docent

dr Dragana Vuković Vojnović

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Nastavnik stranog jezika – Engleski jezik

Rođena 1970. u Novom Sadu. Diplomirala 1993. na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost i stiče stepen Diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Zvanje magistra filoloških nauka stekla je  2002. na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za anglistiku sa temom ’Sadašnji perfekat (present perfect) i sadašnji perfektivni progresiv (present perfect progressive) i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku’. Zvanje doktora filoloških nauka stekla je 2021. godine na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, gde je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Kontrastivna analiza kolokacija pridev+imenica i imenica + imenica u korpusu tekstova iz oblasti turizma na engleskom i srpskom jeziku“.

Biografija na engleskom se nalazi u prilogu.


Kontakt: 

Tel: +381 21 485 2844
email: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Termin konsultacija: UTORAK 11h


Zvanja:

 • 2022. – Docent
 • 2019. – Nastavnik stranog jezika.
 • 2014. –Viši nastavnik stranog jezika, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2003 – 2014.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2012. – 2016.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za opšte nauke u tehnici, dodatni rad do dozvoljenog opterećenja po akreditaciji
 • 1995 – 2003. Predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Oblast naučnog istraživanja:

 • Engleski kao jezik struke i nauke
 • Akademsko pisanje i akademski jezik
 • Engleski kao jezik turizma
 • Kontrastivna istraživanja engleskog i srpskog jezika
 • Nastava i učenje stranog jezika na fakultetu
 • Pragmatika i interkulturalnost
 • Engleski i komunikacija u kulturnom turizmu (master)

Ostali rad u struci:

 • 2007 – 2012. Rukovodilac Centra za strane jezike struke, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, akreditovan od strane Londonske privredne komore (LCCI International Qualifications). Uspešno obučili nekoliko generacija polaznika koji su stekli međunarodno priznate serifikate English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Simultani prevodilac na programu međunarodnih poslediplomskih studija (MBA) na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa UBI iz Brisela.
 • Nezavisno pismeno i usmeno prevođenje i lektorisanje radova na engleskom jeziku iz raznih oblasti.

Predmeti:

 • Engleski jezik u turizmu A1
 • Engleski jezik u turizmu A2
 • Engleski jezik u turizmu B1
 • Engleski jezik u turizmu B2
 • Poslovni i akademski engleski (master)
 • Engleski i komunikacija u kulturnom turizmu (master)

Ostale važne informacije

Strani jezici:

 • Engleski – tečno čita, piše, govori
 • Francuski – vrlo dobro čita, piše, govori
 • Nemački – osnovno znanje

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (član AILA-e)
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije – Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke
 • English Language Teachers’ Association (ELTA) – Društvo nastavnika engleskog jezika (član IATEFL-a)
 • EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)

Doprinos akademskoj i široj zajednici

 • Član Upravnog odbora Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca zadužena za saradnju sa Univerzitetom i projektom Novi Sad 2021.

Učešće u radu organa i tela Fakulteta i Univerziteta:

 • Član Naučno-nastavnog Veća Prirodno-matematičkog fakulteta od 2006 -2009.

Odabrane reference

 1. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2)51-68  URL: revije.ff.uni-lj.si/elopehttps://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 2. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri, Bhawana Jain) Cambridge Scholars M14 163-183
 3. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar). 449 – 470 str.: ilustr. ; 24 cm M52
 4. Vuković Vojnović, D. (2020). Using custom-made corpora for the innovative approach in an LSP university classroom. Book of Abstracts: Languages for Specific Purposes: Opportunities and Challenges of Teaching and Research, 2nd International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, Online 15-16 October 2020 M34
 5. Vuković Vojnović, D.,Radojičić i Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. Book of Abstracts: FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 6. Vuković Vojnović, D.i J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 7. Knežević, LJ. i Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 8. Vuković Vojnović, D.(2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 9. Vuković Vojnović, D.i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 10. Vuković Vojnović, D.i Nićin, M. (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 11. Vuković Vojnović, D.(2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji – tematski zbornik radova. (urednice: Silaški Nadežda i Tatjana Đurović). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. M44
 12. Jerković, J. i Vuković Vojnović, D.(2012). Problemi kod pisanja studentskih apstrakata na engleskom jeziku na nematičnim fakultetima. Metodički vidici 3/12, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 277-290. M53
 13. Vuković Vojnović, D.i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 14. Vuković Vojnović, D., Jerković, J. (2012). Common Error Analysis of Abstracts and its Implications for Teaching Academic Writing. Structure, Use and Meaning. Linguistic Studies (urednice: Elena Buja i Stanca Mada). Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Romania: 259-269. M33
 15. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2011). ‘Would you Care for a Drink?’ – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies – Proceedings, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu: 355-362.  M33
 16. Vuković Vojnović, D.(2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Objavljeni udžbenici:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0