редовни професор

др Милена Недељковић

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 28.10.1980. Београд.

Звање дипломираног економисте стекла је 2004. године, а дипломираног менаџера у туризму 2008.године. Магистарски рад из области Менаџмента људских ресурса одбранила је 2006. године. Докторску дисертацију из области Менаџмента људских ресурса одбранила је на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2009.године. Другу докторску дисертацију из области Бихејвиоралне економије,(интердисциплинарни докторат из области еконимје, менаџмента и психологије)  одбранила је на Универзитету у Новом Саду, Економски факултет и Филозофски факултет, 2016.године.


Контакт:

Емаил: milena.nedeljkovic@dgt.uns.ac.rs

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Термини консултација:


Звања:

 • Од фебруара 2010. – доцент на Природно-математичком факултету у Новом Саду.
 • Од фебруара 2015.-ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду.
 • Од фебруара 2021.-редовни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Менаџмент људских ресурса
 • Организационо понашање
 • Организациона и национална култура
 • Предузетништво

Предмети:

 • Принципи менаџмента (основне студије)
 • Менаџмент људских ресурса (основне студије)
 • Предузетништво (основне студије)
 • Руковођење и мотивација у туризму и хотелијерству (докторске студије)
 • Услужна оријентација запослених у туризму и хотелијерству (докторске студије)

Пројекти:

 • Међународни пројекат ГЛОБЕ 2020 (координатор ГЛОБЕ 2020 тима за Србију).
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја (ОИ176020), члан
 • Пројекат АПВ, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201: Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине, члан

Одабране референце

 1. Олга Хаџић, Милена Недељковић (2008): Мотивација за рад и задовољство послом у организацији, Природно-математички факултет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 341 страна.
 2. Олга Хаџић, Милена Недељковић Кнежевић, Татјана Пивац (2018): Менаџмент одрживог развоја културног туризма-стејкхолдерски приступ, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 258 страна.
 3. Nedeljković Knežević Milena, Petrovic Marko, Kovačić Sanja, Mijatov Maja, Vuković Darko, Kennell James (2020): Acting the part: Emotional intelligence and job satisfaction as predictors of emotional labor in travel agencies, Tourism and Hospitality Research, 21 (2), 183-201.
 4. Nedeljkovic Knezevic, M., Petrovic, M.D., Nedeljkovic, S., Mijatov, M., Radovanovic, M.M., Gajic, M,,Skoda, M. (2019): Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development, Sustainability, 11(22), 6189.
 5. Nedeljković Knežević, M., Hadžić, O., Nedeljković, S., Kennell, J. (2020): Tourism entrepreneurship and industrial restructuring: GLOBE national and organisational cultural dimensions, Jounal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70(1), 15–30.
 6. Nedeljković Knežević, M., Nedeljković, S., Mijatov, M., Vukonjanski Srdić, J. (2020): Moderator Effects of the Employees’ Gender on the Correlation between Facets of Job Satisfaction and Personality Dimensions, Management: Jounal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, issn 2406-0658, doi: 10.7595/management.fon.2020.0003
 7. Milena Nedeljković-Knežević, Vanja Pavluković (2020): The influence of GLOBE culture dimensions on entrepreneurial orientation in tourism and medical service sectors in Serbia, Geographica Pannoica 24 (2), 157-167.
 8. Milena Nedeljković Knežević, Maja Mijatov, Sanja Kovačić (2021): Achievement Motivation and Locus of Control as Factors of Entrepreneurial Orientation in Tourism and Healthcare Services. Journal for East European Management Studies, 26 (2),.275-305.
 9. Kovacic, S., Nedeljkovic Knezevic, M., Jovanovic, T. (2020): The effect of employees’ personality on customer focus in the hotel industry: the role of work motivation, Jounal for East European Management Studies, 26 (2), 243-274.
 10. Nedeljkovic. M., Vukonjanski, J., Nikolic, M., Hadzic, O., Sljukic, M. (2018): A comparative analysis of Serbian national culture and national cultures of some European countries by GLOBE project approach, Jounal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 68(3), 363 – 382, Issn 0350-7599, doi: 10.2298/IJGI180315002N.
 1. Недељковић, С., Коковић, Д. и  Недељковић, М. (2010): Утицај националне културе на понашање потрошача и запослених у туристичком сектору-примена теорије Hofstedea, Зборник Матице српске за друштвене науке,  130, 43-
 2. Vukonjanski, J., Nikolić, M., Hadžić, O., Terek, E., Nedeljković, M. (2012): Relationship between GLOBE organizational culture dimensions, job satisfaction and leader-member exchange in Serbian organizations, Journal of East European Management Studies,3, 333-368.
 3. Nikolic, M., Vukonjanski, J.,  Nedeljkovic, M.,  Hadzic,O.,  Terek ,E. (2013): The impact of internal communication satisfaction dimensions on job satisfaction dimensions and the moderating role of LMX, Public Relations Review, 39 (5), 563-565.
 4. Оlga Hadžić, Milena Nedeljković, Milan Nikolić (2014): The relationship between GLOBE organizational culture values and the emotional intelligence of employees in Serbian organizations, Primenjena psihologija, 7(2): 137-154.