Redovni profesor

dr Munitlak Ivanović Olja

olja.mi@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Zvanje: Redovni profesor
Ime i prezime: Dr Olja Munitlak Ivanović


Kontakt 

Telefon: 063-532-771

E- mail: olja.mi@dgt.uns.ac.rs


Obrazovanje

 • Munitlak Ivanović Olja je rođena 17.05.1972. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu. Osnovne studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. U toku studiranja, Univerzitet u Novom Sadu ju je nagradio Diplomom za postignut izuzetan uspeh na Fakultetu. Diplomirala je 16.02.1996. godine, na smeru Unutrašnja i spoljna trgovina sa ocenom 10, a prosečna ocena sa studija je 8,94. Bila je stipendista Ministarstva nauke i prosvete i Železničko transportnog preduzeća. Dana 11. novembra 2002. godine uspešno je odbranila magistarsku tezu na Ekonomskom fakultetu u Subotici. 28. decembra 2006. godine je uspešno odbranila doktorsku tezu na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Radno iskustvo pre zasnivanja radnog odnosa na DGTH

 • Nakon diplomiranja radila je na poslovima samostalnog ekonomskog stručnog saradnika u međunarodnoj špediciji „KDS“ i Železničko transportnom preduzeću (ŽTP) u Novom Sadu (1996-1998).
 • Školske 1998/99 godine zasnovala je radni odnos u Srednjoj ekonomskoj školi „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu. Predavala je predmete: Poslovna ekonomija, Ekonomika preduzeća i Računovodstvo. Decembra 2000. godine je položila državni stručni ispit na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a javni čas je održala u Ekonomskoj školi u Subotici.
 • Od školske 2000/01 honorarno radi kao saradnik – asistent na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za geografiju, na predmetu Fiskalna ekonomija.
 • Na Fakultetu za Preduzetni menadžment Univerzitet„Braća Karić“ u Novom Sadu, kao honorarni stručni saradnik je radila od školske 2001/02 godine,. Školske 2003/04 zasnovala stalni radni odnos. Prvo je radila kao asistent na predmetima Komercijalno poslovanje i Strategijski menadžment. Marta 2007. godine je na Fakultetu za preduzetni menadžment, Univerzitet „Braća Karić“, stekla zvanje docenta u oblasti ekonomija.
 • Februara 2008. godine je zasnovala radni odnos na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici. Držala je nastavu na predmetima Strategijski menadžment i Ekonomija Evorpske unije. Iz ta dva predmeta je objavila i udžbenike.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za uslužni biznis je dobila 28.06.2009. godine, za oblast ekonomskih nauka, uža naučna oblast menadžment i marketing. Od 27.01.2010. godine Olja Munitlak Ivanović je bila rukovodioc katedre za ekonomske nauke.
 • Funkciju prodekana za nauku je obavljala u periodu 06.12.2010. – 21.02.2012. do zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu poslovne ekonomije na integrisanom Univerzitetu Edukons. Na Univerzitetu Edukons je kao vanredni profesor držala predmete na redovnim studijama: Fakultet za uslužni biznis, Fakultet Poslovne ekonomije i Fakultet bezbednosti. Držala je nastavu na predmetima: Strategijski menadžment, Ekonomija Evropske unije, Osnove ekonomije i Makroekonomija.
  Radni odnos na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu je zasnovala 01.05.2015. u naučnom zvanju viši naučni saradnik.
  Radni odnos na Fakultetu prirodno-matematičkih nauka, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo je zasnovala 01.10.2018. a izbor u zvanje vanrednog profesora je dobila 19.04.2018. godine.

Ostali važni podaci

 • Prof.dr Munitlak Ivanović je bila izabrana je na mesto upravnika Naučno istraživačkog centra Univerziteta Edukons 30.05.2011. godine;
 • Bila je urednik je časopisa „Godišnjak Univerzita Edukons“ od maja 2011. godine, koji objavljivao Univerzitet Edukons, do 2014. Godine do prekida radnog odnosa na Univerzitetu.
 • Član je uređivačkog odbora naučnog časopisa „Ekologika“, koji izdaje Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „EKOLOGIKA“, od aprila 2011. godine do danas;
 • Bila je član uređivačkog odbora naučnog časopisa „Poslovna ekonomija – časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije“, čiji je izdavač Fakultet za uslužni biznis, od 2012. godine (do 2015. godine);
 • Član je domaćeg recenzionog odbora časopisa „Ekonomski pogledi“, izdavača Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini, od 2013. godine do danas;
 • Član je domaćeg uređivačkog odbora časopisa „Ekonomski pogledi“, izdavača Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini od septembra 2017. godine do danas;
 • Član je domaćeg uređivačkog odbora časopisa „Economic Analysis“, čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka, Beograd, od 2012. godine do danas;
 • Recenzent je više naučnih radova za časopise sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja („Poslovna ekonomija“, „Ekonomski pogledi“, „Economic Analysis“ i „Megatrend Reviju“);
 • Do sada je bila mentor 4 doktorske teze, 28 master i 4 magistarska rada kao i preko 50 diplomskih i završnih radova.
 • Radila je kao recenzent programa za osnovne akademske (OAS), master akademske (MAS) i doktorske studije (DS), za potrebe Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK).
 • Na Institutu ekonomskih nauka je bila koordinator departmana za održivi razvoj od 27.12.2016.
 • Prema Google Scholar je citirana 338 puta, prema zvaničnom sajtu https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=Munitlak+Ivanovic+Olja&hl=sr&as_sdt=0,5

Naučna zvanja

 • Odluku o sticanju naučnog zvanja Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija, stekla je na osnovu odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Matičnog naučnog odbora za društvene nauke, na sednici održanoj 14.10.2009. godine.
  Odluku o sticanju naučnog zvanja Viši aučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija, stekla je na osnovu odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Matičnog naučnog odbora za društvene nauke, na sednici održanoj 28.01.2015. godine.

Stručna usavršavanja

 • Decembra 2000. godine je položila ispit pred Ministarstvom finansija SR Jugoslavije i stekla zvanje revizora, a marta 2001. godine je stekla stručno zvanje ovlašćenog računovođe.
  Kroz razmenu profesora i doktoranata, dr Munitlak Ivanović Olja je učestvovala u Međunarodnoj letnjoj školi, „International School on Energy Systems (ISE 2012) – Training Course on Energy Systems for Young Researchers and Professionals“ oktobra 2012. godine, u Kloster Seeon, u Nemačkoj.
  Na poziv Izraelske Agencije za međunarodnu saradnju Ministarstva inostranih poslova (MASHAW) i Weitz Centra za Razvoj studija (CERUR), boravila je na usavršavanju od 17. novembra do 11. decembra 2015. godine, u Rehovotu, Izrael. Naziv međunarodnog kursa koji je uspešno završila je “Green Growth: Policy Measures and Implementation tools”.

Međunarodna aktivnost

 • Kao komentor na doktorskim studijama na Universita degli Stude della Tuscia, Viterbo, Rome, juna meseca 2006. godine je od boravila na ovom Univerzitetu i doktorantima držala predavanje po pozivu, na temu „Perspectives and indicators of sustainable development in countries of Southeastern Europe”. Dr Munitlak Ivanović Olja je učestvovala na više od 20 međunarodnih konferencija sa radovima, istovremeno učestvujući u njihovoj organizaciji tako i podnoseći saopštenja ili predavanja po pozivu, koja su objavljena u tematskim zbornicima, u celini ili u izvodu.
 • Kao upravnik Naučno istraživačkog centra, dr Munitlak Ivanović Olja je aktivno učestvovala u aktivnostima Alijanse Univerziteta centralno-istočne Evrope (Alliance of Central Eastern European Universities – ACEU). Na ovaj način uspostavila je kontakte i saradnju sa profesorima privatnih i državnih univerziteta iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Slovenije i Albanije. Saradnja dr Munitlak Ivanović Olje i profesora ovih ustanova se obavljala kroz: razmenu informacija o istraživanjima i nastavnim programima, razmenu informacija o predavanjima, učilima, publikacijama i literaturom koja je od značaja za obrazovanje i istraživanje, zajedničku organizaciju seminara, konferencija, kongresa i drugih događaja u Srbiji i ostalim članicama Alijanse, zajedničku izdavačku delatnost, zajedničko apliciranje za projekte kod fondova Evropskih institucija, regionalnih organizacija i kod fondova Vlada država centralno-istočne Evrope.
 • Angažovana je kao Koordinator za održivi razvoj i zelenu ekonomiju sekretarijata Alijanse Univerziteta centralno-istočne Evrope – ACEU, od 01.02.2012. na neodređeno vreme.
 • Kao predavač je učestvovala u međunarodnoj letnjoj školi koju je organizovao Univerzitet Edukons u periodu od 01.07.-01.08.2017. Tema letnje škole je bila „Urban and Rural Development in Practice Sustainability for All (With Serbian lenguage and Culture). Tema na koju je dr Munitlak Ivanović Olja držala predavanje je „Concept of Sustainable Development and Green Growth: Similarities and Differences in Practice“. U periodu održavanja letnje škole je održala i radionicu sa temom „Making the project in the field of Green Growth“.
 • Kao učesnik na okruglom stolu na temu “SMEs and Green Economy” boravila je u periodu 13-16.2016. april u Kijevu, Ukrajina. Organizatori okruglog stola su bili Organization of the Black sea Economic Cooperation (BSEC) i Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Nagrade

 • Kao najmlađi učesnik na projektu dobila je nagradu kao najmlađi učesnik projekta i najmlađi lider u oblasti održivog razvoja, projekat je finan sirao i podržao Enviromental Ambassadors and Ambassade van het Koninkrijk der Nederland, Project: Indentification of Sustainable development and Enviromental Liders for tomorrow, Belgrade, May 2007.
  Pohvala Univerziteta Edukons za podsticanje i razvoj naučno istraživačke delatnosti i unapređenje nastave na Univerzitetu, 25.05.2011. godine.
  Jubilarna nagrada Univerziteta Edukons, na osnovu odluke Senata Univerziteta Edukons broj R. od 24.05.2011.
  Povelja Zadužbine Andrejević u znak zahvalnosti za saradnju u ostvarivanju svojih osnivačkih ciljeva i doprinos razvoju najučnog stvaralaštva, Beograd 2014. godine.
 • Počasna nagrada Srpskog društva za zaštitu životne sredine, EKOLOGIKA kao priznanje za izuzetan doprinos nauci u oblasti zaštite životne sredine i razvoju medđnarodne saradnje. Beograd, 22.04.2015.

Projekti

 • Angažovana je na istraživačkom projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III 47009. Radi se o interdisciplinarnom projektu „Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU“, rukovodilac je Podprojekat 3 koji se odnosi na Zaštitu životne sredine, obzirom da je to pregovaračko poglavlje specifično i uzrokovaće visoke rashode prilikom implementacije. Projekat je i dalje u toku.
  Angažovana je i na projektu 179015 finansiranom od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije OI „Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU. Projekat je i dalje u toku.
  Tokom decembra 2015. godine, u okviru projekta Invest Horizont (HORIZONT 2020), u okviru seminara „Unapređenje investicija- Investhorizon: Novi alati i instrumenti za MSPD“ držala je Seminar za korišćenje znanja (predavanje: Porezi u funkciji investicionog podsticaja za razvoj MSPP i investicija).
  Angžovana je kao recenzent na međunarodnom projektu „Green Economy Master Programme“ kao Koordinator za održivi razvoj i Zelenu ekonomiju Alijanse univerziteta centralne i istočne Evrope (ACEU) 01.02.2012. Dala je pozitivnu recenziju na prvu fazu projekta koja je završena u 2013. godini, i nastavlja godišnje da šalje recenzije o nastavku projekta.
  Projekat: Enviromental Ambassadors and Ambassade van het Koninkrijk der Nederland, Indentification of Sustainable development and Enviromental Liders for tomorrow, Belgrade, May 2007
 • Projekat za Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine pod nazivom: Vojvodina-novi region u euro-regionalnoj saradnji – Specifičnosti trgovine u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, 2007.
 • Projekat: Privredni i održivi razvoj kao faktori redukcije siromaštva, Trening seminar za mlade političare, Bečej – Fantast, 2004.
 • Projekat: Vojvodina – novi region u euro-regionalnoj saradnji, 2003: Ekonomski održivi razvoj regiona Balkan/jugoistočna Evropa sa osvrtom na Vojvodinu, Trening seminar za mlade političare, 2003.

Ostali podaci

 • Tečno govori engleski jezik a služi se i ruskim jezikom. Ima položen vozački ispit B kategorije. Udata je i ima dvoje dece. Živi u Novom Sadu.

Odabrani istaknuti naučni radovi u poslednjih pet godina

 1. Đukić, M., Jovanoski,, I., Munitlak Ivanović, O., Lazić M., Bodroža, D. (2016) Cost-benefit analysis of an infrastrusture project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia, Renewable and sustainable energy reviews, Vol 59, str. 1419 – 1425, doi: 10.1016/j.rser.2016.01.050 M21a
 2. Golušin, M., Munitlak Ivanović, O., Andrejević A., Vučenov S. (2014) Survey of socio economic growth in SE Europe-new conceptual frame for sustainability metrics, Journal of Economic Surveys, Vol 28, Isuue 1, str. 152-168, (http://hdl.handle.net/10.1111/joes.2014.28.issue-1) DOI: 10.1111/joes.12006 M21a
 3. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Zdravković, A. (2017) A Cointegration Analysis of Real GDP and CO2 Emissions in Transitional Countries, Sustainability, 9(4), 568; str. 1-18, ISSN 2071-1050, doi:10.3390/su9040568, http://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/568/htm M22
 4. Munitlak Ivanović, O., Zubović, J. Mitić, P. (2017) Relationship between Sustainable Development and Green Economy – Emphasis on Green Finance and Banking, Ekonomika poljoprivrede, 64(4), str