redovni profesor

dr Tatjana Pivac

tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 03.07.1976., Novi Sad
Diplomirala je 2000., a magistrirala 2004., a doktorsku tezu pod nazivom ’Vinogradarstvo i vinarstvo u turističkoj ponudi Vojvodine brani 2008. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2835
emailtatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs i tatjana_pivac@yahoo.com
Termini konsultacija: okačeni na vratima kabineta br. 6 i na kancelariji Prodekana za nastavu (u dekanatu)


Zvanja:

 • 2001 – 2005. – asistent pripravnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2005 – 2009. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2009. – docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2014. – vanredni profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Kulturni turizam
 • Gradski turizam
 • Vinski turizam

Predmeti

 • Kulturna dobra u turizmu (osnovne studije)
 • Selektivni oblici u turizmu (osnovne studije)
 • Kulturni turizam (osnovne studije)
 • Ekskurzioni i izletnički turizam  (osnovne studije)
 • Vinski turizam (osnovne studije)
 • Upravljanje kulturnim događajima  (master studije)
 • Osnovi upravljanja događajima (master studije)
 • Savremeni oblici turizma (doktorske studije)
 • Organizacija slobodnog vremena i događaja (doktorske studije)

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski, ruski


Članstvo u organizacijama:

 • Srpsko geografsko društvo
 • Saradnik programa škole za doktorante iz Anžea (Francuska) „2H2S“

Projekti:

 1. Projekat Geografski aspekti stanja i pravaca razvoja Srbije (Vojvodine), Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (Rukovodilac dr Pavle Tomić)
 2. Međunarodni projekat Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion – geoeconomical space of sustainable development, West University of Timisoara, Univesity of Novi Sad, “Jozsef Atilla” University of Szeged, University of Tübingen.
 3. Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Izrada teksta za knjigu i izrada kompakt diskova. Projekat trajao tokom 2003. godine.
 4. Projekat namenjen izradi publikacije pod nazivom Sustainable Tourism, sustainabily principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002.
 5. Učesnik pojekta Sadržaj i prostorni koncept etno sela i pratećeg turističkog kompleksa pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine i Turističke organizacije Vojvodine.
 6. Jedan od realizatora projekta Serije predavanja i radionica u okviru projekata Ministarstva za obrazovanje i fizičku kulturu, edukacije nastavnika, za profesore geografije – Aktivna nastava geografije, od novembra 2003, rukovodilac projekta dr Jovan Romelić
 7. Lesne zaravni u Srbiji, Projekat Ministarstva nauke, 146019, nosilac projekta dr Jovan Romelić
 8. Idejni projekat Muzeja uređenja voda u Sremskoj Kamenici, naručilac Vode Vojvodine, nosilac projekta dr Vladimir Stojanović, 2008
 9. Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac projekta dr Snežana Besermenji
 10. Društveni odnosi između Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava u vezi sa evropskim integracijama, Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke, 47024, rukovodilac projekta Saša Marković
 11. SY_CULTour-Sinergija kulture i turizma: korišćenje kulturnih potencijala u manje razvijenim ruralnim područjima, the SEE projects (South East Europe – Transnational Cooperation Programme)
 12. Kulturni turizam Vojvodine u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnihmanjina, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (grant 114-451-3767/2013-02)

Ostala relevantna zaposlenja i aktivnosti:

 • Od 2002. član je Organizacionog odbora u okviru međunarodnog skupa “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji”, čiji je organizator Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 • Od 2008. član uređivačkog odbora Međunarodnog časopisa “Turizam” koji izdaje Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 • Od 2007. član Odbora za kvalitet i samovrednovanje Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Od februara 2011. godine član Skupštine Pokreta gorana Novog Sada
 • Od aprila 2012. do oktobra 2015. rukovodilac marketing tima Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Od 2013. glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa “Turizam”
 • Od decembra 2015. Član Izvršnog i nadzornog odbora Pokreta gorana Vojvodine
 • Od aprila 2016. Član Upravnog odbora Klastera putevima culture

Odabrane reference

 1. Tomić Pavle, Romelić Jovan, Kicošev Saša, Stojanović Vladimir, Pajović Tatjana, Pavlica Kristina, Savić S., Čomić Ljiljana, Aleksić Jordan (2002): Sustainable Tourism, sustainabily principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002, страна 1-94. Monografija je činila reprezentativni dokument kojim je prezentirano stanje održivog turizma u našoj zemlji.
 2. Lazar Lazić, Dragoslav Pavić, Vladimir Stojanović, Pavle Tomić, Jovan Romelić, Tatjana Pivac, Kristina Košić, Snežana Besermenji, Saša Kicošev (2008): Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine, naučno-popularna monografija, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, strana 1-271, drugo dopunjeno izdanje
 3. Jovan Romelić, Kristina Košić, Tatjana Pivac (2005): The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province, Geographical Institute ”Jovan Cvijić”, Beograd, Zbornik radova, No 54 (99-114 str).
 4. Jovan Romelić, Tatjana Pivac, Kristina Košić (2006): Turistička valorizacija starog gradskog jezgra po modelu Hilary du Kros, Glasnik Srpskog geografskog društvo, Beograd, Zbornik radova, str. 251-260
 5. Tatjana Pivac (2007): Urbani centri u kulturnom turizmu Bačke, Zadužbina Andrejević, Beograd, strana 1-90
 6. Romelić Jovan, Pivac Tatjana, Košić Kristina (2008): Prirodni resursi u funkciji razvoja turizma Titela i Titelskog brega, Zbornik radova SGD-a, str.71-79
 7. Besermenji Snežana, Tatjana Pivac, Ksenija Valrabenštajn (2009): Significance of the Authentic Ambience of the Petrovaradin Fortess on the Attractiveness of Exit Festival, Geographica Pannonica, Vol. 13, Issue 2 (2009), p. 66-74
 8. Pivac Tatjana,  Jovan Romelić, Kristina Košić (2009): Ocena potencijala za razvoj vinskog turizma u Vojvodini, zbornik radova Geografskog fakulteta, str. 215-229
 9. Tatjana Pivac, Ivana Blešić, Igor Stamenković, Snežana Besermenji (2011): Event management and consumer satisfaction in tourism industry, African Journal of Business Management, Vol. 5(34), 28 December, 2011, pp. 13240-13248
 10. Kristina Kosic, Tatjana Pivac, Jovan Romelic, Lazar Lazic, Vladimir Stojanovic (2011): Characteristic of thermal-mineral waters ina Backa region (Vojvodina) and their explotation in spa tourism, Reneweble and Sustainable Energy Reviews, volume 15, issue 1, pp. 801-807
 11. Snježana M. Gagić, Dragan V. Tešanović, Anđelija C. Ivkov-Džigurski, Tatjana D. Pivac, Ana Đ. Jovičić (2013): Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of SerbiaInternational Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE Vol 11. (1), pp.1055-1059
 12. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Stamenković Igor, Besermenji Snežana (2013): Motives of Visits to Ethno Music Festivals with Regard to Gender and Age Structure of Visitors, Event Management, Volume 17 (2), pp. 145-154
 13. Vanja Dragićević, Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Anđelija Ivkov-Džigurski, Kristina Košić (2013): Evaluation of Tourist Attractiveness and Museum Management inSombor and Apatin (Serbia), Acta Geographica Slovenica, 53 (2)
 14. Ivana Blešić, Tatjana Pivac, Jasmina Đorđević, Igor Stamenković, Sava Janićević (2014): Cultural Events as Part of Cultural Tourism Development. Case Study: Sombor and Apatin (Serbia), Acta Geographica Slovenica, 54 (2)