redovni profesor

dr Snežana Besermenji

snezana.besermenji@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Diplomirala je 1988. (PMF, Novi Sad), a magistrirala 1994. (Geografski fakultet, Beograd), a doktorsku tezu pod nazivom Hidrografski motivi u funkciji razvoja Vojvođanskog turizma brani 1999. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt: 

Tel: +381 21 485 2839
emailsnezana.besermenji@dgt.uns.ac.rs i atena21000@yahoo.com
Termini konsultacija: utorak od 10h do 12h u kabinetu br. 7


Oblast naučnog istraživanja

 • Društvena geografija
 • Kulturni turizam
 • Turizam

Predmeti:

 • Na osnovnim studijama: Uvod u trurizam-osnovi i principi; Istorijski razvoj geografije; Prirodne i društvene osnove turizma.
 • Master studije: Gradski i tranzitni turizam.

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 • Član naučnog komiteta Svetske asocijacije za kulturni turizam
 • Član Srpskog geografskog društva
 • Član Geografskog društva Vojvodine
 • Član tima za sprovođenje Nacionalnog ekološkog plana, pod rukovodstvom Evropske agencije za rekonstrukciju

Projekti:

 • Regionalno geografsko proučavanje Vojvodine, Privreda Srema, rukovodilac dr Dragoljub Bugarski;
 • Geomorfološka karata Vojvodine, dr Jovan Romelić i mr Snežana Besermenji su zaduženii za sekcije Beograd 1 i 4, Bačka Palanka 4;
 • Regionalno geografsko proučavanje Vojvodine, Privreda Banata, Poljoprivreda-stočarstvo, rukovodilac dr Pavle Tomić;
 • Regionalno geografsko proučavanje Vojvodine, Privreda Bačke, Poljoprivreda-stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, rukovodilac dr Pavle Tomić;
 • Kulturni turizam u Evroregionu DKMT, Kulturna dobra Vojvodine, Kulturna dobra u opštini Novi Sad, Temerin i Bački Petrovac, rukovovilac dr Pavle Tomić;
 • Ekoturizam u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine, Park prirode Palić, Specijalni rzervat prirode Obedska bara, Specijalni rezervat prirode Karađorđevo, rukovodilac dr Pavle Tomić;
 • Geografski aspekti stanja i pravca razvoja Srbije-Vojvodine. Turizam Bačke, dr Pavle Tomić, dr Snežana Besermenji, dr Gordana Jovanović, mr Vladimir Stojanović, rukovodilac dr Pavle Tomić.
 • Mogućnost razvoja kulturnog turizma u Vojvodini, dr Snežana Besermenji, dr Jovan Romelić, dr Tatjana Pivac, mr Vuk Garača, rukovodilac dr Snežana Besermenji.

Odabrane reference

 1. Bogdanović Živan, Besermenji Snežana (2000): The Thermal-Mineral Water of Bačka and the Possibilities of its Exploitation. Geographica Pannonica / 2000. International scientific journal. Institute of Geography, Novi Sad, page 22-25.
 2. Besermenji Snežana (2004): Spatial, Cultural and Historical Entities in Bačka. Geographica Pannonica. International scientific journal. Department of Geography, tourisam and management, Novi Sad, page 47-52.
 3. Besermenji Snežana (2007): Zagađenje vazduha u Srbiji. Zbornik radova knj.57. Geografski institut „Jovan Cvijić“, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, strana 495-501.
 4. Snežana Besermenji (2008): Turistički značaj Sirmijuma, Zbornik radova Geografskog fakultet, Beograd. Rad je u pripremi za štampu
 5. Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Ivica Jurišin (2008): „ Turistički značaj galerije Milan Konjović u Somboru“, Zbornik radova Instituta „Jovan Cvijić“, Beograd.
 6. Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Ksenija Wallrabenstein (2009): Significance of Authentic Ambience of The Petrovaradin Fortress on the Attractiveness of EXIT Festival. Geographica Pannonica. International scientific journal. Department of Geography, tourisam and management, Volume 13, Issue 2 Novi Sad, page 66-74.
 7. Snežana Besermenji, Tatjana Pivac, Miroslav Vujičić (2009): Tourism significance of archaeological sites. Rad je prezentovan na 10th International Joint World Cultural Tourism Conference 2009. Cultural Touris: Inovations and Strategies, strana 615-626.