning? International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 10(2), 173-183.  https://doi.org/10.23947/2334-8496-2022-10-2-173-183
 7. Ivkov Džigurski, A., Lazić, L., Ivanović BibićLj., Đukičin Vučković, S., Milanković Jovanov, J. (2022). Priručnik za razvoj digitalnih kompetencija u nastavi geografije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 151. (priručnik) ISBN 978-86-7031-427-6; COBISS.SR-ID 468973321
 8. Dragin, A.S., Mijatov, M., Munitlak Ivanović, O., Jovičić Vuković, A., Ivkov Džigurski, A., Košić, K., Nedeljković Knežević, M., Tomić, S., Stankov, U., Vujičić, M.D., Stojanović, V., Ivanović Bibić, Lj., Ðerčan, B., Stojaković, A. (2022). Entrepreneurial Intention of Students (Managers in Training): Personal and Family Characteristics. Sustainabilit2022, 14, 7345. https://doi.org/10.3390/su14127345
 9. Leščešen, I., Ivanović Bibić, Lj., Đukičin Vučković, S., Hercik, J., Kotorčević, L. (2021). The importance of teaching equipment in geography classrooms. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 71(3), 325-332. ISSN 0350-7599 (printed edition), ISSN 1821-2808 (electronic edition) DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI2103325L
 10. Ivkov Džigurski, A., Đukičin Vučković, S., Ivanović BibićLj., Milanković Jovanov, J. (2021). Inovacije u nastavi geografije. Departman za geografiju, tirizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 129. (udžbenik) ISBN 978-86-7031-586-0; COBISS.SR-ID 42874633
 11. Ivanović Bibić, Lj., Ivkov Džigurski, A., Đukičin Vučković, S., Milanković Jovanov, J. (2021). Nastavni objekti i sredstva rada u nastavi geografije. Departman za geografiju, tirizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 88. (udžbenik) ISBN 978-86-7031-583-9; COBISS.SR-ID 41736713
 12. Ivanović Bibić, Lj., Đukičin Vučković, S. (2021). Praktikum za školsku praksu. Dpartman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. Str. 60. ISBN 978-86-7031-556-3; COBISS.SR-ID 34213641
 13. Đukičin Vučković, S., Ivkov-Džigurski, A., Ivanović Bibić, Lj., Milanković Jovanov, J., Stojšić, I. (2019). Teachers View of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, Vol 39, Supplementary 2.
 14. Lukić, A., Ivanović BibićLj., Đukičin Vučković, S., Milanković Jovanov, J., Ivkov Džigurski, A., Konečnik Kotnik, E. (2019). The role of homeroom and geography teachers in the obligatory administration in elementary schools. Zbornik radova Geografskog instituta “Jovan Cvijić”, SANU, 69/1, ISSN: 0350-7599, str. 67-74
 15. Jovanović, T., Dragin, A., Ivkov Džigurski, A., Ivanović BibićLj., Ristanović, B. (2018). Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova geografskog fakulteta univerziteta u Beogradu, 66 (2), 5-22, ISSN: 1450-7552, doi:10.5937/zrgfub1802005J
 16. Višnić, T., Ivanović BibićLj., Đukičin Vučković, S., Ivkov Džigurski, A., Konečnik Kotnik, E. (2017). The evaluation of the role of teaching aids in stimulating pupils’ activation in geography. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 67 (2), 179-194.
 17. Ivanović BibićLj., Dražić Smilovac, S., Đukičin Vučković, S., Ivkov Džigurski,A., Đeri, L. (2017). Princip individualizacije u nastavi na primeru inkluzije u osnovnim školama. Zbornik radova sa 6. Metodičke konferencije Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici “Izazovi savremene nastave”, 585-598.
 18. Milošević, D., Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Ivkov Džigurski, A., Ristanović, B. (2016). The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordance with standards. Geographica Pannonica 20 (2), 96-104.
 19. Romelić, J., Ivanović Bibić, Lj., 2015. Metodika nastave geografije, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (udžbenik)
 20. Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Lukić, T., Miljković, Đ., Milanković, J., Babić Kekez, S., Ivkov Džigurski, A., Dubovina, Z. (2015). Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic Features of Europe. Geographica Panonnica 19 (4), 153-161.
 21. Milanković, J., Ivkov Džigurski, A., Đukičin, S., Ivanović BibićLj., Lukić, T., Kalkan, K. (2015). Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Panonnica 19 (3), 122-129.
 22. Arsenović, D., Djurdjev, B., Pajtić, B., Marinković, D., Ivanović BibićLj. (2015). Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia), 1869 to 2011. Journal of Family History 40 (4), 485-497, doi:10.1177/0363199015602929
 23. Ivanović BibićLj., Đurđev, B.S., Arsenović, D. (2014). Starosna struktura stanovništva Šajkaške u drugoj polovini XX veka. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Šajkaška – prostor, stanovništvo, prošlost. Matica Srpska, Novi Sad, 137-152.
 24. Kicošev, S., Ivanović Bibić, Lj., Đurđev, B.S. (2014). Promene etničke i verske strukture stanovništva Šajkaške. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Šajkaška – prostor, stanovništvo, prošlost. Matica Srpska, Novi Sad, 1123-136.
 25. Romelić, J., Ivanović BibićLj. (2013). Školska praksa praktikum za studente geografije, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (praktikum)
 26. Leščešen. I., Ivanović BibićLj., Dragin, A., Balent, D. (2013). Problems of teaching organisation in combined (split) classes in rural areas of the Republic of Serbia. Geographica Panonnica, 17 (2), 54-59 pp.
 27. Romelić, J., IvanovićLj. (2011). Didaktički principi u nastavi geografije. Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (udžbenik).