docent

dr Dragana Vuković Vojnović

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Rođena 1970. u Novom Sadu. Diplomirala 1993. na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost i stiče stepen Diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Zvanje magistra filoloških nauka stekla je  2002. na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za anglistiku sa temom ’Sadašnji perfekat (present perfect) i sadašnji perfektivni progresiv (present perfect progressive) i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku’. Zvanje doktora filoloških nauka stekla je 2021. godine na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, gde je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Kontrastivna analiza kolokacija pridev+imenica i imenica + imenica u korpusu tekstova iz oblasti turizma na engleskom i srpskom jeziku“.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2844
imejl: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Termin konsultacija: utorak u 11 časova


Zvanja:

 • 2022. – Docent, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2019. – Nastavnik stranog jezika
 • 2014. – Viši nastavnik stranog jezika, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2003 – 2014.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 • 2012. – 2016.: Viši predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za opšte nauke u tehnici, dodatni rad do dozvoljenog opterećenja po akreditaciji
 • 1995. – 2003. Predavač, uža naučna oblast Strani jezik – Engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Oblast naučnog istraživanja:

 • Engleski kao jezik struke i nauke
 • Akademsko pisanje i akademski jezik
 • Engleski kao jezik turizma
 • Kontrastivna istraživanja engleskog i srpskog jezika
 • Unapređenje nastave i učenja stranog jezika na fakultetu
 • Pragmatika i interkulturalnost

Ostali rad u struci:

 • 2022. – COIL koordinator
 • 2020. – Priprema polaznika za polaganje Kembridž ispita iz engleskog jezika, Centar za strane jezike, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2007 – 2012. Rukovodilac Centra za strane jezike struke, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, akreditovan od strane Londonske privredne komore (LCCI International Qualifications). Uspešno obučili nekoliko generacija polaznika koji su stekli međunarodno priznate serifikate English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Simultani prevodilac na programu međunarodnih poslediplomskih studija (MBA) na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa UBI iz Brisela.
 • Nezavisno pismeno i usmeno prevođenje i lektorisanje radova na engleskom jeziku iz raznih oblasti.

Predmeti:

 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu A2
 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu B1
 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu B2
 • Poslovni i akademski engleski (master)
 • Engleski jezik i komunikacija u kulturnom turizmu (master)

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski – kao maternji, francuski – B2, nemački – A2

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Udruženje anglista Srbije (član ESSE – European Society for the Study of English)
 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (član AILA-e Association Internationale de Linguistique Appliquée)
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije – Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke

Međunarodna saradnja:

 • Državni Univerzitet Pensilvanije, SAD, organizacija i sprovođenje virtuelne razmene studenata sa kampusom Lihaj Veli
 • Učešće u aktivnostima projekta EUGLOH, sprovođenje virtuelne razmene studenata u okviru radnog paketa 5
 • 2019; 2021. Univerzitet Istočna Finska, Joensu, Finska, Erazmus mobilnost za profesore

Doprinos akademskoj i široj zajednici

 • Član Upravnog odbora Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca

Učešće u radu organa i tela Fakulteta i Univerziteta:

 • Član Naučno-nastavnog Veća Prirodno-matematičkog fakulteta od 2006 -2009.

Odabrane reference

 1. Vuković Vojnović, D. (2023). ‘Experience Norfolk! Experience Fun!’ vs ‘Doživi više od očekivanog’ – a corpus-based contrastive study of reader engagement markers on the web. In ELOPE Vol. 20, No. 1, Novel Challenges for Discourse Analysis: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives (edited by Frančiška Lipovšek and Gašper Ilc).  University of Ljubljana Press, pp. 133-150 DOI:10.4312/elope.20.1.133-150 M23
 2. Vuković Vojnović, D. and Ljiljana Knežević (2023). Inclusion of Virtual Exchange in ESP University Classes –Students’ Perceptions. In Metodički vidici 14/2 (editor-in-chief dr Biljana Radić Bojanić). Novi Sad, Filozofski fakultet, pp. 143-160. M51
 3. Radovanović, A. and Vuković Vojnović. (2023). Hedges in Tourism and Hospitality-Related Research Articles. In B.A.S. British and American Studies. A Journal of Romanian Society of English and American Studies., Vol. 29 (edited by Hortensia Parlog). University of Timisoara, Department of English Language and Literature. pp. 209-220 DOI: 10.35923/BAS.29.20 M23
 4. Radojičić, S. and D. Vuković Vojnović. (2022). “Self-Directed Learning Readiness – a Case Study of English for Specific Purposes Learners at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad”. LINGUAPEDA 2021. Conference Proceedings. (edited by Ritva Kantelinen, Maria Kautonen & Zinab Elgundi). Suomen Ainedidaktinen Tutkimusseura, Helsinki 2022. p. 242-262 M33
 5. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2)51-68  URL: revije.ff.uni-lj.si/elopehttps://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 6. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri, Bhawana Jain) Cambridge Scholars 163-183 M14
 7. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar). 449 – 470 M52
 8. Vuković Vojnović, D. and J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 9. Knežević, LJ. and Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 10. Vuković Vojnović, D.(2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 11. Vuković Vojnović, D. and J. Jerković (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 12. Vuković Vojnović, D. and M. Nićin (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec and Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 13. Vuković Vojnović, D. (2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji – tematski zbornik radova. (urednice: Silaški Nadežda i Tatjana Đurović). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. M44
 14. Jerković, J. i Vuković Vojnović, D. (2012). Problemi kod pisanja studentskih apstrakata na engleskom jeziku na nematičnim fakultetima. Metodički vidici 3/12, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 277-290. M53
 15. Vuković Vojnović, D. and M. Nićin (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 16. Vuković Vojnović, D.(2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Objavljeni udžbenici:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0