редовни професор - шеф катедре

др Зоран Ристић

zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 19. 10. 1956. Каравуково. Дипломирао је 1980., Шумарски факултет Универзитета у Београду, магистрирао на истом факултету 28. 05.1992., са темом “Елементи динамике популације пољске јаребице (Пердиx пердиx Линне,1758) као основ за одређивања степена рационалног коришћења” и стекао звање магистар шумарских наука – ловство и заштита ловне фауне. Докторску дисертацију под насловом: “Перната дивљач као део ловно туристичке понуде Војводине” одбранио је 18. 06. 2004. године на Природно математичком факултету у Новом Саду на Департману за географију, туризам и хотелијерство.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2786
zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs |  balzakova@yahoo.com

Термини консултација:
Понедељак  од 08-10ч и уторак 08-14ч у кабинету 17  на  II  спрату


Звања:

 • 2001. – асистент , ПМФ Нови Сад
 • 2005. – доцент, ПМФ Нови Сад
 • 2009. – ванредни профессор, ПМФ Нови Сад
 • 2016. – редовни профессор, ПМФ Нови Сад

Област научног истраживања:

 • Ловство и Ловни туризам (израда Програма и пројеката)
 • Узгој, производња и заштита дивљачи (израда пројеката и студија)
 • Планирање у ловству (израда ловних основа, годишњих планова газдовања и елабората)

Предмети:

 • Феноменологија ловне дивљачи (Познавање дивљачи са основама кинологије) (редовни на II години студија)
 • Ловно-туристичка подручја Србије и света (изборни на II години студија)
 • Гајење и заштита дивљачи (редовни на III години студија)
 • Еколошке основе ловног туризма (изборни на III години студија)
 • Ловачки трофеји (изборни на IV години студија, мастер)
 • Туристичко уређење ловишта (изборни на IV години студија, мастер)
 • Биологија и класификација ловне дивљачи (мастер)
 • Савремени трендови у туризму (докторске)

Остале важне информације

 • Страни језици: руски
 • Иностране студијске посете: Чешка 1997.

Пројекти:

 1. Утврђивање реалног прираста пољских јаребица у ловишту Ловачког друштва Бачка Топола, Ловачки савез Војводине,
 2. Утврђивање зимских губитака код пољских јаребица на огледу у Бачкој Тополи, Ловачки савез Војводине,
 3. Утврђивање реалног прираста срнеће дивљачи у ловиштима Војводине, Ловачки савез Војводине и Ловачки савез Србије (огледна поља – ловни ревири: Бечеј, Нови Бечеј, Ново Милошево, Радојево и Војвода Степа),
 4. Проценат преживљавања фазанчића унетих у ловишта из вештачке производње, Ловачки савез Србије,
 5. Репродукција фазана у ловишту, Ловачки савез Србије,
 6. “Изучавање типизације авијарних и других вируса инфлуенце молекуларним дијагностичким техникама” један од истраживача на пројекту за 2006. и 2007. годину. Носилац истраживања: Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Руменачки пут 20, Нови Сад, финансиран од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине,
 7. Студија изводљивости “Реинтродукција јеленске дивљачи у ловишту Националног парка Фрушка гора” за 2009 – 2010. годину, Носилац посла: Природно математички факултет – Нови Сад, Учесници у пројекту: Департман за географију, туризам и хотелијерство и Департман за биологију и екологију, Руководилац пројекта: др Ристић А. Зоран
 8. Програм развоја ловства у ловиштима Ловачког савеза Републике Српске од 2010. до 2020. године (усвојена на Скупштини Ловачког савеза Републике Српске 29. маја 2010. године у Шамцу), носилац израде програма др Зоран А. Ристић,
 9. Министарство за науку и технолошки развој, Институт за ветеринарство – Нови Сад у Новом Саду, Пројекат: “Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине” (Wилд анимал хеалтх мониторинг анд интродуцтион оф неw биотецхнологy процедурес ин детецтион оф инфецтиоус анд зоонотиц агентс – риск аналyсис фор хуман хеалтх, доместиц анд wилд анимал хеалтх анд фор енвиронментал цонтаминатион), Руководилац Пројекта: др Тамаш Петровић, ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Министарство за науку и технолошки развој, пројекта ТР: 31084,
 10. Израда Мастер плана “Одрживог развоја Фрушке горе”; Извршно веће АП Војводине, У оквиру поглавља: Пољопривреда, шумарство и ловство је и сегмент: 4.4. Уређење и одржавање ловишта и ловно техничких објеката за период од 2012. до 2022. године
 11. Покрајински Секретаријар за науку и технолошки развој, Назив пројекта: “Испитивање утицаја одабира јаја и фактора инкубације на морфофункционалне карактеристике ембрионалног и постнаталног развоја у циљу повећања вијабилности фазанских пилића”
 12. Покрајински Секретаријар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, издао публикацију под именом: “Животна средина у Аутономној покрајини Војводини” стање – изазови – перспектива, Нови Сад, 2011. године.
 13. Научно истраживачки рад, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 16 (давалац средстава): носилац истраживања др Зоран А. Ристић за пројекат: “Утврђивање реалног прираста и трофејне структуре популација срна у ловиштима Војводине”, уговор број: 104-401-2378/2012-05-2-1, рок за реализацију уговора је 1.12. 2013. године.
 14. Научно истраживачки рад, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 16 (давалац средстава): носилац истраживања др Зоран А. Ристић за пројекат: “Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине”, уговор број: 104-401-4099/2013-07-2б-1, рок за реализацију уговора је 1.12. 2014. године.
 15. Научно истраживачки рад, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 16 (давалац средстава): носилац истраживања др Зоран А. Ристић за пројекат: “Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине” – друга истраживачка година, уговор број: 104-401-4099/2013-07-2б-1, рок за реализацију уговора је 1.12. 2015. године.

Чланство:

 • Члан и председник Комисије за узгој и научно-истраживачки рад Ловачког савеза Војводине, Ловачког савеза Србије и Ловачког савеза Југославије у више мандата од 1982. године,
 • Члан Управног одбора Ловачког савеза Србије од 1994 – 1998. године
 • Председник Комисије за полагање испита Ловачког савеза Србије од 2006. до 2009. године,
 • Члан Комисије за израду нацрта Закона о ловству, члан Радне групе за израду предлога развоја ловства Републике Србије и нацрта Закона о ловству на основу донета два (2) Решења о образовању радне групе (Решење број: 119-01-95/2005-10 од 5.04.2005. године и број: 119-01-17/2006-10 од 9.02.2006. године), од стране Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде др Иване Дулић – Марковић,
 • Члан Уређивачког одбора: Ловачког магазина “Траг” од 1991 – 2009.,
 • Члан Уређивачког одбора “Ловачке новине” од 1995 – 1999.,
 • Уредник ловства у часопису “ЛОРИСТ” од 2005., до данас
 • Уредник ловства у едицији коју је 2007. године издало Културно историјско друштво ПЧЕСА под именом “ЛОВСТВО у Војводини”
 • Члан и руководилац Радне групе Ловачког савеза Републике Српске од 24. маја 2007. године за израду Дугорочне стратегије развоја ловства у Републици Српској (Програм развоја ловства у ловиштима Ловачког савеза Републике Српске од 2010. до 2020. године, усвојеног од Скупштине овог Савеза 29. маја 2010. године),
 • Председник Комисије и члан на Семинару Ловачког савеза Републике Српске у Комисији на испиту за оцењивача ловачких трофеја дивљачи од 23. до 26. јула 2008. године, и од 25. до 27. јула 2009. године,
 • Члан Комисије за научно-истраживачки рад Ловачког савеза Србије од маја 2009. године до априла 2010. године,
 • Члан Наставно – научног већа Природно математичког факултета у Новом Саду од 15. октобра 2009. до 15. октобра 2012. године са Департмана за географију, туризам и хотелијерство
 • Члан Редакције Ловачког листа “Ловац” Ловачког савеза Србије од јануара – фебруара 2010. године са бројем 1, односно од првог броја од 2009. године,
 • Члан Редакције Ловачког листа “Војвођански ловачки гласник” Ловачког савеза Војводине од јануара – фебруара 2012. године са бројем 1, односно од првог броја од 2012. године,
 • Члан – сарадник Независног ловачког магазина “ТРОФЕЈ” Руменка од бр. 1. март 2010. године,
 • Стручни сарадник – Часопис за ловце, љубитеље паса и природе “Добра коб” (Слободна Далмација – Република Хрватска), бр. 104, стр. 32 и 33. од маја 2010. године (“Добре коб”-и од броја 104).
 • Председник Комисије за гајење дивљачи, заштиту и научно-истраживачки рад Ловачког савеза Војводине, изабран на седници Управног одбора од 15. јула 2011. до 18. априла 2015. године,
 • Председник Комисије за гајење и заштиту дивљачи Ловачког савеза Србије, изабран на седници Управног одбора од 16. децембра 2014. године,
 • Вýзнам ľудскéхо потенциáлу в регионáлном розвоји, 2. рочнíк 22. – 24. септембра 2011, Зборнíк прíспевков з медзинáроднеј ведецкеј конференцие, Дудинце, Словенскá република ВЕДЕЦКÝ ВÝБОР КОНФЕРЕНЦИЕ, ИСБН 978-80-970277-8-0 , ЕАН 9788097027780, Одборнý гарант конференцие: проф. Др. А. Зоран РИСКИЧ – Университy фром Новý Сад, Сербиа,
 • Члан Скупштине Удружења универзитетских наставника и научника Војводине од 31. марта 2015. године. Изборна Скупштине Удружења универзитетских наставника и научника Војводине (IV) одржана је 31. марта 2015. године председавао проф. др Душан Петровачки,
 • Члан Програмског одбора 2. знанствено – стручног скупа “Узгој дивљачи и заштита биолошке разноликости” – Вучедолска голубица – пољска јаребица, одржан 15. 04. 2015. године у Вуковару. Организатори скупа: Вуковарско – сријемска жупанија и Пољопривредни факултет Свеучилишта Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку, Град Вуковар, Хрватски ловачки савез, Хрватски ветеринарски институт – Ветеринарски завод Винковци, Јавна установа за управљање заштићеним природним вриједностима ВСЖ, Балкан Енвиронментал Ассоциатион (Б.ЕН.А) – под покровитељством Монистарства знаности, образовања и спорта Републике Хрватске. Програмски одбор: проф. др. сц. Тихомир Флоријанчић, проф. др. сц. Анђелко Опачак, доц. др. сц. Ивица Бошковић, доц. др. сц. Синиша Озимец, мр. сц. Павао Драгичевић и изв. проф. др. сц. Зоран А. Ристић.
 • Ловачка комора Србије, број: 08/2015., Кнеза Вишеслава, бр. 3, 11000 Београд. На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), а у вези члана 32. Статута, Управни одбор Ловачке коморе Србије, на седници одржаној 25.03.2015. године, донео је: О Д Л У К У и Изабрао је чланове Стручног одбора, а то су: Ненад Новаковић, дипл. инж. – координатор;Проф. др Зоран Ристић – члан; Образложење: одредбом члана 32. став 1. тачка 2. Статута утврђено је да Управни одбор бира чланове и координатора Стручног одбора на предлог председника Коморе, одлучено је као у диспозитиву одлуке. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА др Милутин Ђорђевић.
 • Председник Комисије за гајење дивљачи, заштиту и научно-истраживачки рад Ловачког савеза Војводине, изабран на седници Управног одбора од 28. маја 2015. године,
 • Члан Комисије за израду предлога Измена и допуна Закона о дивљачи и ловсрва Републике Србије изабран од Управног одбора Ловачког савеза Војводине на седници одржаној 25. јуна 2015. године.

Одабране референце

 1. Zoran A. Ristić, Vladimir Marković, Vladimir Barović; and Djordjije A. Vasiljević1(2012): Loss Calculation Model of Brown Hare (Lepus europaeus Pall) and its Application in  the Hunting Grounds of Vojvodina Region (North Serbia)   PJZ-644-11  Pakistan J. Zool., vol. 44 (1), pp. 1-5,
 2. Zoran A. Ristić,  Vladimir Marković, * MilutinKovačević,  ImreNađ,  MilosavaMatejević and Tamara Jovanović (2013): The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results, Pakistan J. Zool., vol. 45(6), pp. 1549-1553,
 3. Markovic Vladimir  Klauco Michal  Stankov Uglješa, Jovanovic Tamara S  Ristić Zoran A  (2014): Evaluation of Human Impact on the Land Cover Through Landscape Metrics: Nature Park “Sargan – Mokra Gora” (Serbia) (Article),Vol. 16., RocznikaOchronaSrodowiska (2014), vol. 16 br. , str. 52-73
 4. Vladimir Markovic, Đorđije Vasljiljevic, Tamara Jovanovic, Tin Lukic, Miroslav Vujicic, Milutin Kovačevic, Zoran Ristić, Slobodan Markovic, Branko Ristanovic, Dušan Sakulski (2017): “THE EFFECT OF NATURAL AND HUMAN-INDUCED HABITAT CONDITIONS ON NUMBER OF ROE DEER: CASE STUDY OF VOJVODINA, SERBIA”, Acta geographica Slovenica, Vol 57, broj 2, pp 57-69
 5. Stefanović Milomir, Karaiskou Nikoleta, Veličković Nevena, Kovačević Milutin M,  Ristić Zoran, A Djan Mihajla R  (2019): Spatial Genetic Analysis of Roe Deer from the Northern Serbian Province of Vojvodina (Article), GENETIKA-BELGRADE, (2019), vol. 51 br. 3, str. 1127-1138
 6. Kovačević M, Marković, Vladimir N, Ponjiger Igor i  Ristić Zoran, A Matejević Milosava, Stojsavljević Rastislav, M Stamenkovic Igor (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA, (2019), vol. 21 br. 1, str. 85-97
 7. Urošević Milivoje, Končakov Delcha, Ristić Zoran, Fury Mija, Matarugić Dragutin, Yusuf Z. Ograka i Matejević Milosava (2014): “Basic exterior characteristics of body and head in Bulgarian scent hound” – “Osnovne spoljašnje karakteristike tela i glave kod bugarskog goniča”, pp 339 – 347,
 8. Milan Urošević, MilivojeUrošević, Darko Drobnjak, Zoran Ristić, Dragutin Matarugić (2012): Povezanost parametara od estetske vrednosti za ocenjivanje parogova srndaća (Capreoluscapreolus L.), Agroznanje, vol. 13, br.2. 2012, str. 233-248, UDK: 639.111.12.04/.05 DOI: 10.7251 /AGRSR1202233U, University of Banjaluka, Faculty of Agricultura,
 9. Milivoje Urošević 1, Dragutin Matarugić 2, Darko Drobnjak 1, Zoran Ristić, B.M.Urošević1 (2012): Lovni fond i njegovo korišćenje u Republici Srpskoj, Agroznanje, vol. 13, br. 3. 2012, str. 491-499, , University of Banjaluka, Faculty of Agricultura,
 10. Potkonjak Aleksandar1, Vračar Vuk1*, Stančić Ivan1, Spasojević Kostić Ljubica1, Bacić Dragan2, Cincović Marko1, Toholj Bojan1, Stevančević Ognjen1, Ristić Zoran  (2014): OCCURRENCE OF BARTONELLA HENSELAE, FeLV AND FIV INFECTION IN 60 STRAY CATS FROM SERBIA, Acta Veterinaria-Beograd 2014, 64 (3),
 11. Dragan Tešanović1, Bojana Kalenjuk1*, Dušanka Tešanović2, Đorđe Psodorov3, Zoran Ristić and Vladimir Marković1 (2011):  Changes of biochemical and sensory characteristics in the musculus longissimus dorsi of the fallow deer in the early phase post-mortem and during maturation, African Journal of Biotechnology Vol.10 (55), pp. 11668-11675

Стручни радови:

 • Објавио 487 стручних чланака у ловачким часописима – магазинима: “Траг” Нови Сад – 43; “Ловачке новине” Нови Сад – 146; “Добра коб” – Хрватска – 52; “Добар поглед” Нови Сад – 1, “Трофеј” Нови Сад – 2; “ЛОРИСТ”-у Петроварадин – 112; “Ловац” новине које издаје Ловачки савез Србије – 12; “Ловац” часопис који издаје Ловачки савез Републике Српске – БиХ – 50, “Војвођански ловачки гласник” кога издаје Ловачки савез Војводине – 41; Курир Предатор Београд – 2; Агро+ – 1; Ловачки гласник лист Ловачког савеза Централне Србије 1; Свет туризма Београд – 1; Ловачке новине Ловачког савеза Републике Српске – 11; Ловачке новости 12, закључно са датумом 24. 10. 2017.

Ментор:

 • 1 докторске дисертације, 3 магистарска рада, 15 мастер радова и 105 дипломских – завршних радова,

Уџбеник

 1. Шелмић В., Ристић З. (1998): “Ловачки приручник” – десето прерађено и допуњено издање, Ловачки савез Србије, Београд, ЦИП-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, ИСБН 86-82675-11-0, ид = 67661836,
 2. Ристић, З. (2001) – прво издање: “Ловство”, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, (Министарсво просвете РЕПУБЛИКЕ Србије, Решење бр. 650-02-48/99/03 од 23. фебруара 2000. године, ИСБН 86/17/13345/7, бр. стр. 235, са 14 поглавља; аутор,
 3. Ристић, З. (2006): друго издање: “Ловство”, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, (Министарсво просвете РЕПУБЛИКЕ Србије, Решење бр. 650-02-48/99/03 од 23. фебруара 2000. године, ИСБН 86/17/13345/7), бр. стр. 235, са 14 поглавља; аутор,
 4. Ристић Зоран (2011): Уџбеник за факултет “Ловна кинологија”, Универзитет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ИСБН 987-86-7031-231-9, ЦИП 636.75.05/.88 (075.8), ЦОБИСС.СР-ИД 265541383, стр. 232, на основу Одлуке Наставно-научног већа ПМФ Нови Сад са седнице одржане 8.07.2011. рукопис је прихваћен за штампу као универзитетски уџбеник,
 5. Ристић Зоран (2011): Уџбеник за факултет “Гајење и заштита дивљачи”, Универзитет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ИСБН 987-86-7031-254-8, ЦИП 639 . 1 04 (075.8), стр. 349, на основу Одлуке Наставно-научног већа ПМФ Нови Сад са XXВИ седнице одржане 15.12.2011., рукопис је прихваћен за штампу као универзитетски уџбеник,
 6. Ристић З. (2013): Уџбеник за факултет “Познавање дивљачи са основама кинологије” 2013. године, Издавач Универзитет у Новом Саду – Природно – математички факултет, Департмн за географију, туризам и хотелијерство Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3 (Одлуком Наставно-научног већа ПМФ са XXИВ седнице одржане 21. септембра 2012. године рукопис је прихваћен за штампу као универзитетски уџбеник, ИСБН 978-86-7031-286-9; ЦИП – 636 . 75 ( 075 .8 ); ЦОБИСС.СР-ИД 277236999, стр. 338,
 7. Сенат Универзитета у Сарајеву (Бр. решења: 01-38-260/13) на 6. седници одржаној од 30.01.2013. године донео Одлуку и дао сагласност на издавање универзитетског издања – Уџбеник “Срнећа дивљач” аутора проф. др Зоран Ристић и проф. др Рамиз Ћутук (Ветеринарски факултет Сарајево),
 8. Ристић З. (2014): Уџбеник за факултет “Ловачки трофеји” 2014. године, Издавач Универзитет у Новом Саду – Природно – математички факултет, Департмн за географију, туризам и хотелијерство Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3; Одлуком Наставно-научног већа ПМФ са XX седнице одржане 25. априла 2014. рукопис је прихваћен за штампу као универзитетски уџбеник ИСБН 978-86-7031-316-3; ЦИП 799.2.092.29(075.8); ЦОБИСС.СР-ИД 289903111,
 9. Ристић З. Матејевић М. (2016): Уџбеник за факултет “КИНОЛОГИЈА”, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет – Департман за ветеринарску медицине, ЦИП 636.7(075.8); ИСБН 978-86-7520-379-7; ЦОБИСС.СР-ИД 308776199

Монографија националног значаја

 • Ловни туризам у Војводини од 1950. до 2008. године, штампана према Одлуци Наставно-научног већа ПМФ са 25 седнице одржане 23.02.2017. године рукопис је прихваћан за штампу као научна монографија; ИСБН 978-86-7031-429-0; ЦИП 338.48:639(497.113)”1950/2008”; ЦОБИСС.СР-ИД 314152967; Тираж 300, Департман за геогарфију, туризам и хотелијерство Нови Сад,

Награде и признања:

 • За свој рад у ловству и ловном туризму 1986. године добио је сребрни орден Ловачког савеза Југославије, златни орден Ловачког савеза Србије 1995. године; плакету Ловачког савеза Србије у поводу 100 година постојања и рада Савеза 1996., сребрну значку Ловачког савеза Војводине у поводу 75 година постојања и рада (1997), плакету Шумарске школе из Краљева у поводу 50 година школе 1996. године; златну значку Ловачког савеза Србије у поводу 110 година постојања и рада овог Савеза (2007), и 40-так диплома и признања ловачких Удружења и друштава из Србије, Војводине и Републике Српске. Универзитет у Новом Саду – Природно математички факултет доделио је ПЛАКЕТУ др Зорану Ристичу, ванредном професору, за најбоље оцењеног професора од стране студената у пеиоду 2008 – 2013., на Департману за географију, туризам и хотелијерство у поводу 45. година (1969-2014), 23. мај 2014., а додељена на свечаној академији која је одржана 10. октобра 2014. године у Српском народном позоришту. Ловачко удружење “Фазан” Добој поводом 70 година од оснивања Ловачког удружења “Фазан” Добој додељује ПРИЗНАЊЕ са ловачким орденом Зорану Ристићу за изузетно залагање и допринос у развоју и унапређењу ловства Добој, 23. октобра 2015. године.