Nastavnik stranog jezika

mr Dragana Vuković Vojnović

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Viši nastavnik stranog jezika – Engleski jezik

Rođena 15.01.1970. u Novom Sadu. Diplomirala 1993. na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost i stiče stepen Diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Magistrirala 2002. na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za anglistiku sa temom ’Sadašnji perfekat (present perfect) i sadašnji perfektivni progresiv (present perfect progressive) i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku’ i stekla zvanjeMagistar filoloških nauka. Trenutno je na drugoj godini doktorskih studija Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Jezik, književnost, kultura.

Biografija na engleskom se nalazi u prilogu.


Kontakt: 

Tel: +381 21 485 2844
email: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Termin konsultacija:


Zvanja:

 • 2019. – Nastavnik stranog jezika.
 • 2014. –Viši nastavnik stranog jezika, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2003 – 2014.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2012. – 2016.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za opšte nauke u tehnici, dodatni rad do dozvoljenog opterećenja po akreditaciji
 • 1995 – 2003. Predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Oblast naučnog istraživanja:

 • Engleski kao jezik struke i nauke
 • Akademsko pisanje i akademski jezik
 • Engleski kao jezik turizma
 • Kontrastivna istraživanja engleskog i srpskog jezika
 • Nastava i učenje stranog jezika na fakultetu
 • Pragmatika i interkulturalnost
 • Engleski i komunikacija u kulturnom turizmu (master)

Ostali rad u struci:

 • 2007 – 2012. Rukovodilac Centra za strane jezike struke, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, akreditovan od strane Londonske privredne komore (LCCI International Qualifications). Uspešno obučili nekoliko generacija polaznika koji su stekli međunarodno priznate serifikate English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Simultani prevodilac na programu međunarodnih poslediplomskih studija (MBA) na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa UBI iz Brisela.
 • Nezavisno pismeno i usmeno prevođenje i lektorisanje radova na engleskom jeziku iz raznih oblasti.

Predmeti:

 • Engleski jezik u turizmu A1
 • Engleski jezik u turizmu A2
 • Engleski jezik u turizmu B1
 • Engleski jezik u turizmu B2
 • Poslovni i akademski engleski (master)
 • Engleski i komunikacija u kulturnom turizmu (master)

Ostale važne informacije

Strani jezici:

 • Engleski – tečno čita, piše, govori
 • Francuski – vrlo dobro čita, piše, govori
 • Nemački – osnovno znanje

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (član AILA-e)
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije – Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke
 • English Language Teachers’ Association (ELTA) – Društvo nastavnika engleskog jezika (član IATEFL-a)
 • EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)

Doprinos akademskoj i široj zajednici

 • Član Upravnog odbora Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca zadužena za saradnju sa Univerzitetom i projektom Novi Sad 2021.

Učešće u radu organa i tela Fakulteta i Univerziteta:

 • Član Naučno-nastavnog Veća Prirodno-matematičkog fakulteta od 2006 -2009.

Odabrane reference

 1. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade : Faculty of Philology, 2020 (Užice : Grafičar). Str. 449 – 470 M33
 2. Vuković Vojnović, D., Radojičić i Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. Book of Abstracts: FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 3. Vuković Vojnović, D. i J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 4. Knežević, LJ. i D. Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 5. Vuković Vojnović, D. (2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism . Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 6. Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures.Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 7. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 8. Vuković Vojnović, D. (2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji – tematski zbornik radova. (urednice: Silaški Nadežda i Tatjana Đurović). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. M44
 9. Vuković Vojnović, D. (2013). Focus on Vocabulary: Developing Student’s Awareness of Collocations within the Revised English for Tourism and Hospitality Course at University Level. Saopštenje na konferenciji: The Second International Conference on English Studies – Proceedings. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 2) Univerzitet u Novom Sadu. M34
 10. Jerković, J. i Vuković Vojnović, D. (2012). Problemi kod pisanja studentskih apstrakata na engleskom jeziku na nematičnim fakultetima. Metodički vidici 3/12, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 277-290. M53
 11. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 12. Vuković Vojnović, D., Jerković, J. (2012). Common Error Analysis of Abstracts and its Implications for Teaching Academic Writing. Structure, Use and Meaning. Linguistic Studies (urednice: Elena Buja i Stanca Mada). Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Romania: 259-269. M33
 13. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2011). ‘Would you Care for a Drink?’ – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies – Proceedings, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu: 355-362.  M33
 14. Vuković Vojnović, D. (2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Objavljeni udžbenici:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0