Редовни професор

др Мунитлак Ивановић Оља

olja.mi@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Звање: Редовни професор
Име и презиме: Др Оља Мунитлак Ивановић


Контакт 

Телефон: 063-532-771

Е- маил: olja.mi@dgt.uns.ac.rs


Образовање

 • Мунитлак Ивановић Оља је рођена 17.05.1972. године у Новом Саду, где је завршила основну школу. Основне студије завршила је на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду. У току студирања, Универзитет у Новом Саду ју је наградио Дипломом за постигнут изузетан успех на Факултету. Дипломирала је 16.02.1996. године, на смеру Унутрашња и спољна трговина са оценом 10, а просечна оцена са студија је 8,94. Била је стипендиста Министарства науке и просвете и Железничко транспортног предузећа. Дана 11. новембра 2002. године успешно је одбранила магистарску тезу на Економском факултету у Суботици. 28. децембра 2006. године је успешно одбранила докторску тезу на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду.

Радно искуство пре заснивања радног односа на ДГТХ

 • Након дипломирања радила је на пословима самосталног економског стручног сарадника у међународној шпедицији „КДС“ и Железничко транспортном предузећу (ЖТП) у Новом Саду (1996-1998).
 • Школске 1998/99 године засновала је радни однос у Средњој економској школи „Светозар Милетић“ у Новом Саду. Предавала је предмете: Пословна економија, Економика предузећа и Рачуноводство. Децембра 2000. године је положила државни стручни испит на Економском факултету у Суботици, а јавни час је одржала у Економској школи у Суботици.
 • Од школске 2000/01 хонорарно ради као сарадник – асистент на Природно математичком факултету Универзитета у Новом Саду на Департману за географију, на предмету Фискална економија.
 • На Факултету за Предузетни менаџмент Универзитет„Браћа Карић“ у Новом Саду, као хонорарни стручни сарадник је радила од школске 2001/02 године,. Школске 2003/04 засновала стални радни однос. Прво је радила као асистент на предметима Комерцијално пословање и Стратегијски менаџмент. Марта 2007. године је на Факултету за предузетни менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“, стекла звање доцента у области економија.
 • Фебруара 2008. године је засновала радни однос на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици. Држала је наставу на предметима Стратегијски менаџмент и Економија Еворпске уније. Из та два предмета је објавила и уџбенике.
 • Избор у звање ванредног професора на Факултету за услужни бизнис је добила 28.06.2009. године, за област економских наука, ужа научна област менаџмент и маркетинг. Од 27.01.2010. године Оља Мунитлак Ивановић је била руководиоц катедре за економске науке.
 • Функцију продекана за науку је обављала у периоду 06.12.2010. – 21.02.2012. до заснивања радног односа на Факултету пословне економије на интегрисаном Универзитету Едуконс. На Универзитету Едуконс је као ванредни професор држала предмете на редовним студијама: Факултет за услужни бизнис, Факултет Пословне економије и Факултет безбедности. Држала је наставу на предметима: Стратегијски менаџмент, Економија Европске уније, Основе економије и Макроекономија.
  Радни однос на Институту економских наука у Београду је засновала 01.05.2015. у научном звању виши научни сарадник.
  Радни однос на Факултету природно-математичких наука, Департман за географију, туризам и хотелијерство је засновала 01.10.2018. а избор у звање ванредног професора је добила 19.04.2018. године.

Остали важни подаци

 • Проф.др Мунитлак Ивановић је била изабрана је на место управника Научно истраживачког центра Универзитета Едуконс 30.05.2011. године;
 • Била је уредник је часописа „Годишњак Универзита Едуконс“ од маја 2011. године, који објављивао Универзитет Едуконс, до 2014. Године до прекида радног односа на Универзитету.
 • Члан је уређивачког одбора научног часописа „Екологика“, који издаје Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије „ЕКОЛОГИКА“, од априла 2011. године до данас;
 • Била је члан уређивачког одбора научног часописа „Пословна економија – часопис за пословну економију, предузетништво и финансије“, чији је издавач Факултет за услужни бизнис, од 2012. године (до 2015. године);
 • Члан је домаћег рецензионог одбора часописа „Економски погледи“, издавача Економски факултет, Универзитет у Приштини, од 2013. године до данас;
 • Члан је домаћег уређивачког одбора часописа „Економски погледи“, издавача Економски факултет, Универзитет у Приштини од септембра 2017. године до данас;
 • Члан је домаћег уређивачког одбора часописа „Ецономиц Аналyсис“, чији је издавач Институт економских наука, Београд, од 2012. године до данас;
 • Рецензент је више научних радова за часописе са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја („Пословна економија“, „Економски погледи“, „Ецономиц Аналyсис“ и „Мегатренд Ревију“);
 • До сада је била ментор 4 докторске тезе, 28 мастер и 4 магистарска рада као и преко 50 дипломских и завршних радова.
 • Радила је као рецензент програма за основне академске (ОАС), мастер академске (МАС) и докторске студије (ДС), за потребе Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК).
 • На Институту економских наука је била координатор департмана за одрживи развој од 27.12.2016.
 • Према Google Scholar је цитирана 338 пута, према званичном сајту https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=Munitlak+Ivanovic+Olja&hl=sr&as_sdt=0,5

Научна звања

 • Одлуку о стицању научног звања Научни сарадник у области друштвених наука – економија, стекла је на основу одлуке Комисије за стицање научних звања по претходно прибављеном позитивном мишљењу Матичног научног одбора за друштвене науке, на седници одржаној 14.10.2009. године.
  Одлуку о стицању научног звања Виши аучни сарадник у области друштвених наука – економија, стекла је на основу одлуке Комисије за стицање научних звања по претходно прибављеном позитивном мишљењу Матичног научног одбора за друштвене науке, на седници одржаној 28.01.2015. године.

Стручна усавршавања

 • Децембра 2000. године је положила испит пред Министарством финансија СР Југославије и стекла звање ревизора, а марта 2001. године је стекла стручно звање овлашћеног рачуновође.
  Кроз размену професора и доктораната, др Мунитлак Ивановић Оља је учествовала у Међународној летњој школи, „International School on Energy Systems (ISE 2012) – Training Course on Energy Systems for Young Researchers and Professionals“ октобра 2012. године, у Клостер Сееон, у Немачкој.
  На позив Израелске Агенције за међународну сарадњу Министарства иностраних послова (MASHAW) и Weitz Centra za Razvoj studija (CERUR), боравила је на усавршавању од 17. новембра до 11. децембра 2015. године, у Реховоту, Израел. Назив међународног курса који је успешно завршила је “Green Growth: Policy Measures and Implementation tools”.

Међународна активност

 • Као коментор на докторским студијама на Universita degli Stude della Tuscia, Viterbo, Rome, јуна месеца 2006. године је од боравила на овом Универзитету и докторантима држала предавање по позиву, на тему „ Perspectives and indicators of sustainable development in countries of Southeastern Europe”. Др Мунитлак Ивановић Оља је учествовала на више од 20 међународних конференција са радовима, истовремено учествујући у њиховој организацији тако и подносећи саопштења или предавања по позиву, која су објављена у тематским зборницима, у целини или у изводу.
 • Као управник Научно истраживачког центра, др Мунитлак Ивановић Оља је активно учествовала у активностима Алијансе Универзитета централно-источне Европе (Alliance of Central Eastern European Universities – ACEU). На овај начин успоставила је контакте и сарадњу са професорима приватних и државних универзитета из Румуније, Мађарске, Словачке, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Украјине, Словеније и Албаније. Сарадња др Мунитлак Ивановић Оље и професора ових установа се обављала кроз: размену информација о истраживањима и наставним програмима, размену информација о предавањима, училима, публикацијама и литературом која је од значаја за образовање и истраживање, заједничку организацију семинара, конференција, конгреса и других догађаја у Србији и осталим чланицама Алијансе, заједничку издавачку делатност, заједничко аплицирање за пројекте код фондова Европских институција, регионалних организација и код фондова Влада држава централно-источне Европе.
 • Ангажована је као Координатор за одрживи развој и зелену економију секретаријата Алијансе Универзитета централно-источне Европе – АЦЕУ, од 01.02.2012. на неодређено време.
 • Као предавач је учествовала у међународној летњој школи коју је организовао Универзитет Едуконс у периоду од 01.07.-01.08.2017. Тема летње школе је била „ Urban and Rural Development in Practice Sustainability for All (With Serbian lenguage and Culture). Тема на коју је др Мунитлак Ивановић Оља држала предавање је „ Concept of Sustainable Development and Green Growth: Similarities and Differences in Practice “. У периоду одржавања летње школе је одржала и радионицу са темом „ Making the project in the field of Green Growth “.
 • Као учесник на округлом столу на тему “СМЕс анд Греен Ецономy” боравила је у периоду 13-16.2016. април у Кијеву, Украјина. Организатори округлог стола су били Organization of the Black sea Economic Cooperation (BSEC) i Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Награде

 • Као најмлађи учесник на пројекту добила је награду као најмлађи учесник пројекта и најмлађи лидер у области одрживог развоја, пројекат је финан сирао и подржао Енвироментал Амбассадорс анд Амбассаде ван хет Конинкријк дер Недерланд, Пројецт: Indentification of Sustainable development and Enviromental Liders for tomorrow, Belgrade, May 2007.Похвала Универзитета Едуконс за подстицање и развој научно истраживачке делатности и унапређење наставе на Универзитету, 25.05.2011. године.
  Јубиларна награда Универзитета Едуконс, на основу одлуке Сената Универзитета Едуконс број Р. од 24.05.2011.
  Повеља Задужбине Андрејевић у знак захвалности за сарадњу у остваривању својих оснивачких циљева и допринос развоју најучног стваралаштва, Београд 2014. године.
 • Почасна награда Српског друштва за заштиту животне средине, ЕКОЛОГИКА као признање за изузетан допринос науци у области заштите животне средине и развоју медђнародне сарадње. Београд, 22.04.2015.

Пројекти

 • Ангажована је на истраживачком пројекту финансираном од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије ИИИ 47009. Ради се о интердисциплинарном пројекту „Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ“, руководилац је Подпројекат 3 који се односи на Заштиту животне средине, обзиром да је то преговарачко поглавље специфично и узроковаће високе расходе приликом имплементације. Пројекат је и даље у току.
  Ангажована је и на пројекту 179015 финансираном од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије ОИ „Изазови и перспективе структурних промена у Србији: Стратешки правци економског развоја и усклађивање са захтевима ЕУ. Пројекат је и даље у току.
  Током децембра 2015. године, у оквиру пројекта Инвест Хоризонт (ХОРИЗОНТ 2020), у оквиру семинара „Унапређење инвестиција- Инвестхоризон: Нови алати и инструменти за МСПД“ држала је Семинар за коришћење знања (предавање: Порези у функцији инвестиционог подстицаја за развој МСПП и инвестиција).
  Ангжована је као рецензент на међународном пројекту „Греен Ецономy Мастер Программе“ као Координатор за одрживи развој и Зелену економију Алијансе универзитета централне и источне Европе (АЦЕУ) 01.02.2012. Дала је позитивну рецензију на прву фазу пројекта која је завршена у 2013. години, и наставља годишње да шаље рецензије о наставку пројекта.
  Пројекат: Enviromental Ambassadors and Ambassade van het Koninkrijk der Nederland, Indentification of Sustainable development and Enviromental Liders for tomorrow, Belgrade, May 2007
 • Пројекат за Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине под називом: Војводина-нови регион у еуро-регионалној сарадњи – Специфичности трговине у Аутономној Покрајини Војводини, 2007.
 • Пројекат: Привредни и одрживи развој као фактори редукције сиромаштва, Тренинг семинар за младе политичаре, Бечеј – Фантаст, 2004.
 • Пројекат: Војводина – нови регион у еуро-регионалној сарадњи, 2003: Економски одрживи развој региона Балкан/југоисточна Европа са освртом на Војводину, Тренинг семинар за младе политичаре, 2003.

Остали подаци

 • Течно говори енглески језик а служи се и руским језиком. Има положен возачки испит Б категорије. Удата је и има двоје деце. Живи у Новом Саду.

Одабрани истакнути научни радови у последњих пет година

 1. Đukić, M., Jovanoski,, I., Munitlak Ivanović, O., Lazić M., Bodroža, D. (2016) Cost-benefit analysis of an infrastrusture project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia, Renewable and sustainable energy reviews, Vol 59, str. 1419 – 1425, doi: 10.1016/j.rser.2016.01.050 M21a
 2. Golušin, M., Munitlak Ivanović, O., Andrejević A., Vučenov S. (2014) Survey of socio economic growth in SE Europe-new conceptual frame for sustainability metrics, Journal of Economic Surveys, Vol 28, Isuue 1, str. 152-168, (http://hdl.handle.net/10.1111/joes.2014.28.issue-1) DOI: 10.1111/joes.12006 M21a
 3. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Zdravković, A. (2017) A Cointegration Analysis of Real GDP and CO2 Emissions in Transitional Countries, Sustainability, 9(4), 568; str. 1-18, ISSN 2071-1050, doi:10.3390/su9040568, http://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/568/htm M22
 4. Munitlak Ivanović, O., Zubović, J. Mitić, P. (2017) Relationship between Sustainable Development and Green Economy – Emphasis on Green Finance and Banking, Ekonomika poljoprivrede, 64(4), str