redovni profesor

dr Aleksandra Dragin

aleksandra.dragin@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 18.12.1976. Novi Sad
Diplomirala je 2003., a magistrirala 2005., a doktorsku tezu pod nazivom Međunarodna krstarenja Koridorom 7 i nautički turizam Srbije brani 2008. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2835

email: aleksandra.dragin@dgt.uns.ac.rs | sadragin@gmail.com
Konsultacije: četvrtak: 11:00-13:00h – kabinet 6


Zvanja:

Sva zvanja stekla je na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo (PMF, UNS):

 • redovni profesor (1.10.2018-)
 • vanredni profesor (1.10.2013-30.09.2018.)
 • docet (1.12.2008-30.09.2013)
 • asistent (5.6.2006-30.11.2008)

Oblast naučnog istraživanja

 • Turizam (kulturne dimenzije i komunikacija u turizmu, demografske tranzicije I razvoj turizma, selektivni oblici turizma, poslovna etika i CSR)

Predmeti:

 • Osnovne studije: Kultura i komunikacija u turizmu, Selektivni oblici turizma, Nautički turizam, Internet u nastavi geografije
 • Master studije: Etika u turizmu i korporativna društvena odgovornost
 • Doktorske studije: Uticaj demografskih trendova na razvoj turizma

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski, ruski


Projekti:

 • Međunarodni projekat INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026 – PALMCULTURE – Culture on the Palm (Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület – Eurotender (Segedin) i Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet), 2018-2019 (12 meseci) – dr Aleksandra Dragin koordinator projekta za Srbiju.
 • Međunarodni projekat INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0204 – WATERTOUR – Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (University of Szeged – Szegedi Tudomanyegyetem (Mađarska) i Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (Novi Sad), Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku (Subotica), 2018-2019 (18 meseci) – dr Aleksandra Dragin istraživač.
 • Međunarodni projekat ERASMUS+ (Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju): “Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom – CULTURWB”, 2016-2019, koordinatorski projekat Prirodno-matematički fakultet (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu iz programa EU ERASMUS+ / u konzorcijumu učestvuje još 12 institucija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije, Holandije i Nemačke. Dr Aleksandra Dragin je predavač na interdisciplinarnom programu celoživotnog učenja u oblasti turizma, na kursu “Intercultural Communication / Interkulturalna komunikacija”(LLL kurs je održan 08.12.2017. godine – PMF, UNS) i na master programu (početak školska 2018/19 godine).
 • Republika Srbija – Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat zavisoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost (Programa 0201 – Razvoj nauke i tehnologije, Programska aktivnost 1012 – Podrška razvoju naučno istraživačke delatanosti, funkcionalna klasifikacija 140 – Osnovno istraživanje, pozicija 531, ekonomska klasifikacija 4246 – Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, projekat pod nazivom „Geotransformacija prostora Vojvodine u funkciji regionalnog razvoja“, broj 114-451- 2080/2016-01, za finansiranje/sufinansiranja projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine – dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • Republika Srbija – Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat zavisoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost: „Efekti razvoja turizma u ruralnim sredinama“, broj 142-451-3683/2017-01/02, kratkoročni projekat od interesa… 20.11.2017-20.11.2018. godine – dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • Prostorni plan AP Vojvodine 2010-2020 – Ekspertiza turizam. Republička agencija za prostorno planiranje, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu urbanizam i graditeljstvo (APV), Pokrajinski zavod za urbanizam i Univerzitet u Novom Sadu (2010) – dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • Uključena projekat: Master plan održivog razvoja Fruške gore 2012-2022. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Univerzitet u Novom Sadu (2012) – dr Aleksandra Dragin recenzent.
 • „Istraživanje stavova poljoprivrednih proizvođača u Sremskom upravnom okrugu o mogućnostima plasiranja domaćih proizvoda na domaće turističko tržište“ , br. 104-401-3159/2014-01. Autonomna Pokrajina Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (UNS), 2014/15 – dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • „Zvanični podaci u turizmu – mogućnost primene i značaj korišćenje“ (transfer znanja u privredu – edukacija zaposlenih u turističkim organizacijama Vojvodine). Turistička organizacija Vojvodine; Univerzitet u Novom Sadu (Prirodno-matematički fakultet i Univerzitetski centar za primenjenu statistiku); Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV-a (Sektor za turizam i regionalno-privrednu saradnju). Edukacija realizovana u 2013. i 2014. godini.dr Aleksandra Dragin koautor i predavač na kursu.
 • „Inovacije u istraživanju turističkog tržišta“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (Program stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2014/2015. i 2015/16. godinu Kataloški broj programa: 621; šifra za prijavu obuke: G21CH6) –dr Aleksandra Dragin autor, rukovodilac i realizator programa.
 • „Igra kao faktor motivacije u učenju geografskih sadržaja” – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (Program stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2014/2015. i 2015/16. godinu Kataloški broj programa: 621; šifra za prijavu obuke: G21CH6) –dr Aleksandra Draginpredavač,moderator programa.
 • dr Aleksandra Dragin je autorKodeksa poslovne etike (hotel „Premier Aqua”, Vrdnik) (2013).
 • ElaboratNautičko-turističkicentar „MarinaŠtrand”. JKP „Gradskozelenilo” (2013) – dr Aleksandra Dragin koautor.
 • “Upoznajte svet oko sebe putem interneta – nova tehnologija učenja u osnovnim i srednjim školama” – program Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – stalno stručno usavršavanje nastavnika za školsku 2011/2012. godinu – dr Aleksandra Dragin autor, rukovodilac i realizator.
 • „Prezentacija, promocija i aktiviranje prirodnih i kulturnih sadržaja Malog Stapara“, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Prirodno-matematički fakultet (2010), dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • “Strategija razvoja turizma opštine Odžaci”(Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Turistička organizacija Odžaka), dr Aleksandra Dragin član projekta.
 • „Interaktivna nastava-savremena nastava geografije“, Republički program, Ostalo, br. projekta: 151/09, 2009-2010, dr Aleksandra Dragin predavač, moderator.
 • „Izrada programa za revitalizaciju depopulacionih pograničnih područja Banata“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 114-451-0719/2009-01, 2008-2009, dr Aleksandra Dragin član projekta, ekspert.
 • „Folklorno nasleđe u turizmu Srema“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 106-451-02206, 2008, dr Aleksandra Dragin član projekta, ekspert.
 • „Folklorno nasleđe u turizmu Bačke“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 106-451-03052/06, 2007, dr Aleksandra Dragin član projekta, ekspert.
 • „GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje 1“, Republički program, Ostalo, br. projekta: 100/07, 2007-2008, dr Aleksandra Dragin predavač, moderator.
 • „Folklorno nasleđe u turizmu Banata“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 451-02007/2006, 2006, dr Aleksandra Dragin član projekta, ekspert.
 • „Demografske tranzicije u Srbiji“, Republički program, Osnovna istraživanja, br. projekta: 146017, 2005-2010, dr Aleksandra Dragin sekretar projekta i istraživač.
 • „Gis, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje“, Republički program, Ostalo, br. projekta: 292/03, 2003-2004, dr Aleksandra Dragin predavač, moderator.

Ostala relevantna zaposlenja i aktivnosti:

 • Član je Komisije za donošenje standarda iz oblasti Turizma i srodnih usluga pri Institutu za standardizaciju Srbije, u okviru Međunarodne komisije za standardizaciju u turizmu i usluga u turizmu ISO/TC 228 (2006- ).
 • Član je Radne grupe za statistička istraživanja u okviru Nacionalnog saveta za turizam RS (2016- ).
 • Tehnički urednik međunarodnog naučnog časopisa„Geographica Pannonica“ (2016- ) http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica.html
 • Autor/koautor je 157 referenci: 144 naučna rada (8 sa impakt faktorom kategorije M21a-M23), 7 monografija, 2 udžbenika i 2 priručnika) – 47 kao jedini autor ili prvi koautor.
 • Do sada je bila u komisiji za izradu i odbranu 289 diplomskih i master radova i 5 doktorskih disertacija, od čega je pod njenim mentorstvom odbranjeno 47 diplomskih, 37 master radova i 3 doktorata.
 • Član je MENSE Srbije (2004- ).
 • Član je Skupštine Matice Srpske (2005- ).
 • Član je Geografskog društva Vojvodine (2005- ).
 • Član naučnog odbora međunarodnog naučnog skupa 3rd International Tourism and Hospitality Management Conference – ITHMC 2017. Univerzitet u Sarajevu (BiH) Akdeniz University, Kocaeli University i Muğla Sıtkı Koçman University (Turska) i Univerzitet u Novom Sadu (Srbija). https://www.ithmc.com/sites/default/files/ithmc_2017_abstract_book_v2.pdf
 • Plenarni panel predavač po pozivu na međunarodnom naučnom skupu ICESOS 18: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region. International Burch University, 10-12. maj 2018, Sarajevo. https://icesos.ibu.edu.ba/
 • Gostujući predavač na Volga državnom fakultetu za fizičku kulturu, sport i turizam iz Kazanja, Rusija (Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation), april 2018.
 • Član je komisije za ekvivalenciju predmeta studijskog programa osnovnih studija iz turizma DGTH/PMF (2017- ).
 • Kao jedini predstavnik nauke bila je član Saveta za turizam u APV-u (Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova) (2013-2015).
 • Bila je članuredništva svih izdanja Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo (PMF, UNS) (2013-2015).
 • U matičnoj kući bila je rukovodilac studijskog programa Master turizmolog, savetnik na master studijama (Master menadžer), savetnik za studente na doktorskim studijama (geo-nauke: turizam) i savetnik za inostranog studenta na doktorskim studijima (geo-nauke).
 • Jedan od rukovodilaca Marketing tima PMF-a (2005-2007).
 • Bila je član Naučno-nastavnog veća PMF-a (2007/08).
 • “Novosadski sajam” A.D. je angažuje kao sekretara Komisije za ocenu kvaliteta konditorskih proizvoda (mart 2004) i kao tehničkog sekretara Komisije za ocenu kvaliteta ugostiteljsko-turističkih objekata i usluga (oktobar 2004).
 • U školskoj 2003/04. godini angažovana je kao član Organizacionog odbora u okviru međunarodnog skupa “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji”, Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Novi Sad).

Odabrane reference

 1. Prema Google Scholar: 298 citiranost, h index 10 (02/02/2018)
  1. Dragin, A., Đurđev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavić, D., Ivkov-Džigurski, A. Košić, K., Favro, S. (2014): Analysis of the Labor Force Composition on Cruisers: the Danube Through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72. ISSN: 0966-6923, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.013 M21a
  2. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D., Davidović, N. (2013): What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (8), 858–872. ISSN: 1540-6306 DOI: 10.1080/10548408.2013.835679 M21
  3. Blešić, I. Dragin, A., Marković, J., Čerović, S., Đeri, L. (2014): Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic, 35, 415-429. ISSN 1582-9146 M22
  4. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014): How income infuences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica, 64 (2), 219–237. ISSN: 0001-6373 DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5 M22
  5. Dragin A. S., Jovičić D., Bošković D. (2010): Economic Impact of Cruise Tourism Along the Pan-European Corridor VII, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 23 (4), 127-141. M23
  6. Djurdjev B. S., Arsenović D., Dragin A. (2010): Contemporary problems in studying population of Vojvodina Province, Acta geographica Slovenica, 50-1. ISSN: 1581-6613 M23
  7. Ivkov-Džigurski, A., Babić, V., Dragin, A., Košić, K., Blešić, I. (2012): The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia. Eastern European Countryside, 18. DOI: 10.2478/v10130-012-0004-9 M23
  8. Armenski, T., Gomezelj, D., Đurđev, B., Ćurčić, N., Dragin, A. (2012): Tourism Destination Competitiveness – Between Two Flags. Economic research, 25 (2), 485-502. ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517519 M23
  9. Dragin, A. (2017): Cultural Bubbles Inside Tourism Space. 17the Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017 – “New Spaces in Cultural Tourism” (1-2. September 2017). 4-5 pp, PMF.ISBN 978-86-7031-444-3http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth/2017/ctth2017ab.pdf M32
  10. Dragin, A. (2015): Kultura i komunikacija. Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (1-130). univerzitetski udžbenik
  11. Pivac, T., Dragin, A.Dragićević, V., Vasiljević, Đ. (2016): Selektivni oblici turizma – Primeri dobre prakse u svetu i stanje u Republici Srbiji, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. univerzitetski udžbenik