Ванредни професор

др Сања Ковачић

sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 03.07.1989. Нови Сад. Дипломирала 2012., а последипломске (мастер) студије завршава 2013. на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Титулу доктор геонаука (туризам) стиче 2016. године одбраном докторске дисертације под називом: “Утицај личности туристе на бренд дестинације и туристичко понашање на примеру локалитета културне руте”.


Контакт:

тел: +381 21 485 2843
Емаил: sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs / sanja.bozic.89@gmail.com
Термини консултација: понедељак 9-10ч, петак 9-10ч, кабинет бр 8.


Звања:

 • Студент докторских студија ангажован у настави (2013-2017)
 • Истраживач-сарадник (2016-2017)
 • Доцент (2017-2022)
 • Изабрана у звање ванредни профессор 2022. године

Област научног истраживања

 • Психологија у туризму,
 • Брендирање туристичке дестинације
 • Маркетинг у туризму
 • Културни туризам и културно наслеђе
 • Примена статистичко-математичких метода у туризму

Предмети:

 • Основне студије:
  • Психологија у туризму
  • Саобраћај у туризму
  • Kултура и комуникација у туризму
  • Kултурна добра у туризму
 • Мастер студије:
  • Развој производа и стратегије брендирања
  • Интеркутлурална комуникација
  • Kвантитативне и квалитативне методе у културном туризму
  • Маркетинг истраживања у туризму
  • Фактори развоја градског туризма
  • Управљање културним догађајима
 • Докторске студије:
  • Процес доношења одлука у туризму
  • Напредне квантитативне и квалитативне методе у туризму

Остале важне информације

 • Страни језици: Енглески, Руски, Шпански

Награде и стипендије:

 • Награда за најбољег младог научника 2019. године
 • Награда за најбољег студента Природно-математичког факултета у школској 2012./2013.
 • Изузетна награда Новосадског универзитета за постигнут успех (10,00) у школској 2009/2010, школској 2010/2011., и у школској 2011./2012.години.
 • Стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије (Министарство омладине и спорта) у 2010./2011 и 2012./2013
 • Стипендиста Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у 2011. /2012.
 • Стипендиста Министарства Просвете, науке и технолошког развоја (2013-2016)

Учешће на пројектима

 • Руководилац пројекта: Прилагођавање и промоција садржаја институција културе у Војводини осетљивим друштвеним групама, пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, 2022.
 • SMARTOUR – SMART Tourism Skills Initiative,  ERASMUS KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, od 2022.godine
 • Kонкурентност туристичке дестинације—модел евалуације за Србију—TOURCOMSERBIA, Пројекат број 7739076, Фонд за науку Републике Србије.
 • Од 2019., ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership for Sector Youth, „Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)”, 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Од 2016. – Erasmus + K2, Јачање капацитета за промене у туризму на Западном БалкануИзградња компетенција за управљање квалитетом културног наслеђа и културног турзима (CULTURWB)
 • Етничке групе у Војводини у 21.веку, садашње стање и перспективе одрţивости Но. 114-451-2539/2016-02 115/5000, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, Србија.
 • Међугенерацијска повезаност и солидарност као популациона мера у одрţивом развоју Војводине, Но.142-451-2795/2018-01, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, Србија.
 • Трансформација геопростора у Србији – прошлост, савремени проблеми и предлози решења. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Број пројекта: 176020.

Одабране референце

 1. Kovačić, S.,Cimbaljević, M., Tretyakova, T. N., Syromiatnikova, Y. A., García Henche, B., Petrović, M. D., … & Gajić, T. (2023). How Has COVID-19 Changed the Way We Travel? Exploring Tourist Personality, Reactions to the Perceived Risk and Change in Travel Behavior. Sustainability15(3), 1951
 2. Kovačić, S.,Pivac, T., Akkar Ercan, M., Kimic, K., Ivanova-Radovanova, P., Gorica, K., & Tolica, E. K. (2023). Exploring the Image, Perceived Authenticity, and Perceived Value of Underground Built Heritage (UBH) and Its Role in Motivation to Visit: A Case Study of Five Different Countries. Sustainability15(15), 11696.
 3. Kovačić, S.,Jovanović, T., Vujičić, M. D., Morrison, A. M., & Kennell, J. (2022). What shapes activity preferences? The role of tourist personality, destination personality and destination image: evidence from Serbia. Sustainability, 14(3), 1803.
 4. Kovačić, S.,Knežević, M. N., & Jovanović, T. (2021). The effect of employees’ personality on customer focus in the hotel industry: the role of work motivation–Personality, customer focus and motivation in the hotel industry. JEEMS Journal of East European Management Studies, 26(2), 243-274.
 5. Tešin A., Kovačić S.,Obradović S. (2023). The experience I will remember: the role of tourist personality, motivation, and destination personality. Journal of Vacation Marketing
 6. Mărgărint, M. C., Kovačić, S.,Albulescu, A. C., & Miljković, Đ. (2023). Natural multi-hazard risk perception and educational insights among Geography and Tourism students and graduates amid the Covid-19 pandemic. International Journal of Disaster Risk Reduction86, 103549.
 7. Vujičić, M. D., Stankov, U., Pavluković, V., Štajner-Papuga, I., Kovačić, S.,Čikić, J., … & Zelenović Vasiljević, T. (2023). Prepare for Impact! A Methodological Approach for Comprehensive Impact Evaluation of European Capital of Culture: The Case of Novi Sad 2022. Social Indicators Research, 165(2), 715-736.
 8. Kovačić, S.,Jovanović, T., & Dinić, B. M. (2020). Development and validation of a new measure of travel destination personality. Psihologija, 53(1), 65-85.
 9. Kovačić, S.,Jovanović, T, Miljković, D., Lukić, T., Marković, S.B., Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Ivkov, M. (2019). Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11/1, 273-287.
 10. Ivkov, M., Blešić, I., Janićević, S., Kovačić S.,Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11(1), pp. 378-390.
 11. Jovanović, T., Božić, S.,Bodroža, B., & Stankov, U. (2019). Influence of users’ psychosocial traits on Facebook travel–related behavior patterns. Journal of Vacation Marketing, 25(2), 252-263.
 12. Božić, S.,Jovanović, T., Tomić, N., Vasiljević, D.A. (2017). An analytical scale for domestic tourism motivation and constraints at multi-attraction destinations: The case study of Serbia’s Lower and Middle Danube region. Tourism Management Perspectives 23, 97-111.
 13. Ivkov, M., Božić, S.,& Blešić, I. (2019). The effect of service staff’s verbalized hospitality towards group diner’s additional purchases and tipping behaviour. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(1), 82-94.
 14. Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Božić, S.,Jovanović, T., Marković, S.B., Basarin, B., Lukić, T., Carkadcić, J. (2018) Trying to underline geotourist profile of National park visitors: Case study of NP Fruška Gora, Serbia (Typology of potential geotourists at NP Fruška Gora). Open Geosciences 10/1, 222-233.
 15. Miljković, D., Božić, S.,Miljković, L., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljevć, D.A., Vujičić, M.D., Ristanović, B. (2018) Geosite Assessment Using Three Different Methods; A Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs-Hydrological Heritage of Serbia. Open Geosciences 10/1, 192-208.