асистент

др Тијана Томић

dordevictijana@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 13.04.1992. Београд. Дипломирала је на Географском факултету у Београду, на смеру за просторно планирање 2015. године са завршним радом на тему „Могућности коришћења енергије ветра на територији АП Војводине“. Исте године уписује мастер студије на Географском факултету у Београду, на смеру за просторно планирање. Мастер студије завршава 2016. године одбраном мастер рада на тему „Проблеми планирања националних паркова на примеру Националног парка Фрушка гора“. Исте године уписује докторске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, смер геонауке.


Контакт: 

Тел: 021/485-2842
Емаилdordevictijana@gmail.com
Термини консултација: понедељак 12-13ч, петак 12-13ч, Кабинет бр.15, 2. Спрат


Звања:

 • 2016. – 2017. – студент докторских студија (стипендиста) ангажован у извођењу вежби на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2017. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Просторно планирање
 • Географски информациони системи (ГИС)
 • Планирање развоја инфраструктуре
 • Обновљиви извори енергије

Предмети:

 • Географски информациони системи
 • Увод у геоинформатику
 • Основе ГИС-а
 • Прикупљање обрада и приказ географских података
 • Увод у научни рад
 • Примена ГИС-а у друштвено-географским дисциплинама (мастер)
 • Примена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине (мастер)
 • Методе прикупљања и обраде географских података (мастер)

Остале важне информације

 • Знање страних језика: Енглески и Немачки

Учешће на пројектима:

 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС под називом “Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” бр. 176020, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић

Награде:

 • Студента генерације на Смеру за просторно планирање Географског Факултета Универзитета у Београду као
 • Годишњу награду Института за архитектуру и урбанизам Србије “Димитрије Перишић” за најбољи мастер рад из области просторног планирања.

Чланство у асоцијацијама:

 1. Асоцијације просторних планера Србије

Радови:

 1. Đorđević, T. (2016). The possibilities for using wind energy in AP Vojvodina (North Serbia) – Defining the most favorable areas for the construction of windmill farms: A Review. Geographica Pannonica, 20,1, 42-50. ISSN 0354-8724
 2. Ђорђевић, Ј., Стаменковић, И., Добривојевић О., Ђорђевић Т. (2014). Туризам као фактор Трансформације простора – пример руралног туризма у Граду Сомбору.  Зборник радова са петог научно-стручноги скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“. Асоцијација просторних планера Србије , Универзитет у Београду, Географски факултет и Републичка агенција за просторно планирање. Београд, пп.253-259.
 3. Ђорђевић, Т., Лукић, Т., Ђукичин, С., Миланквић-Јованов, Ј. (2016). Планирање изградње ветропаркова на локалном нивоу на примеру општине Ковачица. Зборник радова са петог научно-стручноги скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“. Асоцијација просторних планера Србије , Универзитет у Београду, Географски факултет и Републичка агенција за просторно планирање. Београд, пп.553-559 ИСБН 978-86-6283-040-1
 4. Đukičin Vučković, S., Milankvić-Jovanov, J., Ivkov M., Đorđević T. (2016) The Development of Transport Infrastructure and Attitudes of Local Population –  Case  Study: The Kolubara District, the Republic of Serbia.  4th Congress of Geographers of Bosnia and Herzegovina. Geographical Society In Federation of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 17-19, 2016.pp. 57
 5. Milanković Jovanov J., Đukičin S., Đorđević T., Bibić Ivanović Lj. (2016). Urbanization in the Area of Danube River in Serbia. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube – Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Vidin, Bulgaria, pp. 17. ISBN 978-954-723-179-5
 6. Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Protić, B., Đorđević, T., Ivkov, M. (2018). The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Vol. 118, No.  1, pp. 101-113
 7. Tomić, N., Antić, A., Marković, S.B., Đorđević, T., Zorn, M., Breg Valjavec, M. (2019). Exploring the potential for speleotourism development in eastern Serbia. Geoheritage, 11(2), 359-369
 8. Ђорђевић, Т., Ђукичин Вучковић, С., Ђорђевић, Ј., Миланковић Јованов, Ј., Томић, Н. (2019). Даљинска детекција и ГИС у служби планирања и управљања шумама у заштићеним природним добрима на примеру Националног парка Фрушка гора. Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Палић, Србија, 9-11. Мај 2019, Зборник радова, 369-375.